Tài năng của bạn là cần thiết để có một Internet tốt hơn

Mozilla là một tổ chức phi lợi nhuận làm việc để đảm bảo Internet luôn cởi mở và chào đón tất cả mọi người. Và chúng tôi cần sự giúp đỡ của bạn. Bằng cách tham gia cộng đồng của chúng tôi, bạn có thể giúp thúc đẩy sự đổi mới, nâng cao trách nhiệm giải trình và sự tin cậy, đồng thời làm cho Internet trở thành một nơi tốt hơn cho mọi người.

Làm thế nào bạn có thể đóng góp…

Sứ mệnh của chúng tôi

Chúng tôi có sứ mệnh đảm bảo rằng internet là nguồn thông tin toàn cầu, cởi mở và truy cập được với mọi người. Một hệ thống Internet thực sự đặt con người làm trọng tâm, ở đó mỗi cá nhân có thể định hình trải nghiệm của riêng mình và được trao quyền, an tâm và tự chủ.