Firefox: Rebel ze zawinu

Firefox jo njewótwisny a źěl za wše wužytnego Mozilla, kótaryž za waše pšawa online wójujo, źaržy móc pśedewześow w granicach a cyni internet wšuźi pśistupny za kuždego.

Žedne znamuškowe rjeśazki pśipowjesnjone

Firefox jo se wót za wše wužytneje organizacije wuwił. To groni, až móžomy wěcy gótowaś, kótarež druge njamógu gótowaś, na pśikład nowe produkty a funkcije bźez schowanego dnjownego pórěda wuwijaś. Zašćitujomy wašo pšawo na priwatnosć z rědami ako priwatnym modusom ze slědowańskim šćitom.

Dostanjośo, což wiźiśo

Wěrimy, až internet jo za luźe, nic za komericelne zaměry. Na rozdźěl wót drugich pśedewześow, njepśedawamy pśistup k wašym datam. Wy maśo kontrolu nad tym, chtož wašu pytańsku a pśeglědowańsku historiju wiźi. Wólba - jo to, wó což pla strowego interneta źo!

Wobglědowak na misiji

Wójujomy za waše pšawa online, źaržymy teke komercielne pśedewześa w šachu a źěłamy z partnerami z cełego swěta gromaźe, aby my wašnje póstupowanja za strowy internet spěchowali. Gaž se za Firefox rozsuźujośo, rozsuźujomy teke za was.