Pśidank k manifestoju Mozilla

Zlubjenje za strowy internet

Wótwórjony, globalny internet jo nejmócnjejša resursa za komunikaciju a zgromadne źěło, kótaruž gdy smy wiźeli. Symbolizěrujo někotare našych nejdłymšych naźejow za cłowjeski póstup. Bitujo nowe šance za wuknjenje, twórjenje rozměśa za zgromadnu cłowjeskosć a rozwězanje šišćecych problemow, pśed kótarymiž luźe wšuźi stoje.

Za zachadny lětźasetk jo se toś to zlubjenje na wšake wašnje dopołniło. Smy pak teke wiźeli, až se móc interneta teke wužywa, aby rozdwójenje zmócniła, namóc nawlakła, gramotu wubuźiła a z wótglědom fakty a napšawdnosć manipulěrowała. Smy wuknuli, aby my dejali cele za cłowjeske byśe w interneśe jasnjej pśedstajiś. To něnto cynimy.

  1. Zastupujomy internet, kótaryž wšykne ludy zemje zappśimujo - źož demografiske kakosći wósoby jeje pśistup online, šance abo kwalitu dožywjenja njepóstajaju.
  2. Zastupujomy internet, až pśistojny wobchad mjaz sobu, cłowjesku dostojnosć a wósobinsku wurazniwosć spěchujo.
  3. Zastupujomy internet, kótaryž kritiske myslenje, pśemyslonu argumentaciju, źělonu wědu a pśeglědujobnu fakty wjelgin cesći.
  4. Zastupujomy internet, kótaryž zgromadne źěło wšakich zgromaźeństwow pógónujo, kótarež za zgromadne dobro gromaźe źěłaju.

Manifest Mozilla

Našych 10 principow

Princip 1 Internet jo integralny źěl modernego žywjenja — klucowa komponenta w kubłanju, komunikaciji, kooperaciji, pśekupowanju, rozdrosćenju a towarišnosći w cełku.

Dalšne informacije

Princip 2 Internet jo globalna zjawna resursa, kótaryž musy wótwórjona a pśistupna wóstaś.

Dalšne informacije

Princip 3 Internet dej žywjenje jadnotliwych luźi wobogaśiś.

Dalšne informacije

Princip 4 Wěstota a priwatnosć jadnotliwcow w interneśe stej fundamentalnej a njesměju jej ako opcionalnej naglědaś.

Dalšne informacije

Princip 5 Jadnotliwce muse zamóžnosć měś, internet a swóje dožywjenja w njom wugótowaś.

Dalšne informacije

Princip 6 Efektiwita interneta ako zjawna resursa wótwisujo wót komunikacije mjazy sobu (protokole, datowe formaty, wopśimjeśe), inowacije a decentralnego wobźělenja swětodaloko.

Dalšne informacije

Princip 7 Dermotna software z wótwórjonego žrědła spěchujo wuwijanje interneta ako zjawnu resursu.

Dalšne informacije

Princip 8 Transparentne procese na zakłaźe zgromaźeństwa mócuju wobźělenje, zagronitosć a dowěru.

Dalšne informacije

Princip 9 Komercielne wobźělenje na wuwiśu interneta pśinjaso wjele lěpšynow; balansa mjazy komercielnym profitom a zjawnym wužytkom jo rozsudna.

Dalšne informacije

Princip 10 Mócowanje aspektow zjawnego wužytka interneta jo wažny zaměr, kótaryž jo gódny nałožka na casu, zajmowanosći a angažemenśe.

Dalšne informacije