Glukužycenje! Wužywaśo nejnowšu wersiju Firefox.

Aktualizěrujśo swój Firefox za nejnowše w malsnosći a priwatnosći.

Aktualizěrujśo swój Firefox za nejnowše w malsnosći a priwatnosći.

Wužywaśo pśedwersiju Firefox.

Wužywaśo njewěsty, zestarjony źěłowy system, kótaryž se wěcej wót Firefox njedpódpěra.

Firefox

Mozilla

Nowy Firefox

Malsny a dobry.

Firefox ześěgnuś — Dolnoserbšćina

Waš system nejskerjej njewótpowědujo pominanjam Firefox, ale móžośo jadnu ze slědujucych wersijow wopytowaś:

Firefox ześěgnuś — Dolnoserbšćina

Waš system njewótpowědujo pominanjam, aby Firefox funkcioněrował.

Waš system njewótpowědujo pominanjam, aby Firefox funkcioněrował.

Pšosym slědujśo toś tym instrukcijam za instalěrowanje Firefox.

Priwatnosć Firefox

Pšosym slědujśo toś tym instrukcijam za instalěrowanje Firefox.

Screenshot
  • 2x malsnjejšy

    Dotychměst nejlěpšy Firefox

  • Lažki

    Wužywa 30% mjenjej składa ako Chrome

  • Mócnje priwatny

    Priwatny modus ze slědowańskim šćitom

Rozšyrjone instalěrowańske nastajenja a druge platformy

Ześěgniśo Firefox za Windows

Ześěgniśo Firefox za macOS

Ześěgniśo Firefox za Linux

Firefox ześěgnuś — Dolnoserbšćina

Waš system nejskerjej njewótpowědujo pominanjam Firefox, ale móžośo jadnu ze slědujucych wersijow wopytowaś:

Firefox ześěgnuś — Dolnoserbšćina

Waš system njewótpowědujo pominanjam, aby Firefox funkcioněrował.

Waš system njewótpowědujo pominanjam, aby Firefox funkcioněrował.

Pšosym slědujśo toś tym instrukcijam za instalěrowanje Firefox.

Priwatnosć Firefox

Maśo južo wobglědowak Firefox. Wobstarajśo se něnto wšykno druge wót Firefox.

Synchronizěrujśo cytańske znamjenja, sćelśo rejtarki, składujśo do Pocket a wěcej z kontom Firefox. Dalšne informacije

Zapódajśo swóju e-mailowu adresu, aby pśistup ku kontam Firefox měł.

Gaž pókšacujośo, zwolijośo do wužywańskich wuměnjenjow a powěźeńki priwatnosći.

Firefox ześěgnuś — Dolnoserbšćina

Waš system nejskerjej njewótpowědujo pominanjam Firefox, ale móžośo jadnu ze slědujucych wersijow wopytowaś:

Firefox ześěgnuś — Dolnoserbšćina

Waš system njewótpowědujo pominanjam, aby Firefox funkcioněrował.

Waš system njewótpowědujo pominanjam, aby Firefox funkcioněrował.

Pšosym slědujśo toś tym instrukcijam za instalěrowanje Firefox.

Priwatnosć Firefox