Firefox ześěgnuś

Firefox se na Windows 8.1 a staršych wěcej njepódpěra.

Pšosym ześěgniśo Firefox ESR (wersija za rozšyrjonu pódpěru), aby Firefox wužywał.

Firefox se na macOS 10.14 a staršych wěcej njepódpěra.

Pšosym ześěgniśo Firefox ESR (wersija za rozšyrjonu pódpěru), aby Firefox wužywał.

Pokazki priwatnosći Firefox

Jo Firefox nejmalsnjejšy wobglědowak?

Malsnjej pśeglědowaś

Kuždy kompjuterowy program skład za źěłanje trjeba. Gaž wašo licadło ma mjenjej składa, móžo to … bejne………… spómałšenje zawinowaś. Firefox se wó wurownanje procujo – z dosć składom dajo was milnje pśeglědowaś a wóstajijo wam wjele składa wušej, aby wašo licadło zamóžne reagěrowaś wóstało.

Multitasking z někotarymi rejtarikami

Firefox is a multi-process browser, which means that your tabs stay fresh and won’t take forever to reload. With 86% less lag time, you can switch quickly between tabs even when your little inner voice says you have waaay too many tabs open.

Malsnjejše graśe

Smy zwónoźeli, až 3D-graśa pśisamem ze systemoweju malsnosću běže, a Firefox něnto samo lěpše wugbaśe za graśe online sobu pśinjaso. Naš mócny wobglědowak reducěrujo wokomuźenja, póspěšujo ping-case a optiměrujo graśe graśow dogromady pśez malsne, sćazne pśeglědowanje.