Firefox jo něnto malsnjejšy a sćažnjejšy

Smy śěžko źěłali, aby wy mógł daś wěcej gótowaś.

Waš system nejskerjej njewótpowědujo pominanjam Firefox, ale móžośo jadnu ze slědujucych wersijow wopytowaś:

Waš system njewótpowědujo pominanjam, aby Firefox funkcioněrował.

Waš system njewótpowědujo pominanjam, aby Firefox funkcioněrował.

Pšosym slědujśo toś tym instrukcijam za instalěrowanje Firefox.

Priwatnosć Firefox

Wužywajśo mjenjej składa

Nichten licadłowy žrack rady njama! Firefox jo sćažny wjelicny wobglědowak. Dokulaž mjenjej RAM ako Chrome wužywamy, móga waše druge programy wjelgin malsnje běžaś.

Dostańśo wše rejtarki bźez wokomuźenja

Pśewjeźenje někotarych nadawkow z někotarymi rejtarkami jo něnto lažčejše. Firefox jo něnto wěcejprocesowy wobglědowak, což wóznamjenijo, až waše rejtarki aktualne wóstawaju a se wjele casa njetrjeba, aby se znowego zacytali. Z 86% mjeńšym wisajucym casom pśechadaśo wót jadnogo rejtarka k drugemu, samo gaby wy wěcej wócynił.

Zwigniśo graśe z wobglědowakom na wušu rowninu

Smy zwónoźeli, až 3D-graśa pśisamem ze systemoweju malsnosću běže, a Firefox něnto lěpše wugbaś za graśe online sobu pśinjaso. Naš mócny wobglědowak reducěrujo wokomuźenja, póspěšujo ping-case a optiměrujo graśe graśow dogromady pśez malsne, sćazne pśeglědowanje.