Firefox ześěgnuś

Firefox se na Windows 8.1 a staršych wěcej njepódpěra.

Pšosym ześěgniśo Firefox ESR (wersija za rozšyrjonu pódpěru), aby Firefox wužywał.

Firefox se na macOS 10.14 a staršych wěcej njepódpěra.

Pšosym ześěgniśo Firefox ESR (wersija za rozšyrjonu pódpěru), aby Firefox wužywał.

Pokazki priwatnosći Firefox

Wabjeński blokěrowak - pótajmna bróń pśeśiwo gramnemu wabjenjeju.

Tak wjele wabjenja, tak mało sćerpnosći… Jo cas, błaznosć skóńcyś.

Pśerězna wósoba w pśerězku 4.000 wabjenjow na źeń wiźi. Jolic měniśo, až to jo pśejwele, jo wabjeński blokěrowak waš nejlěpšy pśijaśel.

Blokěrowak wabjenja jo program, z kótarymž móžośo wabjenje blokěrowaś a funkcioněruju na dwě wašni. Prědna wašnja jo, až se wabjenje nigda na wašom boku njepokazujo, gaž blokěrowak wabjenja signal ze serwera wabjarja blokěrujo. Druga wašnja, na kótaruž blokěrowaki wabjenja funkcioněruju, jo, až se wótrězki websedła blokěruju, kótarež mógli wabjenje byś.

Toś to wabjenje mógło głosne wabjeńske wideo, wabjenje, kótarež wam we webje slědujo, pśeslědowaki, cookieje tśeśich póbitowarjow a wěcej byś. Aby blokěrowak wabjenja wužywał, móžośo za dodankami blokěrowakow wabjenja pytaś, kótarež su za waš wobglědowak k dispoziciji. Firefox, na pśikład, ma toś tu lisćinu pśizwólonych dodankow blokěrowakow wabjenja. Klikniśo na toś tu lisćinu (abo blokěrowaki wabjenja, kótarež su pśizwólone za waše wobglědowak) a glědajśo, kótary wašym pótrjebnosćam wótpowědujo.

Namakajśo pšawy wabjeński blokěrowak za sebje

Dajo na pśikład AdBlocker Ultimate, kótaryž kužde wabjenje wótwónoźujo, ale kupce muse glědaś. Někotare z wašych nejlubšych casnikow a magacinow su wótwisne wót wabjenja. Pśewjele luźi, kótarež jich wabjenje blokěruju, mógli je z pśekupowanja wutłocyś.

Wuskokujuce wabjenje jo nejgórše. Blokěrujśo jo z blokěrowakami wuskokujucych woknow a njetrjebaśo se wěcej nigda wó gramne wabjenje staraś.

Jaden z woblubowanych wabjeńskich blokěrowakow za Chrome, Safari a Firefox jo AdBlock. Wužywajśo jen, aby wabjenje na Facebook, YouTube a Hulu blokěrował.

Napórajśo conu bźez pśeslědowaka z blokěrowanim wopśimjeśa

W Firefox móžośo nastajenja priwatnosći abo blokěrowanja wopśimjeśa wužywaś, aby wěcej kontrole nad wabjeńskimi pśeslědowakami dostał, kótarež wam wabjenje prezentěruju.

Wubjeŕśo šćitny schójźeńk

To start, click the shield to the left of the address bar on any webpage and select “Protection Settings.” This will open the Firefox Settings Privacy & Security panel in a new tab. You should see a blue pop-up with different selections.

Cyńśo se lažko ze standardnym modusom

Jolic wabjenje wam njewobuzujo a njewucynijo wam, až pśeslědowaki a cookieje tśeśich póbitowarjow wam slěduju, móžośo standardny modus wužywaś. Aby pśeslědowaki w standardnem modusu wótbył, wužywajśo priwatne wokno.

Spiwajśo druge štucki ze striktnym modusom

Jolic wam pśewjele wabjenja waš źeń ruiněrujo, se striktny modus lěpjej góźi. Toś ten modus znate pśeslědowaki a cookieje tśeśich póbitowarjow we wšych woknach Firefox blokěrujo.

Wužywajśo swójski modus

Modus Swójski dajo wam ultimatiwnu wólbu. Móžośo rozsuźiś, což cośo blokěrowaś, na pśikład pśeslědowaki, cookieje a wěcej. Jolic cookieje z websedła dowólujośo, se awtomatiski modus Swójski wužywa.

Zatrějśo swój slěd, blokěrujśo pśeslědowaki

Klikniśo na kašćik Pśeslědowaki a móžośo pśeslědowaki na dwě wašni blokěrowaś. Jadna wašnja, aby pśeslědowaki blokěrował, jo, gaž w priwatnem woknje źěłaśo. Druga wašnja, aby to cynił, jo, pśeslědowaki we wšych woknach blokěrowaś. Źiwajśo na to, až, jolic se rozsuźujośo, pśeslědowaki pśecej blokěrowaś, někotare boki njemógli se korektnje zacytaś.

Kusniśo do cookiejow

Cookieje se wót websedłow sćelu, ku kótarymž woglědujośo. Składuju se na wašom licadle a doglěduju, což na sedle gótujośo. Gaž lětaŕstwowe towaristwo płaśizny za was pówušujo, dokulaž sćo se na toś tom dnju tiket za lěśenje woglědał, jo to źěło cookieja.

Móžośo we Firefox wšykne cookieje tśeśich póbitowarjow blokěrowaś, abo jano te, kótarež pśeslědowaki stajaju. Buźćo se wědobny, až blokěrowanje wšych cookiejow móžo někotare sedła wobškóźiś.

Sćelśo signal „Njeslědowaś“

Jolic njocośo, až se wašo zaźaržanje za wabjenje wužywa, móžośo nastajenje Firefox Njeslědowaś zmóžniś, aby websedłam zdwórliwe „ně, źěkujom se“ pósłał. Wobźělenje jo dobrowólne, ale websedła, kótarež se wobźěluju, ned slědowanje skóńcyju.

Malsnjejšy z pomocu wabjeńskich blokěrowakow

W někotarych padach móžo blokěrowak wabjenja pomagaś, waš wobglědowak malsnjejšy cyniś. Gaž se wabjenje zacytajo, móžo se websedło spómałšyś. Rownocasnje trajo dlej, to namakaś, což pytaśo, jolic maśo pśewjele źěła, aby dalšne wabjenje zacynił.

Jolic cośo wěcej wó blokěrowanju wabjenja zgóniś, su sta rozšyrjenjow za blokěrowanje wabjenja za Firefox a druge wobglědowaki k dispoziciji. Jolic cośo wabjeńske blokěrowaki wopytaś, kótarež Firefox wužywa, klikniśo how, aby wobglědowak ześěgnuł, za kótaryž priwatnosć jo na prědnem městnje.