Firefox chiến đấu cho bạn trên Windows.

Hệ thống của bạn có thể không phù hợp với Firefox nhưng bạn có thể thử một trong các phiên bản sau:

Hệ thống của bạn không đáp ứng các yêu cầu để chạy Firefox.

Hệ thống của bạn không đáp ứng các yêu cầu để chạy Firefox.

Xin làm theo những hướng dẫn sau để cài đặt Firefox.

Thông báo bảo mật Firefox
  • Nhanh hơn 2 lần

    Firefox di chuyển nhanh và xử lý dữ liệu của bạn một cách cẩn thận - không có trình theo dõi quảng cáo và không làm chậm lại.

  • Quyền riêng tư thông thường

    Sống theo cuộc sống của bạn, Firefox không theo dõi điều này. Chọn những gì để chia sẻ và khi chia sẻ nó.

  • Thiết lập liền mạch

    Dễ dàng di chuyển các tùy chọn và dấu trang khi bạn tải xuống Firefox dành cho Windows.