Glukužycenje! Wužywaśo nejnowšu wersiju Firefox.

Aktualizěrujśo swój Firefox za nejnowše w malsnosći a priwatnosći.

Aktualizěrujśo swój Firefox za nejnowše w malsnosći a priwatnosći.

Wužywaśo pśedwersiju Firefox.

Wužywaśo njewěsty, zestarjony źěłowy system, kótaryž se wěcej wót Firefox njedpódpěra.

Firefox

Mozilla

Firefox za Linux

Wašo žywjenje online wam słuša.

Waš system nejskerjej njewótpowědujo pominanjam Firefox, ale móžośo jadnu ze slědujucych wersijow wopytowaś:

Waš system njewótpowědujo pominanjam, aby Firefox funkcioněrował.

Waš system njewótpowědujo pominanjam, aby Firefox funkcioněrował.

Pšosym slědujśo toś tym instrukcijam za instalěrowanje Firefox.

Priwatnosć Firefox

Pšosym slědujśo toś tym instrukcijam za instalěrowanje Firefox.

Screenshot
  • Priwatnosć - wěcej ako směrnica

    Wašo žywjenje, wašo pśedewześe. Firefox slědujuce cookieje tśeśich na Linux blokěrujo.

  • 2x malsnjejšy

    Malsnosć se z wěstotu zmakajo. Firefox jo dwójcy tak malsny ako Chrome a wužywa 30% mjenjej składa.

  • Wótwórjone žrědło

    Glědajśo pód hawbu. Ako Linux su funkcije Firefox wótwórjonego žrědła.

Rozšyrjone instalěrowańske nastajenja a druge platformy

Ześěgniśo Firefox za Windows

Ześěgniśo Firefox za macOS

Ześěgniśo Firefox za Linux

Waš system nejskerjej njewótpowědujo pominanjam Firefox, ale móžośo jadnu ze slědujucych wersijow wopytowaś:

Waš system njewótpowědujo pominanjam, aby Firefox funkcioněrował.

Waš system njewótpowědujo pominanjam, aby Firefox funkcioněrował.

Pšosym slědujśo toś tym instrukcijam za instalěrowanje Firefox.

Priwatnosć Firefox

Maśo južo wobglědowak Firefox. Wobstarajśo se něnto wšykno druge wót Firefox.

Synchronizěrujśo cytańske znamjenja, sćelśo rejtarki, składujśo do Pocket a wěcej z kontom Firefox. Dalšne informacije

Zapódajśo swóju e-mailowu adresu, aby pśistup ku kontam Firefox měł.

Gaž pókšacujośo, zwolijośo do wužywańskich wuměnjenjow a powěźeńki priwatnosći.

Waš system nejskerjej njewótpowědujo pominanjam Firefox, ale móžośo jadnu ze slědujucych wersijow wopytowaś:

Waš system njewótpowědujo pominanjam, aby Firefox funkcioněrował.

Waš system njewótpowědujo pominanjam, aby Firefox funkcioněrował.

Pšosym slědujśo toś tym instrukcijam za instalěrowanje Firefox.

Priwatnosć Firefox