Firefox ześěgnuś

Firefox se na Windows 8.1 a staršych wěcej njepódpěra.

Pšosym ześěgniśo Firefox ESR (wersija za rozšyrjonu pódpěru), aby Firefox wužywał.

Firefox se na macOS 10.14 a staršych wěcej njepódpěra.

Pšosym ześěgniśo Firefox ESR (wersija za rozšyrjonu pódpěru), aby Firefox wužywał.

Pokazki priwatnosći Firefox
Firefox Browser

Malsny a dobry.

Z dwójneju malsnosću, zatwarjonym šćitom priwatnosći a Mozilla, jo nowy Firefox lěpša móžnosć za pśeglědowanje.

Firefox ześěgnuś

Firefox se na Windows 8.1 a staršych wěcej njepódpěra.

Pšosym ześěgniśo Firefox ESR (wersija za rozšyrjonu pódpěru), aby Firefox wužywał.

Firefox se na macOS 10.14 a staršych wěcej njepódpěra.

Pšosym ześěgniśo Firefox ESR (wersija za rozšyrjonu pódpěru), aby Firefox wužywał.

Pokazki priwatnosći Firefox

Cynimy internet wěsćejšy, strowšy a wjelgickano malsny.

Mozilla jo za wšykne wužytna organizacija za Firefox, originalny alternatiwny wobglědowak. Wuwijamy produkty a twórimy pšawidła, aby internet luźam słužył, nic profitoju.

Naš wliw

Gaž Firefox wužywaśo, pomagaśo Mozilla pśi wojowanju pśeśiwo desinformaciji online, pśi wucenju digitalnych zamóžnosćow a gótujośo komentarne wobcerki wěcej cłowjecne. Woglědajśo se, což pomaga, strowšy internet napóraś.

Naše inowacije

Z pomocu weba ako platformu, wuwijamy wótwórjone, inowatiwne technologije, kótarež zmóžnjaju wuwijarjam, bźez wótzamknjonych, komercielnych ekosystemow źěłaś a malsnjejše, wěsćejše webdožywjenja za nas wše napóraś.

  • Rozšyrjenja

    Pśiměŕśo Firefox ze swójimi nejlubšymi dodankami, na pśikład zastojniki gronidłow, wabjeńske blokěrowaki a wěcej.

  • Pówołanja

    Zgóńśo wěcej wó lěpšynach źěła pla Mozilla a pytajśo za wótwórjonymi źěłowymi městnami w cełem swěśe.

  • Trjebaśo pomoc?

    Dostańśo wótegrona na swóje pšašanja wó Firefox a wšych produktach Mozilla wót našogo teama pomocy.