Tuyên ngôn Mozilla

Có những nguyên tắc cho sứ mệnh của chúng tôi trong việc thúc đẩy tính mở, sự đột phá và cơ hội trên Web.

10 nguyên tắc của chúng tôi

01 Internet là một phần tích hợp trong cuộc sống hiện đại–một thành phần quan trọng trong giáo dục, liên lạc, hợp tác, kinh doanh, giải trí và xã hội tổng thể.

02 Internet là một nguồn tài nguyên công cộng toàn cầu và phải luôn mở và dễ dàng truy cập.

Tìm hiểu thêm

Bạn không cần phải làm cho một trường hợp là mở. Bạn phải làm cho một trường hợp là không mở.

Johnathan Nightingale, phó chủ tịch Firefox

03 Internet phải làm giàu cho cuộc sống của mỗi con người.

04 Sự an toàn và tính riêng tư của mỗi cá nhân trên Internet là chính yếu và không thể xem nhẹ.

05 Các cá nhân phải có khả năng định hình Internet và kinh nghiệm riêng của chính họ về nó.

06 Hiệu ứng của Internet với tư cách là tài nguyên công cộng dựa trên tính tương kết (giao thức, định dạng dữ liệu, nội dung), tính sáng tạo và sự tham gia toàn cầu.

07 Phần mềm tự do nguồn mở thúc đẩy sự phát triển của Internet với tư cách là một tài nguyên công cộng.

08 Các quy trình có tính trong suốt, dựa trên cộng đồng thúc đẩy sự tham gia, trách nhiệm và lòng tin.

09 Sự tham gia có tính thương mại trong việc phát triển Internet mang đến nhiều lợi ích; sự cân bằng giữa lợi nhuận và lợi ích công cộng là quan trọng.

10 Mở rộng khía cạnh lợi ích công cộng của Internet là một mục đích quan trọng, xứng đáng với thời gian, sự chú ý và cam kết.

Nói với các bạn của bạn

Tìm hiểu thêm về…