Chính sách Riêng Tư của Mozilla

Ý nghĩa của "thông tin cá nhân" là gi?

Với chúng tôi, “thông tin cá nhân” có nghĩa là những thông tin giúp nhận diện trực tiếp bạn (như tên bạn, địa chỉ email hoặc thông tin hóa đơn) hoặc có thể được liên kết hoặc được dùng phối hợp để nhận diện bạn (như số nhận dạng tài khoản hoặc địa chỉ IP). Chúng tôi sẽ luôn thông báo cho bạn biết chúng tôi đang thu thập những thông tin cá nhân nào từ bạn. Xem Thông báo Quyền riêng tư của mỗi sản phẩm để biết thông tin cụ thể.

Bất cứ thông tin nào rơi ngoài lãnh vực này là "thông tin không phải cá nhân."

Nếu chúng tôi chứa thông tin cá nhân của bạn với thông tin không phải cá nhân, chúng tôi sẽ xem xét tổng hợp đó như thông tin cá nhân. Nếu chúng tôi rút bỏ tất cả thông tin cá nhân từ bộ dữ liệu, thì phần còn lại là thông tin không cá nhân.

Bằng cách nào chúng tôi biết thông tin về bạn?

Chúng tôi biết được thông tin về bạn khi:

  • bạn gửi nó trực tiếp cho chúng tôi (ví dụ, khi bạn chọn gửi những trình báo lỗi cho chúng tôi);
  • chúng tôi thu thập nó một cách tự động qua các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi (ví dụ khi trình duyệt Firefox của bạn kiểm tra để xem nếu đó được cập nhật);
  • người nào khác cho chúng tôi biết thông tin về bạn (ví dụ khi Thunderbird làm việc với những nhà cung cấp email của bạn để thiết lập tài khoản của bạn); hay
  • khi chúng tôi cố gắng hiểu thêm về bạn dựa trên thông tin mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi (ví dụ khi chúng tôi sử dụng địa chỉ IP để tùy biến ngôn ngữ cho vài dịch vụ của chúng tôi).

Chúng tôi làm gì với thông tin của bạn một khi chúng tôi có nó?

Khi bạn cho chúng tôi thông tin, chúng tôi sẽ sử dụng nó bằng những cách mà bạn đã cho phép chúng tôi. Nói chung, chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để giúp chúng tôi cung cấp và cải tiến các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cho bạn.

Đối với những người dùng ở EU, khu vực kinh tế châu Âu, Thụy Sĩ và California: hãy xem tại đây để biết thêm thông tin.

Khi nào chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn với những người khác?

  • Khi chúng tôi đã yêu cầu và được bạn cho phép chia sẻ nó.
  • Nhằm xử lý hay cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho bạn, nhưng chỉ nếu những thực thể đó đang nhận thông tin theo giao kèo bắt buộc xử lý dữ liệu theo cách được Mozilla chấp thuận.
  • Khi chúng ta hoàn thành sứ mệnh mở mang của chúng ta. Thỉnh thoảng, chúng tôi đưa ra thông tin để làm cho sản phẩm của chúng tôi tốt hơn và nuôi dưỡng một trang web mở, nhưng khi chúng tôi làm vậy, chúng tôi sẽ rút bỏ thông tin cá nhân của bạn và cố gắng tiết lộ nó theo cách giảm thiểu mức rủi ro bạn bị tái nhận diện.
  • Khi luật đòi hỏi. Chúng tôi theo luật bất cứ lúc nào mà chúng tôi nhận yêu cầu về bạn từ một chính phủ hay liên quan đến một vụ kiện. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn khi chúng tôi nhận được yêu cầu giao thông tin cá nhân của bạn theo cách này trừ khi chúng tôi có luật cấm làm vậy. Khi chúng tôi nhận yêu cầu như vậy, chúng tôi chỉ sẽ giao thông tin cá nhân của bạn nếu chúng tôi có niềm tin vào thiện ý là luật pháp đòi hỏi chúng tôi làm vậy. Không có gì trong chính sách này có dự định giới hạn bất cứ sự biện hộ hay chống đối nào theo luật pháp mà bạn có thể có đối với yêu cầu của bên thứ ba để tiết lộ thông tin của bạn.
  • Khi chúng tôi tin rằng điều này cần thiết để ngăn ngừa việc có hại cho bạn hay người khác. Chúng tôi chỉ sẻ chia sẻ thông tin theo cách này nếu chúng tôi có niềm tin vào thiện ý rằng đây là một cách hợp lý để bảo vệ quyền lợi, tài sản hay an toàn của bạn, những người sử dụng khác của chúng tôi, Mozilla hay giới công cộng.
  • Nếu cấu trúc tổ chức hay trạng thái thay đổi (nếu chúng tôi đang có một sự tái tổ chức, có sự tiếp thu, hay phá sản) chúng tôi có thể giao thông tin cho người kế nhiệm hay hội viên.

Làm sao chúng tôi chứa đựng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn?

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn một khi chúng tôi có nó. Chúng tôi áp dụng những biện pháp vật chất, kinh doanh và an ninh kỹ thuật. Bất kể những cố gắng của chúng tôi, nếu chúng tôi biết đến một sự vi phạm an ninh, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn để cho bạn có thể tiến hành những bước bảo vệ thích hợp.

Chúng tôi cũng không muốn thông tin cá nhân của bạn trong thời gian lâu hơn chúng tôi cần nó, cho nên chúng tôi chỉ giữ nó trong thời gian đủ dài để làm những gì chúng tôi thu thập nó. Một khi chúng tôi không cần nó, chúng tôi tiến hành những bước để huỷ trừ khi pháp luật đòi hỏi chúng tôi giữ nó lâu hơn.

Việc gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi thay đổi chính sách riêng tư hay bất cứ thông báo về quyền riêng tư của chúng tôi?

Chúng tôi có thể cần thay đổi chính sách và thông báo của chúng tôi. Các cập nhật sẽ được gửi trực tuyến. Nếu các thay đổi trọng yếu, chúng tôi sẽ tuyên bố việc cập nhật qua các kênh thường xuyên của Mozilla cho những thông cáo này, chẳng hạn các blog và diễn đàn. Việc bạn tiếp tục sử dụng sản phẩm hay dịch vụ sau ngày hiệu lực của các thay đổi này kết thành việc bạn chấp thuận những thay đổi này. Để làm cho việc duyệt xét của bạn tiện lợi hơn, chúng tôi sẽ đề một ngày hiệu lực trên đầu trang.