64-bitowy

Wěsćejšy Firefox.

Firefox se na Windows 8.1 a staršych wěcej njepódpěra.

Pšosym ześěgniśo Firefox ESR (wersija za rozšyrjonu pódpěru), aby Firefox wužywał.

Firefox se na macOS 10.14 a staršych wěcej njepódpěra.

Pšosym ześěgniśo Firefox ESR (wersija za rozšyrjonu pódpěru), aby Firefox wužywał.

Wužywarje 64-bitowego Windows, kótarež Firefox ześěguju, móga našu 64-bitowu wersiju pó standarźe dostaś. To groni, až wěsćejšu wersiju Firefox dostawaśo., jadnu, kótaraž se teke wjele mjenjej wowalujo. Kak wjele mjenjej? W našych dotychměstnych testach se Firefox na mašinach z 4 GB RAM abo wěcej wó 39 % wowalujospaduje.


Kótary jo rozdźěl mjazy 32-bitowym a 64-bitowym?

How jo nejwažnjejše, což musyśo wěźeś: 64-bitowe nałoženja mógu wěcje składa wužywaś a wowaluju se rědšej ako 32-bitowe nałoženja. Ze skokom wót 32 bitow do 64 bitow wěstotna funkcija z mjenim Address Space Layout Randomization (ASLR) lěpjej funkcioněrujo, aby was pśed napadowarjami šćitał. Wužywarje Linux a macOS, njetužćo se, wužywaśo južo Firefox, kótaryž jo za 64 bitow optiměrowany.

Kak móžośo 64-bitowy Firefox dostaś?

Jolic 64-bitowy Windows wužywaśo (how móžośo to zwěsćiś), maśo snaź južo 64-bitowu wersiju Firefox. Pśeglědajśo swóju wersiju Firefox (we woknje „Wó Firefox“) a pytajśo za „(32-bitowy)“ abo „(64-bitowy)“ za wersijowym numerom:

  • Jolic tam „(32-bitowy)“ stoj a Firefox 56.0 abo staršy wužywaśo, dostanjośo pśi aktualizěrowanju na nejnowšu wersiju Firefox awtomatiski 64-bitowu wersiju.
  • Jolic tam „(32-bitowy)“ stoj a Firefox 56.0.1 abo nowšy wužywaśo, wašo licadło snaź minimalnemu składowemu pominanjeju za 64-bitowu wersiju njewótpowědujo (3 GB RAM abo wěcej). Móžośo pótom hyšći 64-bitowy Firefox manuelnje instalěrowaś, jolic cośo.
Jolic musyśo 32-bitowy Firefox wužywaś abo 64-bitowy Firefox manuelnje instalěrowaś, móžośo jadnorje instalěrowański program Firefox za Windows (32-bitowy abo 64-bitowy) wót ześěgnjeńskego boka za platformy Firefox a rěcy ześěgnuś a znowego wuwjasć.

Pśewzejśo kontrolu nad swójim wobglědowakom.

Firefox se na Windows 8.1 a staršych wěcej njepódpěra.

Pšosym ześěgniśo Firefox ESR (wersija za rozšyrjonu pódpěru), aby Firefox wužywał.

Firefox se na macOS 10.14 a staršych wěcej njepódpěra.

Pšosym ześěgniśo Firefox ESR (wersija za rozšyrjonu pódpěru), aby Firefox wužywał.