Tilføyingar til Mozilla-manifestet

Fokus på eit sunt internett

Det opne, verdsomspennande internettet er den kraftigaste kommunikasjons- og samarbeidsressursen vi nokon gong har sett. Det klargjer nokre av dei djupaste håpa om menneskeleg framgang. Det gjev nye mulegheiter til å lære, bygge ei kjensle av menneskelegheit og løysing av dei aktuelle problema som folka i verda står overfor.

I løpet av det siste tiåret har vi sett dette løftet oppfylt på mange måtar. Vi har òg sett internettet bli brukt til å så splid, oppfordre til vald, fremme hat og med vilje manipulere faktum og spreie usanningar. Vi har lært at vi bør vere meir presise i målet vårt for menneske si oppleving av internettet. Vi gjer det no.

 1. Vi står for eit internett som involverer alle menneska på jorda — der den demografiske eigenskapen til ein person ikkje bestemmer tilgangen til nettet, mulegheitene og kvaliteten av opplevingane på nettet.
 2. Vi står for eit internett som fremmar samtale, forståing og menneskeleg verdigheit, og som gir alle mulighet til å uttrykkje seg.
 3. Vi står for eit internett som fremmar kritisk tankegang, faktiske diskusjonar, felles kunnskap og kontrollerbare fakta.
 4. Vi står for eit internett som fremmar samarbeid mellom ulike grupper, som arbeider for det felles beste.

Dei 10 prinsippa våre

 1. 1. prinsipp

  Internett er ein integrert del i det moderne livet — ein hjørnesten innan for utdanning, kommunikasjon, samarbeid, forretningsverksemd, underhaldning og samfunnet som heilskap.

 2. 2. prinsipp

  Internett er ein global, felles ressurs, som må bli verande ope og tilgjengeleg.

 3. 3. prinsipp

  Internett skal forbetre livet til enkeltmenneket.

 4. 4. prinsipp

  Sikkerheit og personvern for individet på nettet er fundamentalt, og må på ingen måte sjåast på som valfritt.

 5. 5. prinsipp

  Enkeltpersonar må ha mulegheit til sjølve å forme internett og eigne opplevingar av det.

 6. 6. prinsipp

  Kor effektive nettet er som ein allmenn resurs er avhengig av kompatibilitet (protokoll, dataformat, innhald), nyskapande og ei desentralisert, verdsomspennende deltaking.

 7. 7. prinsipp

  Fri og open kjeldekode-programvare fremmar utviklinga av internett som ein felles ressurs.

 8. 8. prinsipp

  Transparente, fellesskapsbaserte prosessar fremmar deltaking, ansvarstaking og tiltru.

 9. 9. prinsipp

  Kommersiell involvering i utviklinga av internett har mange fordelar; ein balanse mellom kommersiell profitt og felles interesser er avgjerande.

 10. 10. prinsipp

  Å forsterke dei allmennyttige aspekta av internett er eit viktig mål, som fortenar tid, merksemd og engasjement.