Lěpše internetne dožywjenje

Malsnjej pśeglědowaś

Firefox mjenjej składa ako Chrome pśetrjebujo, aby waše druge programy dalej z nejwušeju malsnosću běžali.

Dalšne informacije

Waše nejlubše rozšyrjenja

Pśidajśo swójomu wobglědowakoju Firefox mócne funkcije, wužytne funkcije a samo pitśku wjasela.

Wšykne rozšyrjenja pokazaś

Wurownany skład

Firefox rowno dosć składa wužywa, aby dožywjenje bźez śěžow napórał, aby wašo licadło hyšći mógał teke dalšne nadawki cyniś.

Dalšne informacije

Mócnjejšy priwatny modus

Priwatny modus cookiejowe daty a wašu historiju pśeglědowanja wulašujo, kuždy raz, gaž jen zacynjaśo.

Dalšne informacije

Blokěrowanje wabjeńskego slědowanja

Firefox awtomatiski tomu zajźujo, až wušej 2000 wabjeńskich pśeslědowakow wam pó interneśe slědujo.

Dalšne informacije

Zastojnik gronidłow

Firefox Lockwise wam wšykne gronidła pśistupni, kótarež sćo składł w Firefox – a jo dermotny.

Dalšne informacije

Pśiměŕśo swój wobglědowak

Dajśo swójomu wobglědowakoju pominane wuglědanje z tysacami rozdźělnych drastwow.

Woblubowane drastwy pokazaś

Synchronizěrujśo mjazy rědami

Zawěsććo, až se wšykne waše wažne daty – internetne pytanja, gronidła, wócynjone rejtariki – tam pokazuju, źož je na kuždem rěźe trjebaśo.

Wobstarajśo se Firefox Account

Lěpše cytańske znamjenja

Wužywajśo gwězdku cytańskich znamjenjow, aby organizěrowany wóstał a pśidajśo malsnje swójske mjenja a zarědniki.

Dalšne informacije

Web pśełožyś

Pśełožujśo z wěcej ako 100 rěcow do swójeje rěcy direktnje w swójom Firefox Browser - lažčej ako do togo.

Pśełožujśo do swójeje rěcy

Wobraz-we-wobrazu

Musyśo něco cyniś a něco se woglědaś? Cyńśo woboje z modusom wobraz-we-wobrazu w Firefox.

Dalšne informacije