Đăng ký, đăng nhập, đồng bộ hóa.

Với một tài khoản Firefox, bạn có thể lấy toàn bộ trang đánh dấu, mật khẩu, các thẻ đã mở của bạn và nhiều hơn nữa — bất cứ đâu bạn sử dụng Firefox.

Bạn đã đăng nhập và sẵn sàng bắt đầu cho việc đồng bộ.