Firefox ześěgnuś

Firefox is no longer supported on Windows 8.1 and below.

Please download Firefox ESR (Extended Support Release) to use Firefox.

Firefox is no longer supported on macOS 10.14 and below.

Please download Firefox ESR (Extended Support Release) to use Firefox.

Pokazki priwatnosći Firefox
Firefox Browser

Malsny a dobry.

Z dwójneju malsnosću, zatwarjonym šćitom priwatnosći a Mozilla, jo nowy Firefox lěpša móžnosć za pśeglědowanje.

Firefox ześěgnuś

Firefox is no longer supported on Windows 8.1 and below.

Please download Firefox ESR (Extended Support Release) to use Firefox.

Firefox is no longer supported on macOS 10.14 and below.

Please download Firefox ESR (Extended Support Release) to use Firefox.

Pokazki priwatnosći Firefox

Cynimy internet wěsćejšy, strowšy a wjelgickano malsny.

Mozilla jo za wšykne wužytna organizacija za Firefox, originalny alternatiwny wobglědowak. Wuwijamy produkty a twórimy pšawidła, aby internet luźam słužył, nic profitoju.

Naš wliw

Gaž Firefox wužywaśo, pomagaśo Mozilla pśi wojowanju pśeśiwo desinformaciji online, pśi wucenju digitalnych zamóžnosćow a gótujośo komentarne wobcerki wěcej cłowjecne. Woglědajśo se, což pomaga, strowšy internet napóraś.

Naše inowacije

Z pomocu weba ako platformu, wuwijamy wótwórjone, inowatiwne technologije, kótarež zmóžnjaju wuwijarjam, bźez wótzamknjonych, komercielnych ekosystemow źěłaś a malsnjejše, wěsćejše webdožywjenja za nas wše napóraś.

  • Rozšyrjenja

    Pśiměŕśo Firefox ze swójimi nejlubšymi dodankami, na pśikład zastojniki gronidłow, wabjeńske blokěrowaki a wěcej.

  • Pówołanja

    Zgóńśo wěcej wó lěpšynach źěła pla Mozilla a pytajśo za wótwórjonymi źěłowymi městnami w cełem swěśe.

  • Trjebaśo pomoc?

    Dostańśo wótegrona na swóje pšašanja wó Firefox a wšych produktach Mozilla wót našogo teama pomocy.