Firefox ześěgnuś

Firefox se na Windows 8.1 a staršych wěcej njepódpěra.

Pšosym ześěgniśo Firefox ESR (wersija za rozšyrjonu pódpěru), aby Firefox wužywał.

Firefox se na macOS 10.14 a staršych wěcej njepódpěra.

Pšosym ześěgniśo Firefox ESR (wersija za rozšyrjonu pódpěru), aby Firefox wužywał.

Pokazki priwatnosći Firefox

Firefox Browser

Wobstarajśo se wobglědowak, kótaryž šćita, což jo wažne.

Žedne póchmurne pšawidła priwatnosći abo slězne źuŕka za wabjarje. Jano spěšnučki wobglědowak, kótaryž was njewobšuźujo.

Firefox ześěgnuś

Firefox se na Windows 8.1 a staršych wěcej njepódpěra.

Pšosym ześěgniśo Firefox ESR (wersija za rozšyrjonu pódpěru), aby Firefox wužywał.

Firefox se na macOS 10.14 a staršych wěcej njepódpěra.

Pšosym ześěgniśo Firefox ESR (wersija za rozšyrjonu pódpěru), aby Firefox wužywał.

Pokazki priwatnosći Firefox

Cyńśo online, což cośo.
Firefox Browser njepśiglědujo.

My blokěrujomy wabjeńske pśeslědowaki. Wy pśeslěźujośo internet malsnjej.

Ads are distracting and make web pages load slower while their trackers watch every move you make online. The Firefox Browser blocks most trackers automatically, so there’s no need to dig into your security settings.

Firefox jo za wše

Available in over 90 languages, and compatible with Windows, Mac and Linux machines, Firefox works no matter what you’re using or where you are. Make sure your operating system is up to date for the best experience.

Cytajśo systemowe pominanja

Wobstarajśo se Firefox za wšykne swóje rědy

Take your privacy with you everywhere. Firefox Browsers for iOS and Android have the same strong privacy settings to block trackers from following you around the web, no matter where you are.

Cyńśo wšyknoz Firefox

Pytajśo wěcej inteligentnje a malsnjej

 • Pytanje z adresowego póla
 • Nastajenja pytnice
 • Inteligentne pytańske naraźenja
 • Cytańske znamjenja, historija a wócynjone rejtariki we wuslědkach

Pówušćo swóju produktiwitu

 • Funkcioněrujo z produktami wót Google
 • Zatwarjony rěd za fota wobrazowki
 • Zastojnik cytańskich znamjenjow
 • URL awtomatiski naraźiś
 • Synchronizacija mjazy rědami
 • Cytański modus
 • Pšawopisna kontrola
 • Pśipěte rejtariki

Tšugaś. źěliś a graś

 • Awtomatiske wótgrawanje wideo a awdio blokěrowaś
 • Wobraz-we-wobrazu
 • Wótwardowane wopśimjeśe na nowem rejtariku
 • Wótkaze źěliś

Šćitajśo swóju priwatnosć

Zawěsććo swóje wósobinske informacije

 • Warnowanja wó websedłach z datowymi źěrami
 • Zatwarjony zastojnik gronidłow
 • Historiju wulašowaś
 • Awtomatiske wupołnjenje formularow
 • Awtomatiske aktualizacije

Pśiměŕśo swój wobglědowak

 • Drastwy
 • Śamny modus
 • Biblioteka rozšyrjenjow
 • Nastajenja pytańskego póla pśiměriś
 • Wugótowanje nowego rejtarika změniś
Firefox ześěgnuś

Firefox se na Windows 8.1 a staršych wěcej njepódpěra.

Pšosym ześěgniśo Firefox ESR (wersija za rozšyrjonu pódpěru), aby Firefox wužywał.

Firefox se na macOS 10.14 a staršych wěcej njepódpěra.

Pšosym ześěgniśo Firefox ESR (wersija za rozšyrjonu pódpěru), aby Firefox wužywał.

Pokazki priwatnosći Firefox

Pśiměŕśo Firefox swójim žycenjam

 • Rozšyrjenja za kuždy zajm

  From security to news to gaming, there’s an extension for everyone. Add as many as you want until your browser is just right.

 • Změńśo naglěd

  Wuměńśo swětły modus ze śamnym modusom wótwisujucy wót swójeje mysli abo wósebnej lubosći abo wózjawśo wobrazowku ze swójskeju drastwu (snaź tycaty jadnorogac).

 • Pśiměŕśo swóje nastajenja

  Njetrjebaśo se ze standardom spokojś. Změńśo bok nowego rejtarika, pytańske pólo, cytańske znamjenja a wěcej, aby internet pó swójom dobrozdaśu wuslěźił.

Pódpěra se pśez za wše wužytnu organizaciju

Cwiblujomy na status quo wót lěta 1998

Firefox was created by Mozilla as a faster, more private alternative to browsers like Internet Explorer, and now Chrome. Today, our mission-driven company and volunteer community continue to put your privacy above all else.

Priwatnosć ma nejwušu prioritu

As the internet grows and changes, Firefox continues to focus on your right to privacy — we call it the Personal Data Promise: Take less. Keep it safe. No secrets. Your data, your web activity, your life online is protected with Firefox.

Wobchowajśo swóje nejlubše funkcije wobglědowaka – a namakajśo nowe.

Funkcioněrujo z produktami wót Google

Wšykne swóje nejlubše rědy Google (na pś. Gmail a Docs) w Firefox Browser njepósrědnje funkcioněruju.

Facebook Container

Ześěgniśo toś to rozšyrjenje wobglědowaka, aby Facebook a (Instagram) zajźował, wam pó webje slědowaś.

Synchronizěrujśo swóje rědy

Firefox jo na wšych wašych rědach k dispoziciji; bjeŕśo swóje rejtariki, swóju historiju a swójecytańske znamjenja sobu. Wšykno, což trjebaśo, jo konto Firefox.

Fota wobrazowki

Grab a high-resolution image of anything online with our screenshot tool built right in the browser

Pólěpšony slědowański šćit (ETP)

Firefox wjele pśeslědowakam tśeśich awtomatiski zawoborujo, waše webaktiwity gromaźiś a pśedawaś.

Wobraz-we-wobrazu

From watching a web tutorial to keeping an eye on your favorite team, your video follows you while you multitask.

Firefox ześěgnuś

Firefox se na Windows 8.1 a staršych wěcej njepódpěra.

Pšosym ześěgniśo Firefox ESR (wersija za rozšyrjonu pódpěru), aby Firefox wužywał.

Firefox se na macOS 10.14 a staršych wěcej njepódpěra.

Pšosym ześěgniśo Firefox ESR (wersija za rozšyrjonu pódpěru), aby Firefox wužywał.

Pokazki priwatnosći Firefox
Maśo pšašanja? Pomoc Mozilla buźo wam pomagaś.