Firefox Browser Developer Edition

Witajśo k wašonu nowemu nejlubšemu wobglědowekoju. Wobstarajśo se nejnowše funkcije, malsne wugbaśe a wuwijarske rědy, kotrež trjebaśo, aby za wótwórjony web wuwijał.

Wuwijarska edicija Firefox sćelo awtomatiski Mozilla komentary. Dalšne informacije

Malsnjejše wugbaśe

CSS-mašina pśiduceje generacije

Firefox Quantum nowu CSS-mašinu, napisanu w Rusće, wopśimujo, kótaraž ma wurědne inowacije a jo malsny kaž błysk.

Wugótowaś. Programěrowaś. Testowaś. Pólěpšyś.

Wuwijajśo a perfekcioněrujśo swójo sedło
z wuwijarskimi rědami Firefox

Dajśo nam swójo měnjenje k wěsći

Wašo měnjenje nam pomaga se pólěpšyś. Dajśo nam k wěsći, kak móžomy wobglědowak a wuwijarske rědy pólěpšyś.

Sobu diskutěrowaś

Sobu cyniś

Pomagajśo slědny njewótwisny wobglědowak pólěpšowaś. Pišćo kod, pórěźćo zmólki, wuwijajśo dodanki a wěcej.

Něnto zachopiś