Firefox Browser Developer Edition

Witajśo k wašonu nowemu nejlubšemu wobglědowekoju. Wobstarajśo se nejnowše funkcije, malsne wugbaśe a wuwijarske rědy, kotrež trjebaśo, aby za wótwórjony web wuwijał.

Waš system nejskerjej njewótpowědujo pominanjam Firefox, ale móžośo jadnu ze slědujucych wersijow wopytowaś:

Waš system njewótpowědujo pominanjam, aby Firefox funkcioněrował.

Waš system njewótpowědujo pominanjam, aby Firefox funkcioněrował.

Pšosym slědujśo toś tym instrukcijam za instalěrowanje Firefox.

Pokazki priwatnosći Firefox

Wuwijarska edicija Firefox sćelo awtomatiski Mozilla komentary. Dalšne informacije

Malsnjejše wugbaśe

CSS-mašina pśiduceje generacije

Firefox Quantum nowu CSS-mašinu, napisanu w Rusće, wopśimujo, kótaraž ma wurědne inowacije a jo malsny kaž błysk.

Wugótowaś. Programěrowaś. Testowaś. Pólěpšyś.

Wuwijajśo a perfekcioněrujśo swójo sedło
z wuwijarskimi rědami Firefox

Dajśo nam swójo měnjenje k wěsći

Wašo měnjenje nam pomaga se pólěpšyś. Dajśo nam k wěsći, kak móžomy wobglědowak a wuwijarske rědy pólěpšyś.

Sobu diskutěrowaś

Sobu cyniś

Pomagajśo slědny njewótwisny wobglědowak pólěpšowaś. Pišćo kod, pórěźćo zmólki, wuwijajśo dodanki a wěcej.

Něnto zachopiś

Ześěgniśo wobglědowak Firefox wuwity za wuwijarje