Facebook. Pód kontrolu. Wužywajśo zbytk swójogo žywjenja za sebje.

Wobstarajśo se rozšyrjenje Facebook Container

Ześěgniśo Firefox a wobstarajśo se rozšyrjenje Facebook Container

Waš system nejskerjej njewótpowědujo pominanjam Firefox, ale móžośo jadnu ze slědujucych wersijow wopytowaś:

Waš system njewótpowědujo pominanjam, aby Firefox funkcioněrował.

Waš system njewótpowědujo pominanjam, aby Firefox funkcioněrował.

Pšosym slědujśo toś tym instrukcijam za instalěrowanje Firefox.

Pokazki priwatnosći Firefox

Rozšyrjenje Facebook Container njejo k dispoziciji za mobilne rědy.

Wužywajśo Firefox Klar, wobglědowak priwatnosći za Android a iOS.

Wotpokazanje pód wašymi wuměnjenjami

Facebook móžo pśisamem wšykne z wašych webaktiwitow slědowaś a je z wašeju identitu Facebook zwězaś. Jolic to jo pśewjele za was, izolěrujo rozšyrjenje Facebook Container wašu identitu do wotźělonego kontejnerowego rejtarika, aby Facebookoju póśěžyło, was we webje zwenka Facebooka slědowaś.

Instalěrowaś a w šachu źaržaś

Instalěrowanje rozšyrjenja jo lažke a, gaž jo zmóžnjone, buźo se Facebook kuždy raz, gaž jen wužywaśo, w módrym rejtariku wócynjaś. Wužywajśo Facebook cele normalnje. Facebook móžo wam dalej wabjenje a dopórucenja na swójom websedle pósłaś, ale buźo wjele śěžej za Facebook, wašu zwenka Facebooka zběranu aktiwitu wužywaś, wam wabjenje a druge wusměrjone powěsći słaś.

Wó Firefox a Mozilla

Nas Mozilla pódpěra, za wše wužytna organizacija, kótarejž luźe su wažnejše ako profit, a kótaraž se za to zasajźujo, až kuždy ma wěcej mocy online. Smy toś to rozšyrjenje napórali, dokulaž wěrimy, až trjebaśo lažko wužywajobne rědy, aby wy swóju priwatnosć a wěstotu šćitał.

Pśeglědujśo hyšći źinsa licho z Firefox.

Waš system nejskerjej njewótpowědujo pominanjam Firefox, ale móžośo jadnu ze slědujucych wersijow wopytowaś:

Waš system njewótpowědujo pominanjam, aby Firefox funkcioněrował.

Waš system njewótpowědujo pominanjam, aby Firefox funkcioněrował.

Pšosym slědujśo toś tym instrukcijam za instalěrowanje Firefox.

Pokazki priwatnosći Firefox