Firefox

Mozilla

Đăng ký, đăng nhập, đồng bộ hóa.

Với một tài khoản Firefox, bạn có thể lấy toàn bộ trang đánh dấu, mật khẩu, các thẻ đã mở của bạn và nhiều hơn nữa — bất cứ đâu bạn sử dụng Firefox.

Bạn đã đăng nhập và sẵn sàng bắt đầu cho việc đồng bộ.

Tải về Firefox để bắt đầu việc đồng bộ.

Tải về bản Firefox mới nhất để bắt đầu việc đồng bộ.

Hệ thống của bạn có thể không phù hợp với Firefox nhưng bạn có thể thử một trong các phiên bản sau:

Hệ thống của bạn không đáp ứng các yêu cầu để chạy Firefox.

Hệ thống của bạn không đáp ứng các yêu cầu để chạy Firefox.

Xin làm theo những hướng dẫn sau để cài đặt Firefox.

Sự riêng tư trên Firefox