Žedne znamuškowe rjeśazki pśipowjesnjone

Firefox jo se wót za wše wužytneje organizacije wuwił. To groni, až móžomy wěcy gótowaś, kótarež druge njamógu gótowaś, na pśikład nowe produkty a funkcije bźez schowanego dnjownego pórěda wuwijaś. Zašćitujomy wašo pšawo na priwatnosć z rědami ako priwatnym modusom ze slědowańskim šćitom.

Dostanjośo, což wiźiśo

Wěrimy, až internet jo za luźe, nic za komericelne zaměry. Na rozdźěl wót drugich pśedewześow, njepśedawamy pśistup k wašym datam. Wy maśo kontrolu nad tym, chtož wašu pytańsku a pśeglědowańsku historiju wiźi. Wólba - jo to, wó což pla strowego interneta źo!

Wobglědowak na misiji

Wójujomy za waše pšawa online, źaržymy teke komercielne pśedewześa w šachu a źěłamy z partnerami z cełego swěta gromaźe, aby my wašnje póstupowanja za strowy internet spěchowali. Gaž se za Firefox rozsuźujośo, rozsuźujomy teke za was.