Wuwijarska edicija Firefox Quantum

Witajśo k wašonu nowemu nejlubšemu wobglědowekoju. Wobstarajśo se nejnowše funkcije, malsne wugbaśe a wuwijarske rědy, kotrež trjebaśo, aby za wótwórjony web wuwijał.

Waš system nejskerjej njewótpowědujo pominanjam Firefox, ale móžośo jadnu ze slědujucych wersijow wopytowaś:

Waš system njewótpowědujo pominanjam, aby Firefox funkcioněrował.

Waš system njewótpowědujo pominanjam, aby Firefox funkcioněrował.

Pšosym slědujśo toś tym instrukcijam za instalěrowanje Firefox.

Priwatnosć Firefox

Malsnjejše wugbaśe

CSS-mašina pśiduceje generacije

Firefox jo se dopołnje nowo wuwił, aby malsnjejšy a mócnjejšy až do togo był. To nowu CSS-mašinu wopśimujo, kótaraž ma nejwěcej moderne inowacije a jo wjelgin malsna.

Dalšne informacije

Nowe rědy

Wuwijarske rědy Firefox

Nowe wuwijarske rědy Firefox su mócne, fleksibelne a nejlěpše, dajo se pśeměniś. K nim teke program za pytanje za zmólkami słuša, nrjlěpše joho družyny, kótaryž móžo z někotarymi wobglědowakami wobchadaś a jo se w React a Redux wuwił.

Dalšne informacije

Inowatiwne funkcije

Głowne CSS-kśidno

Firefox jo jadnučki wobglědowak z rědami, kótarež jo za wuwijanje a wugótowanje z CSS-kśidnom wuwity. Toś te rědy wam zmóžnjaju, kśidno wizualizěrowaś, zwězane mjenja wobcerkow pokazaś, transformacije na kśidnje w pśeglěźe pokazaś a wjele wěcej.

Dalšne informacije

Praktiske funkcije

Editor formow

Wuwijarske rědy Firefox maju nowučki editor za formowe sćažki, kótaryž dokradne nastajanje wenknownych bokow formow a formow clip path zmóžnjaju, a móžośo z nim swóje přiměrjenja z wizuelnym editorom wjelgin lažko pśewjasć.

Dalšne informacije

Malsnjejše informacije

Pólo pismow

Nowe pólo pismow we wuwijarskich rědachh Firefox zmóžnja wuwijarjam malsny pśistup ku wšym informacijam, kótarež wó wužytych pismach w elemenśe trjebaju. Wopśimujo teke gódnotne informacije w žrědle, waze, stil pisma a wěcej.

Dalšne informacije

Wugótowaś. Programěrowaś. Testowaś. Pólěpšyś.

Wuwijajśo a perfekcioněrujśo swójo sedło
z wuwijarskimi rědami Firefox

Dajśo nam swójo měnjenje k wěsći

Wašo měnjenje nam pomaga se pólěpšyś. Dajśo nam k wěsći, kak móžomy wobglědowak a wuwijarske rědy pólěpšyś.

Sobu diskutěrowaś

Sobu cyniś

Pomagajśo slědny njewótwisny wobglědowak pólěpšowaś. Pišćo kod, pórěźćo zmólki, wuwijajśo dodanki a wěcej.

Něnto zachopiś

Ześěgniśo wobglědowak Firefox wuwity za wuwijarje