Waše talenty su trjebne za lěpšy internet.

Mozilla jo za wše wužytna organizacija, kótaraž se za to zasajźujo, až internet wótwórjony a wabjecy wóstawa. A trjebamy wašu pomoc. Gaž se našomu zgromaźeństwoju pśizamkujośo, móžośo pomagaś, inowaciju pógóniś, zagronitosć a dowěru mócniś a internet k lěpšemu městnoju za kuždego cyniś.

Kak móžośo sobu pomagaś…

Naša misija

Naša misija jo, zawěsćiś, až internet jo globalna zjawna resursa, kótaraž jo za wšych wótwórjona a pśistupna. Internet, kótaryž luźi napšawdu na prědne městno staja, źož jadne same mógu swójske dožywjenje wugótowaś a su społnomócnjone, wěste a njewótwisne.

Napórany wót zagórjonych luźi ako wy sćo

Gaž k Mozilla pśinosujośo, buźośo źěl zgromaźeństwa na cełem swěśe, ku kótaremuž luźe z cełego swěta słušaju, kótarež wěrje, až my wšykne rolu grajomy, aby zawěsćili, až internet móc za dobre wóstawa.

Wěrimy, až zgromadne źěło zgromaźeństwa jo rozsudne za napóranje wjelerakego, inowatniwnego a luźam rozpšawjenju winowatego interneta, kótarež jen nuznje trjebaju. Wšojadno lěc maśo technisku slězynu, něco w zgromaźeństwje organizěrujośo abo jadnorje licadło a tšochu wólnego casa maśo, móžośo nam pomagaś, internet k lěpšemu městnoju cyniś.

Pomoc se wobstaraś

Mozilla ma angažěrowany team dobrowólnikow, aby wam pomagał, wšykne problemy rozwězaś, na kótarež starcyjośo.

Problemy z webbokom?

Jolic se waše nazgónjenja z websedłom mjazy wobglědowakami rozeznawa, sćo snaź starcył na problem z webkompatibelnosću. My by rady wó tom zgónili!