• Priwatnosć - wěcej ako směrnica

    Wašo žywjenje, wašo pśedewześe. Firefox slědujuce cookieje tśeśich na Linux blokěrujo.
  • 2x malsnjejšy

    Malsnosć se z wěstotu zmakajo. Firefox jo dwójcy tak malsny ako Chrome a wužywa 30% mjenjej składa.
  • Wótwórjone žrědło

    Glědajśo pód hawbu. Ako Linux su funkcije Firefox wótwórjonego žrědła.