Nowy Firefox

Póznajśo Firefox Quantum.

Malsny za dobre.

Firefox ześěgnuś — Dolnoserbšćina

Waš system nejskerjej njewótpowědujo pominanjam Firefox, ale móžośo jadnu ze slědujucych wersijow wopytowaś:

Firefox ześěgnuś — Dolnoserbšćina

Waš system njewótpowědujo pominanjam, aby Firefox funkcioněrował.

Waš system njewótpowědujo pominanjam, aby Firefox funkcioněrował.

Pšosym slědujśo toś tym instrukcijam za instalěrowanje Firefox.

Priwatnosć Firefox

Co jo nowe?

 • Mócna, nowa mašina, kótaraž jo se za špěšnučke pśewjeźenje wuwyła.
 • Lěpše a malsne cytanje bokow, kótarež mjenjej kompjuterowego składa wužywa.
 • Wjelicny design a inteligentne funkcije za inteligentne pśeglědowanje.

“Malsny a samo wěcej minimalistiski, dajo Firefox Quantum Chrome stary wuglědaś.” — (Digital Trends)

Foto wobrazowki nowo wuwytego boka nowego rejtarka Firefox.

Něnto dwójcy tak malsny

Tšašnje mócna mašina wobglědowaka? Wěrno jo. Zacytajo boki malsnjej? To jo teke wěrno. Firefox Quantum jo dwójcy tak malsny ako Firefox jo był do togo.

30% lažčej ako Chrome

Mjenjej wužyśa składa wěcej ruma za wašo licadło a běžnjejše funkcioněrowanje wóznamjenijo. Waše druge programy budu se wam źěkowaś.

Běžne pśeglědowanje

Wšojadno lěc sćo 10 abo 1000 rejtarkow wócynił, pśejźenje mjazy rejtarkami jo něnto z noweju malsneju mašinu Firefox malsnjejše ako do togo.

Foto wobrazowki Firefox z wjele wócynjonymi rejtarkami a woknami wobglědowaka rownocasnje.

Pśejźćo wót Chrome do Firefox w běgu mało minutow

Móžośo malsnje k Firefox pśejś, jo lažko a bźez rizika. Firefox waše cytańske znamjenja, awtowudopołnjenja, gronidła a nastajenja z Chrome importěrujo.

Napšawdny priwatny modus

Nejmócnjejšy priwatny modus z pśidatnym šćitom pśeśiwo slědowanjeju.

 • Priwatny modus

  Firefox blokěrujo pśeslědowaki online, mjaztym až pśeglědujośo a njebuźo se wašu historiju spomnjeś, gaž sćo gótowy.

 • Slědowański šćit

  Młoge wabjenje wopśimujo schowane pśeslědowaki, kótarež wam online slěduju. To scełego njejźo. To wěmy. Togodla naš mócny rěd je wušaltujo.

 • Malsnjejše zacytanje bokow

  Gaž se wabjenje a skripty, kótarež pśeglědowanje spómakšuju, blokěruju, se boki wó 44% malsnjej zacytaju. To jo dobyśe za wobej boka.

Funkcije Firefox Quantum

Screenshots

Jadnore fota wobrazowki. Wótmólujśo a źělśo je direktnje w Firefox. Pśez to wěcej njetrjebaśo za mysterioznymi datajowymi mjenjami na swójom licadle pytaś.

Pocket

Direktnje w symbolowej rědce k dispoziciji, jo to ultimatiwna funkcija, aby se wšykno za pózdźej wobchowało. Woglědajśo se swóje nastawki, wideo a boki na wšych rědach.

Graśa a WR

Wuwyty za graśa pśiduceje generacije, ma Firefox zatwarjonu pódpěru za WASM a WebVR. Pśidatna instalacija njejo trěbna!

Biblioteka

Žaŕśo cas! Namakajśo wšo swójo wopśimjeśe kaž skłaźone zapiski Pocket, cytańske znamjenja, pśeglědowańsku historiju, fota wobrazowki a ześěgnjenja na jadnom městnje.

Pśiměrjeńske funkcije

 • Rozšyrjenja

  Pśiměŕśo Firefox z towzyntami rozšyrjenjow ako LastPass, uBlock Origin, Evernote a wěcej.

 • Drastwy

  Pśiměŕśo Firefox swójim žycenjam! Wubjeŕśo nowy wenkowny naglěd z našych drastwowych kategorjiow, abo napórajśo swójske.

 • Symbolowa rědka

  Zarědujśo Firefox pó swójich žycenjach. Śěgniśo funkcije do a ze swójeje symboloweje rědki za lažki pśistup.

Synchronizěrujśo wšykne swóje rědy z kontom Firefox

Wzejśo swóju priwatnosć, gronidła a cytańske znamjenja wšuźi sobu.

GIF-wobraz źělony wót desktopa do mobilneho telefona z pomocu funkcije Rejtark pósłaś.

Za dobre pśeglědowaś

Firefox se wót Mozilla. za wše wužytnego zašćitowarja strowego interneta, wuwija. Mozilla se teke wó priwatnosć, desinformaciju a trolow stara a inwestěrujo togodla do stipendijow, kampanjow a nowych technologijow, kótarež maju internet strowšy cyniś.

Nowy Firefox

Póznajśo Firefox Quantum.

Malsny za dobre.