Nowy Firefox

Póznajśo Firefox Quantum.

Malsny za dobre.

Waš system nejskerjej njewótpowědujo pominanjam Firefox, ale móžośo jadnu ze slědujucych wersijow wopytowaś:

Waš system njewótpowědujo pominanjam, aby Firefox funkcioněrował.

Waš system njewótpowědujo pominanjam, aby Firefox funkcioněrował.

Pšosym slědujśo toś tym instrukcijam za instalěrowanje Firefox.

Priwatnosć Firefox

Napšawdny priwatny modus

Nejmócnjejšy priwatny modus z pśidatnym šćitom pśeśiwo slědowanjeju.

 • Priwatny modus

  Firefox blokěrujo pśeslědowaki online, mjaztym až pśeglědujośo a njebuźo se wašu historiju spomnjeś, gaž sćo gótowy.

 • Slědowański šćit

  Młoge wabjenje wopśimujo schowane pśeslědowaki, kótarež wam online slěduju. To scełego njejźo. To wěmy. Togodla naš mócny rěd je wušaltujo.

 • Malsnjejše zacytanje bokow

  Gaž se wabjenje a skripty, kótarež pśeglědowanje spómakšuju, blokěruju, se boki wó 44% malsnjej zacytaju. To jo dobyśe za wobej boka.

Synchronizěrujśo wšykne swóje rědy z kontom Firefox

Wzejśo swóju priwatnosć, gronidła a cytańske znamjenja wšuźi sobu.

GIF-wobraz źělony wót desktopa do mobilneho telefona z pomocu funkcije Rejtark pósłaś.

Pśiměrjeńske funkcije

 • Rozšyrjenja

  Pśiměŕśo Firefox z towzyntami rozšyrjenjow ako LastPass, uBlock Origin, Evernote a wěcej.

 • Drastwy

  Pśiměŕśo Firefox swójim žycenjam! Wubjeŕśo nowy wenkowny naglěd z našych drastwowych kategorjiow, abo napórajśo swójske.

 • Symbolowa rědka

  Zarědujśo Firefox pó swójich žycenjach. Śěgniśo funkcije do a ze swójeje symboloweje rědki za lažki pśistup.

Něnto dwójcy tak malsny

Tšašnje mócna mašina wobglědowaka? Wěrno jo. Zacytajo boki malsnjej? To jo teke wěrno. Firefox Quantum jo dwójcy tak malsny ako Firefox jo był do togo.

30% lažčej ako Chrome

Mjenjej wužyśa składa wěcej ruma za wašo licadło a běžnjejše funkcioněrowanje wóznamjenijo. Waše druge programy budu se wam źěkowaś.

Pśejźćo wót Chrome do Firefox w běgu mało minutow

Móžośo malsnje k Firefox pśejś, jo lažko a bźez rizika. Firefox waše cytańske znamjenja, awtowudopołnjenja, gronidła a nastajenja z Chrome importěrujo.

Nowy Firefox

Póznajśo Firefox Quantum.

Malsny za dobre.