Wobstarajśo se nejnowšy wobglědowak Firefox.

How jo awtomatiska priwatnosć. Ześěgniśo Firefox, aby wěcej ako 2000 pśeslědowakow blokěrował.

Waš system nejskerjej njewótpowědujo pominanjam Firefox, ale móžośo jadnu ze slědujucych wersijow wopytowaś:

Waš system njewótpowědujo pominanjam, aby Firefox funkcioněrował.

Waš system njewótpowědujo pominanjam, aby Firefox funkcioněrował.

Pšosym slědujśo toś tym instrukcijam za instalěrowanje Firefox.

Pokazki priwatnosći Firefox
  • Glědajśo, což se blokěrujo

    Firefox pokazujo, kak wjele daty gromaźecych pśeslědowakow se z pólěpšonym slědowańskim šćitom blokěrujo.

  • Wzejśo swóje gronidła sobu

    Firefox Lockwise gronidła, kótarež w Firefox składujośo, wěste cyni a na wšych wašych rědach k dispoziciji staja.

  • Za datowymi źěrami pytaś

    Firefox Monitor was warnujo, jolic wěmy, až waše informacije su źěl datoweje źěry drugego pśedewześa.