Firefox ześěgnuś

Firefox se na Windows 8.1 a staršych wěcej njepódpěra.

Pšosym ześěgniśo Firefox ESR (wersija za rozšyrjonu pódpěru), aby Firefox wužywał.

Firefox se na macOS 10.14 a staršych wěcej njepódpěra.

Pšosym ześěgniśo Firefox ESR (wersija za rozšyrjonu pódpěru), aby Firefox wužywał.

Pokazki priwatnosći Firefox

Priwatnosć. Wužytnosć. Portabelnosć.

Sedym z nejlěpšych wobglědowakow w direktnem pśirownanju

Pytaśo za lěpšym wobglědowakom? Pśirownajomy Firefox z Chrome, Edge, Safari, Opera, Brave a Internet Explorer, aby wam pomagali se rozsuźiś.

Waš system nejskerjej njewótpowědujo pominanjam Firefox, ale móžośo jadnu ze slědujucych wersijow wopytowaś:

Firefox se na Windows 8.1 a staršych wěcej njepódpěra.

Pšosym ześěgniśo Firefox ESR (wersija za rozšyrjonu pódpěru), aby Firefox wužywał.

Firefox se na macOS 10.14 a staršych wěcej njepódpěra.

Pšosym ześěgniśo Firefox ESR (wersija za rozšyrjonu pódpěru), aby Firefox wužywał.

Pokazki priwatnosći Firefox

Wjelicny internetny wobglědowak měł funkcionalnosć měś, kótaruž trjebaśo, portabelnosć pśez rědy a priwatnosć, kótaruž se zasłužyjośo.

Dokulaž waš wobglědowak jo waše wrota do interneta, maju malsnosć, wěstota, priwatnosć a wužywajobnosć prioritu. W zajźonych lětach jo za wjele luźi Google Chrome wobglědowak z jich wólby był. Ale w casu, w kótaremž se zda, až wabjenje online nam wšuźi slědujo a datowe źěry su stawny wobstatk głownych nadpismow powěsćow, se wjele luźi wěcej priwatnosći a respekta wót swójogo wobglědowaka pomina.

Jo pótakem waš wobglědowak nejlěpšy za wašu aktiwitu online? Pšawy wobglědowak móžo wjeliki rozdźěl w tom wucyniś, kak web dožywjaśo. Togodla pśirownujomy bźez wjelikego wónoženja Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, Brave Microsoft Internet Explorer a Edge, aby wiźeli, kótary nejlěpjej wašym pominanjam wótpowědujo.

Wěstota a priwatnosć

Kótary wobglědowak nejlěpjej dowěrliwosć wobchowujo?

Wěstota a priwatnosć Firefox Chrome Edge Safari Opera Brave Internet Explorer
Priwatny modus Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo
Blokěrujo pó standarźe slědujuce cookieje tśeśich Jo Ně Jo Jo Jo Jo Jo
Blokěrujo kryptokopańske skripty Jo Ně Jo Ně Jo Jo Ně
Blokěrujo socialne pśeslědowaki Jo Ně Jo Jo Ně Jo Ně

Njejo wopak, wjeliki niwow šćita datow a priwatnosći wót produktow wócakaś, kótarež pšawidłownje online wužywamy. Wobglědowak měł nanejmjenjej „priwatny modus“ bitowaś, kótaryž wašu historiju a pytańsku historiju awtomatiski lašujo, až njeby druge wužywarje na tom samskem licadle k njomu pśistup měli. Na toś tom pólu su mógli wšykne šesć pśirownanych wobglědowakow dypki gromaźiś.

Což online gótujośo, jano was nastupa a nikogo drugego.

Dalšna funkcija wobglědowaka, kótaraž měła samorozmějuca byś, websedłam a pśedewześam slědowanje wašych pśeglědowańskich a nakupowańskich datow zawoboraś – samo w normalnem pśeglědowanskem modusu.

Wužywanje wobglědowaka, kótaryž pśeslědowaki tśeśich póbitowarjow blokěrujo, njejo nic jano za priwatnosć wažne - groni teke zwětšego, až wobglědowak malsnjej běžy. Wjele pśeslědowakow je jadnorje skripty, kótarež na wjele websedłach w slězynje běže. Njamóžośo je wiźeś, ale móžośo je cuś, gaž se waš wobgladowak spómałšujo. Wót wersije Firefox 67 se palcowe wótśišće a kryptokopaki blokěruju. Jolic se z kryptokopakami njewuznawaśo, how jo pśikład, kak mógu was pótrjefiś: Snaź sćo dožywił, až je se wašo licadło naraz pśeśopliło abo baterija jo se wuprozniła malsnej ako howac. To jo cesto pódlański wucynk, gaž kryptokopaki na wašom rěźe kśajźu łaze.

Wužytnosć

Co jo waš wobglědowak njedawno za was gótował?

Wužytnosć Firefox Chrome Edge Safari Opera Brave Internet Explorer
Blokěrowanje awtomatiskego wótgrawanja Jo Ně Jo Ně Ně Jo Ně
Rejtarikowe pśeglědowanje Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo
Zastojnik cytańskich znamjenjow Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo
Awtomatiske wudopołnjenje formularow Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo
Nastajenja pytnicow Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo
Tekst do powědanja Jo Ně Jo Jo Ně Ně Jo
Cytański modus Jo Jo Jo Jo Ně Jo Jo
Pšawopisna kontrola Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo
Webrozšyrjenja/dodanki Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo
Rěd za fota wobrazowki we wobglědowaku Jo Ně Jo Ně Jo Jo Ně

Mimo šćitanja priwatnosći, kótarež se zwětšego w slězynje wobglědowaka stawa, stej wužywarski pówjerch a funkcionalnosć dalšny klucowy wobstatk raźonego wobglědowaka. Skóro wšykne sedym wobgladowakow su rownogódne, což rejtarikowe pśeglědowanje, zastojanje cytańskich znamjenow, awtowudopołnjenje, pšawopisnu kontrolu a rozšyrjenja nastupa. Firefox, Edge a Opera teke funkciju za fota wobrazowaki bituju, kótaraž se ako kradu praktiska wopokazujo a jo na kuždy pad něco, což buźo wam wjelgin felowaś, gaž naraz wobglědowak wužywaśo, kótaryž njama toś tu funkciju.

Portabelnosć

Kak waš wobglědowak na wšych wašych rědach funkcioněrujo?

Portabelnosć Firefox Chrome Edge Safari Opera Brave Internet Explorer
K-dispoziciji-byśe źěłowego systema Jo Jo Jo Ně Jo Jo Ně
K-dispoziciji-byśe mobilnego źěłowego systema Jo Jo Jo Ně Jo Jo Ně
Synchronizacija z mobilnym rědom Jo Jo Jo Jo Jo Jo Ně
Zastojanje gronidłow Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo
Głowne gronidło Jo Ně Jo Ně Jo Ně Ně

Prědny dypk, na kótaryž musy se nastupajucy portabelnosć pokazaś, jo, až nic wšykne wobglědowaki na wšych źěłowych systemach funkcioněruju. Mjaztym až Firefox, Chrome, Edge, Brave a Opera na wšych wažnych systemach funkcioněruju a su lažko instalěrujobne, Internet Explorer a Safari janož na systemoma Microsoft a Apple funkcioněruju. Mobilna wersija Safari jo na mobilnych rědach Apple pśedinstalěrowana, a nejwěcej rědow Android pśiźo z pśedinstalěrowanym wobglědowakom, kótaryž zgótowaŕ rěda jo změnił. Firefox, Chrome, Brave, Edge a Opera daju se lažko instalěrowaś a samo pósobicy wužywaś.

Skoro wše z how pśirownanych wobglědowakow synchronizaciju mjazy desktopom a mobilnymi rědami dowóluju. Trjebaśo konto, aby to cynił, kótarež móžośo wužywaś, aby se pla wobglědowaka pśizjawił a wěcy ako gronidła, pśeglědowańsku historiju, cytańske znamjenja a nastajenja synchronizěrował.

Facit:

A dobywaŕ jo…

Na zakłaźe kriterijow, kótarež smy wocerili - priwatnosć, wužywajobnosć a portabelnosć - dajo jano jadnučki wobglědowak, kótaryž wšym pominanjam wótpowědujo, to jo Firefox. Popšawny rozdźěl we funkcionalnosći njejo, ale w priwatnosći. Firefox jo nejpriwatnjejšy wobhlědowak, kótaryž was do ekosystema njezamka. Móžośo jen na kuždem źěłowem systemje a na wšych wašych rědach wužywaś a se wšuźi wěsty cuś.

Wobglědowaki su se wót zawjeźenja Chrome dalej wuwili a su pśewzeli późěle na wikach. Nejwěcej modernych wobglědowakow jo zatkało źěru w portabelnosći a funkcionalnosći a na někotarych pólach, ako malsnosć a priwatnosć, jo samo pśetrjefiło Chrome. Ale zawěsće rozsud, kótary wobglědowak jo pšawy za was, wót wašych wósobinskich pominanjow wótwisujo, a wót togo, což se pśi pśeglědowanju online nejwěcej wažyśo.

How pśewjeźone pśirownanja su se tak cynili ze standardnymi nastajenjami a za wersije wobglědowakow:
Firefox (81) | Chrome (85) | Edge (85) | Safari (14) | Opera (67) | Internet Explorer (11) | Brave (1.14.81)
Toś ten bok se běrtyllětnje aktualizěrujo, aby nejnowše wersioněrowanje wótbłyšćowaś a njepokažo pśecej nejnowše aktualizacije.

Firefox se wót za wše wužytneje organizacije Mozilla pódpěra.

Firefox wašu priwatnosć na prědne městno staja - pśi wšom, což gótujomy. Wěrimy, až wy maśo pšawo rozsuźiś a z kimž swóje wósobinske informacije źěliśo. Firefox tak mało ako móžno daty gromaźi a wóne se nigda njepśedawaju. Mało datow, kótarež gromaźimy, se jano wužywa, aby produkty a funkcije pólěpšowało. Žedne pótajmnosći. Ale wjele transparence a napšawdneje priwatnosći.

Waš system nejskerjej njewótpowědujo pominanjam Firefox, ale móžośo jadnu ze slědujucych wersijow wopytowaś:

Firefox se na Windows 8.1 a staršych wěcej njepódpěra.

Pšosym ześěgniśo Firefox ESR (wersija za rozšyrjonu pódpěru), aby Firefox wužywał.

Firefox se na macOS 10.14 a staršych wěcej njepódpěra.

Pšosym ześěgniśo Firefox ESR (wersija za rozšyrjonu pódpěru), aby Firefox wužywał.

Pokazki priwatnosći Firefox