Tuyên ngôn Mozilla

10 nguyên tắc của chúng tôi

01 Internet là một phần tích hợp trong cuộc sống hiện đại–một thành phần quan trọng trong giáo dục, liên lạc, hợp tác, kinh doanh, giải trí và xã hội tổng thể.

Tìm hiểu thêm

02 Internet là một nguồn tài nguyên công cộng toàn cầu và phải luôn mở và dễ dàng truy cập.

Tìm hiểu thêm

03 Internet phải làm giàu cho cuộc sống của mỗi con người.

Tìm hiểu thêm

04 Sự an toàn và tính riêng tư của mỗi cá nhân trên Internet là chính yếu và không thể xem nhẹ.

Tìm hiểu thêm

05 Các cá nhân phải có khả năng định hình Internet và kinh nghiệm riêng của chính họ về nó.

Tìm hiểu thêm

06 Hiệu ứng của Internet với tư cách là tài nguyên công cộng dựa trên tính tương kết (giao thức, định dạng dữ liệu, nội dung), tính sáng tạo và sự tham gia toàn cầu.

Tìm hiểu thêm

07 Phần mềm tự do nguồn mở thúc đẩy sự phát triển của Internet với tư cách là một tài nguyên công cộng.

Tìm hiểu thêm

08 Các quy trình có tính trong suốt, dựa trên cộng đồng thúc đẩy sự tham gia, trách nhiệm và lòng tin.

Tìm hiểu thêm

09 Sự tham gia có tính thương mại trong việc phát triển Internet mang đến nhiều lợi ích; sự cân bằng giữa lợi nhuận và lợi ích công cộng là quan trọng.

Tìm hiểu thêm

10 Mở rộng khía cạnh lợi ích công cộng của Internet là một mục đích quan trọng, xứng đáng với thời gian, sự chú ý và cam kết.

Tìm hiểu thêm