Last ned Firefox

Firefox er ikkje lenger støtta på Windows 8.1 og tidligare versjonar.

Last ned Firefox ESR (Extended Support Release) for å bruke Firefox.

Firefox er ikkje lenger støtta på macOS 10.14 og tidligare versjonar.

Last ned Firefox ESR (Extended Support Release) for å bruke Firefox.

Firefox personvernerklæring

Samanlikning av Firefox-nettlesar med Brave

Last ned Firefox

Firefox er ikkje lenger støtta på Windows 8.1 og tidligare versjonar.

Last ned Firefox ESR (Extended Support Release) for å bruke Firefox.

Firefox er ikkje lenger støtta på macOS 10.14 og tidligare versjonar.

Last ned Firefox ESR (Extended Support Release) for å bruke Firefox.

Firefox personvernerklæring

Akkurat som Firefox-nettlesaren, er Brave-nettlesaren gratis, open kjeldekode og fokusert på å ta vare på personvernet til brukarane. Brave er ein relativ nykomar i verda av nettlesarar: produsenten, Brave Software, debuterte først med nettlesaren i januar 2016. I denne artikkelen samanliknar vi Firefox-nettlesaren med Brave-nettlesaren i tre kategoriar: personvern, nytte og portabilitet.

Sikkerheit og personvern

Sikkerheit og personvern Firefox Brave
Privat nettlesingsmodus Ja Ja
Blokkerer tredjeparts sporingsinfokapslar som standard Ja Ja
Blokkerer kryptoutvinningsskript Ja Ja
Blokkerer sosiale mediesporarar Ja Ja

Nettlesaren Brave er, som så mange andre, bygd på den opne kjeldekoden til Chromium utvikla av Google. Open kjeldekode betyr at kven som helst kan bruke kjeldekoden og utvikle noko for å lage det dei vil - som netlesarane Opera og Edge. Men det betyr ikkje at alle Chromium-baserte nettlesarar er like eller i seg sjølv er open kjeldekode.

Brave skil seg frå dei andre Chromium-nettlesarane ved å fokusere på personvernet til brukaren — spesifikt ved å blokkere sporarar, skript og annonsar som standard. Så når du brukar Brave-nettlesaren, visest områda på ein nettstad som normalt vil vise annonsar som tomme mellomrom. I nokre tilfelle vert ikkje sider lasta skikkeleg inn, noko som krev at du anten vel ein annan nettlesar eller vippar innstillinga «Shields Up» til «Shields Down» som slår av person- og sikkerheitsvernet.

Internett som heilskap betrakta vert i stor grad betalt av annonsar, som held det faktiske innhaldet du vil sjå gratis. Brave har prøvd å oppgradere denne modellen ved å oppmode brukarane til å velje Brave sitt eige vederlagssystem, som i røynda er si eiga annonseplattform. Når ein brukar har valt dette, vil Brave vise det dei kallar «personvern-respekterande annonsar» som du kan sjå og tene det dei kallar ein Basic Attention Token også kalla ein BAT. Frå dette tidspunktet kan Brave-brukarar velje å bruke BAT-ane på å støtte nettstadane eller individuelle bidragsytarar dei likar, som igjen kan konvertere BAT-ar til faktisk valuta.

Om dette høyrest komplisert ut eller som ein god idé, avheng sannsynlegvis av foraktnivået ditt for annonsering på Internett. Dei fleste Internett-brukarar forstår at godt innhald kostar pengar, og synest at det er i orden at pengane kjem frå reklame.

På den andre sida, med Firefox-nettlesaren, føretrekkjer vi å halde ting enkelt. Firefox blokkerer mange tredjepartssporarar, kryptoutvinnarar og fingerprint-sporarar frå å følgje deg som standard. LIkevel vel Firefox, utanfor privat nettlesingsmodus, å ikkje blokkere annonsar frå å visast. Det vil seie, med mindre du installerer ei av utvidingane som er spesielt designa for dette formålet.

Det er nokre få sikkerheitsfunksjonar i Brave som er verd å framheve, til dømes den automatiske oppgraderinga til HTTPS-tilkoplingar (som Firefox også tilbyr med ei utviding ). Både Brave og Firefox tilbyr brukarane ein innebygd passordhandterar og moglegheita til å sjekke tryggingsstatistikken sin når som helst. Brave viser statistikk som tal på sporarar den har blokkert når du opnar ei ny fane. Firefox viser liknande informasjon når du ser personvernrapporten som du kan få tilgang til når som helst ved å klikke på skjoldet i adressefeltet.

Hovudpoenget er at sjølv om Brave sin inntektsmodell med Basic Attention Tokens kan vere for komplisert for mange brukarar, tilbydr både Brave- og Firefox-nettlesarar ei rekkje måtar å glede seg over ei trygg og privat nettoppleving.

Last ned Firefox-nettlesar

Nytte

Nytte Firefox Brave
Blokkering av automatisk avspeling Ja Ja
Nettlesing med faner Ja Ja
Bokmerkehandterar Ja Ja
Fyller ut skjemaer automatisk Ja Ja
Innstillingar for søkjemotor Ja Ja
Tekst til tale Ja Nei
Lesemodus Ja Ja
Stavekontroll Ja Ja
Nett-utvidingar/tillegg Ja Ja
Skjermbildeverktøy i nettlesaren Ja Ja

Det som kan overraske enkelte nye Brave-brukarar, er kor raskt sider har ein tendens til å laste i nettlesaren. Årsaka til desse raske lastetidene er at sider vert lasta mykje raskare når du blokkerer all annonsering på dei. Det er ganske enkelt mindre å laste, og derfor tar det mindre tid.

Når det gjeld faktisk verdifull RAM-bruk, er Brave-nettlesaren mykje tyngre enn Firefox. Brave vert levert førehandsinnlasta med ulike og «tillegg» som kan tilskrivast bruken av meir RAM. Firefox lar deg derimot bestemme kva for tillegg du vil leggje til.

Tilpassing av brukargrensesnittelement og tema har vore ein favorittfunksjon hos Firefox-brukarar i mange år, og vårt ivrige samfunn av utviklarar har laga eit enormt bibliotek med open kjeldekode-tillegg og utvidingar som gir endå meir tilpassing og funksjonalitet. Funksjonar som følgjer med Firefox når du lastar ned inkluderer det kraftige skjermdumpverktøyet vårt, tilgjengefunksjonar og integrasjon med Pocket — ein ressurs som lar brukarar raskt lagre ein artikkel for seinare lesing på alle einingar.

Brave støttar også det enorme biblioteket med utvidingar som er tilgjengelege i Google Chrome nettmarknad og tilbyr ei rekkje funksjonar i nettlesaren som den nemnde Brave Rewards-program, og støtte for nedlasting av torrentar direkte i nettlesaren.

Last ned Firefox-nettlesar

Portabilitet

Portabilitet Firefox Brave
OS-tilgjengelegheit Ja Ja
Mobil OS-tilgjengelegheit Ja Ja
Synkroniserer med mobilen din Ja Ja
Passordhandtering Ja Ja
Hovudpassord Ja Nei

Evna til å synkronisere passord, utvidingar, skjemadata, tilleggsprogram og andre innstillingar på tvers av alle einingane og operativsystema dine, er ein funksjon som har vore tilgjengelig i mange år i Firefox. Synkroniserte data er også krypterte, noko som betyr at ingen har tilgang til dei utanfrå.

Firefox-nettlesaren gir også brukarane moglegheita til å lage ein gratis Firefox-konto. Å ha ein Firefox-konto er nøkkelen til å låse opp synkronisering på tvers av einingar, pluss at du får ein ekstra fordel med produkt som Firefox Monitor som overvakar e-postadressene dine og varslar deg om noko av informasjonen din har vore involvert i kjende datalekkasjar.

Brave har også nyleg fått moglegheita til å synkronisere data på tvers av dei fleste populære operativsystema og einingar, i tillegg til ei ekstra moglegheit for å synkronisere Basic Attention Tokens.

Last ned Firefox-nettlesar

Samla vurdring

Når du samanliknar dei to nettlesarane, tilbyr både Firefox og Brave eit sofistikert nivå av personvern og sikkerheit som standard, automatisk tilgjengeleg heilt frå første gong du opner dei.

Brave sin ide om erstatning av reklame er ein vri på den gjeldande modellen for betalt annonseplassering og betalt søk. Men igjen vil enkelte travle Internett-brukarar sannsynlegvis ikkje ønskje å bli involvert i behandling av mikrobetalingar til nettstadar i byte for tida og merksemda si.

Totalt sett er Brave ein rask og sikker nettlesar som vil appellere til brukarar av kryptovaluta. Men for dei aller fleste internettborgarar er Firefox framleis ei betre og enklare løysing.

Samanlikninga her vart gjort med standardinnstillingar, og på tvers av følgjande nettlesarversjonar:
Firefox (81) | Brave (1.14.81)
Denne sida vert oppdatert kvartalsvis for å spegle av dei nyaste versjonane, og speglar kanskje ikke alltid av dei siste oppdateringane.