Firefox: Nổi loạn với một lý do

Firefox là độc lập và là một phần của tổ chức phi lợi nhuận Mozilla, đấu tranh vì các quyền lợi trực tuyến của bạn, giữ quyền lực của các công ty trong tầm kiểm soát và làm cho Internet có thể tiếp cận được đến với mọi người, ở mọi nợi.

Không có chuỗi đính kèm

Firefox được xây dựng bởi một tổ chức phi lợi nhuận. Điều đó có nghĩa là chúng ta có thể làm những việc mà người khác không thể, như xây dựng các sản phẩm và tính năng mới mà không có chương trình theo dõi. Chúng tôi bảo vệ quyền riêng tư của bạn với các công cụ như duyệt web riêng tư với trình chống theo dõi.

Những gì bạn đang thấy là những gì bạn nhận được

Chúng tôi tin rằng Internet là dành cho mọi người, không phải để vụ lợi. Không như các công ty khác, chúng tôi không bán các dữ liệu của bạn. Bạn có quyền kiểm soát những ai có thể thấy dữ liệu tìm kiếm và lịch sử truy cập của bạn. Lựa chọn một Internet lành mạnh!

Một trình duyệt được tạo ra với một sứ mệnh

Ngoài ra để đấu tranh cho quyền lợi trực tuyến của bạn, chúng tôi cũng giữ quyền lực của tổ chức trong tầm kiểm soát, khi làm việc với các đối tác trên khắp toàn cầu để xây dựng một Internet lành mạnh. Vì vậy, khi bạn chọn Firefox, chúng tôi cũng chọn bạn.