Glukužycenje! Wužywaśo nejnowšu wersiju Firefox.

Aktualizěrujśo swój Firefox za nejnowše w malsnosći a priwatnosći.

Aktualizěrujśo swój Firefox za nejnowše w malsnosći a priwatnosći.

Wužywaśo pśedwersiju Firefox.

Wužywaśo njewěsty, zestarjony źěłowy system, kótaryž se wěcej wót Firefox njedpódpěra.

Firefox

Mozilla

Firefox wašu priwatnosć na Mac respektěrujo.

Waš system nejskerjej njewótpowědujo pominanjam Firefox, ale móžośo jadnu ze slědujucych wersijow wopytowaś:

Waš system njewótpowědujo pominanjam, aby Firefox funkcioněrował.

Waš system njewótpowědujo pominanjam, aby Firefox funkcioněrował.

Pšosym slědujśo toś tym instrukcijam za instalěrowanje Firefox.

Priwatnosć Firefox

Pšosym slědujśo toś tym instrukcijam za instalěrowanje Firefox.

Screenshot
  • Priwatnosć ma nejwušu prioritu

    Firefox pytanja njewusnuchlijo. Blokěrujomy slědujuce cookieje tśeśich a dajomy wam połnu kontrolu.

  • 2x malsnjejšy

    Wobstarajśo se malsnosć a wěstotu. Firefox jo malsny na Mac, dokulaž wašym aktiwitam njeslědujomy.

  • Pśeslědowaki blokěrowaś

    Buźćo kněz nad wašeju domenu ze striktnym blokěrowanim wopśimjeśa. Blokěrujśo wšykne cookieje a pśeslědowaki.

Rozšyrjone instalěrowańske nastajenja a druge platformy

Ześěgniśo Firefox za Windows

Ześěgniśo Firefox za macOS

Ześěgniśo Firefox za Linux

Waš system nejskerjej njewótpowědujo pominanjam Firefox, ale móžośo jadnu ze slědujucych wersijow wopytowaś:

Waš system njewótpowědujo pominanjam, aby Firefox funkcioněrował.

Waš system njewótpowědujo pominanjam, aby Firefox funkcioněrował.

Pšosym slědujśo toś tym instrukcijam za instalěrowanje Firefox.

Priwatnosć Firefox

Maśo južo wobglědowak Firefox. Wobstarajśo se něnto wšykno druge wót Firefox.

Synchronizěrujśo cytańske znamjenja, sćelśo rejtarki, składujśo do Pocket a wěcej z kontom Firefox. Dalšne informacije

Zapódajśo swóju e-mailowu adresu, aby pśistup ku kontam Firefox měł.

Gaž pókšacujośo, zwolijośo do wužywańskich wuměnjenjow a powěźeńki priwatnosći.

Waš system nejskerjej njewótpowědujo pominanjam Firefox, ale móžośo jadnu ze slědujucych wersijow wopytowaś:

Waš system njewótpowědujo pominanjam, aby Firefox funkcioněrował.

Waš system njewótpowědujo pominanjam, aby Firefox funkcioněrował.

Pšosym slědujśo toś tym instrukcijam za instalěrowanje Firefox.

Priwatnosć Firefox