Firefox ześěgnuś

Firefox se na Windows 8.1 a staršych wěcej njepódpěra.

Pšosym ześěgniśo Firefox ESR (wersija za rozšyrjonu pódpěru), aby Firefox wužywał.

Firefox se na macOS 10.14 a staršych wěcej njepódpěra.

Pšosym ześěgniśo Firefox ESR (wersija za rozšyrjonu pódpěru), aby Firefox wužywał.

Pokazki priwatnosći Firefox

Pśidank k manifestoju Mozilla

Zlubjenje za strowy internet

Wótwórjony, globalny internet jo nejmócnjejša resursa za komunikaciju a zgromadne źěło, kótaruž gdy smy wiźeli. Symbolizěrujo někotare našych nejdłymšych naźejow za cłowjeski póstup. Bitujo nowe šance za wuknjenje, twórjenje rozměśa za zgromadnu cłowjeskosć a rozwězanje šišćecych problemow, pśed kótarymiž luźe wšuźi stoje.

Za zachadny lětźasetk jo se toś to zlubjenje na wšake wašnje dopołniło. Smy pak teke wiźeli, až se móc interneta teke wužywa, aby rozdwójenje zmócniła, namóc nawlakła, gramotu wubuźiła a z wótglědom fakty a napšawdnosć manipulěrowała. Smy wuknuli, aby my dejali cele za cłowjeske byśe w interneśe jasnjej pśedstajiś. To něnto cynimy.

 1. Zastupujomy internet, kótaryž wšykne ludy zemje zappśimujo - źož demografiske kakosći wósoby jeje pśistup online, šance abo kwalitu dožywjenja njepóstajaju.
 2. Zastupujomy internet, až pśistojny wobchad mjaz sobu, cłowjesku dostojnosć a wósobinsku wurazniwosć spěchujo.
 3. Zastupujomy internet, kótaryž kritiske myslenje, pśemyslonu argumentaciju, źělonu wědu a pśeglědujobnu fakty wjelgin cesći.
 4. Zastupujomy internet, kótaryž zgromadne źěło wšakich zgromaźeństwow pógónujo, kótarež za zgromadne dobro gromaźe źěłaju.

Našych 10 principow

 1. Princip 1

  Internet jo integralny źěl modernego žywjenja — klucowa komponenta w kubłanju, komunikaciji, kooperaciji, pśekupowanju, rozdrosćenju a towarišnosći w cełku.

 2. Princip 2

  Internet jo globalna zjawna resursa, kótaryž musy wótwórjona a pśistupna wóstaś.

 3. Princip 3

  Internet dej žywjenje jadnotliwych luźi wobogaśiś.

 4. Princip 4

  Wěstota a priwatnosć jadnotliwcow w interneśe stej fundamentalnej a njesměju jej ako opcionalnej naglědaś.

 5. Princip 5

  Jadnotliwce muse zamóžnosć měś, internet a swóje dožywjenja w njom wugótowaś.

 6. Princip 6

  Efektiwita interneta ako zjawna resursa wótwisujo wót komunikacije mjazy sobu (protokole, datowe formaty, wopśimjeśe), inowacije a decentralnego wobźělenja swětodaloko.

 7. Princip 7

  Dermotna software z wótwórjonego žrědła spěchujo wuwijanje interneta ako zjawnu resursu.

 8. Princip 8

  Transparentne procese na zakłaźe zgromaźeństwa mócuju wobźělenje, zagronitosć a dowěru.

 9. Princip 9

  Komercielne wobźělenje na wuwiśu interneta pśinjaso wjele lěpšynow; balansa mjazy komercielnym profitom a zjawnym wužytkom jo rozsudna.

 10. Princip 10

  Mócowanje aspektow zjawnego wužytka interneta jo wažny zaměr, kótaryž jo gódny nałožka na casu, zajmowanosći a angažemenśe.