Last ned Firefox

Firefox er ikkje lenger støtta på Windows 8.1 og tidligare versjonar.

Last ned Firefox ESR (Extended Support Release) for å bruke Firefox.

Firefox er ikkje lenger støtta på macOS 10.14 og tidligare versjonar.

Last ned Firefox ESR (Extended Support Release) for å bruke Firefox.

Firefox personvernerklæring

Samanlikning av Firefox-nettlesar med GoogleChrome

Last ned Firefox

Firefox er ikkje lenger støtta på Windows 8.1 og tidligare versjonar.

Last ned Firefox ESR (Extended Support Release) for å bruke Firefox.

Firefox er ikkje lenger støtta på macOS 10.14 og tidligare versjonar.

Last ned Firefox ESR (Extended Support Release) for å bruke Firefox.

Firefox personvernerklæring

I 2008 introduserte Google Chrome og innverknaden av den med omsyn til nyskapande nettlesarteknologi vart omgåande merkbar. Han lasta nettstadar raskare, tok opp minimal skjermplass og tilbydde eit minimalistisk og unekteleg enkelt brukargrensesnitt.

I dag er derimot krava til nettlesarar endra: Fleire og fleire ønskjer å vite korleis personvernet vert tatt vare på i nettlesaren. Kva skjer med nettlesarhistorikken, passord og annan sensitiv informasjon? Mykje har endra seg sidan 2008 då Chrome kom inn på scenen. Hos Firefox har vi jobba hardt, redesigna grensesnittet vårt og sørga for å tilby brukarane våre eit stadig veksande utval av personvern- og ytingsforbetringar som automatisk standard, samt mange nyttige nettlesarverktøy.

Og så her er vi, nettlesarkrigen eskalerer nok ein gong, og det er på tide å revurdere og samanlikne Firefox-nettlesar mot Google Chrome.

Sikkerheit og personvern

Sikkerheit og personvern Firefox Chrome
Privat nettlesingsmodus Ja Ja
Blokkerer tredjeparts sporingsinfokapslar som standard Ja Nei
Blokkerer kryptoutvinningsskript Ja Nei
Blokkerer sosiale mediesporarar Ja Nei

Hos Firefox har vi mange lojale brukarar som set pris på standhaftigheita vår og engasjementet vårt for personvern på nettet. Til dømes med utvida sporingsvern (Enhanced Tracking Protection/ETP), som vert levert som standard med Firefox. ETP blokkerer over 2000 sporarar, inkludert sporarar frå sosiale plattformer som Facebook, Twitter og LinkedIn. Ein annean Firefox-funksjon er Firefox Monitor som sender deg åtvaringar automatisk dersom passordet ditt har vore involvert i ein datalekkasje, eller dersom du treng å oppdatere det. I tillegg til desse sikringsfunksjonane, slettar den private nettlesingmodusen i Firefox automatisk all informasjon, til dømes hisotrikk og infokapslar, slik at det ikkje blir att spor etter at du har avslutta økta di.

We’ve also recently restated our commitment to privacy and transparency regarding user data in our most recent Privacy Notice that states, “At Mozilla, we believe that privacy is fundamental to a healthy internet.”

Google Chrome er i det heile ein sikker nettlesar, med funksjonar som Google Safe Browsing, som hjelper til med å beskytte brukarar ved å informere dei med ei tydeleg åtvaring når dei prøver å navigere til farlege nettstadar eller laste ned farlege filer.

Faktisk har både Chrome og Firefox streng sikkerheit på plass. Begge inkluderer ein funksjon som heiter «sandboxing» som skiljer prosessane i nettlesaren, slik at noko som ein skadeleg nettstad ikkje infiserer andre delar av den berbare datamaskina eller andre einingar.

Men sjølv om Chrome viser seg å vere ein sikker nettlesar, kan det stillast spørsmål ved personvernerklæringa. Google samlar faktisk inn ei urovekkjande stor mengde brukardata, inkludert plassering, søkjehistorikk og nettstadsbesøk. Google hevdar at dette er nødvendig for å forbetre tenestene ytterliegare for deg. – Til dømes å finne ein elegant genser til deg som er like elegant som den elegante genseren du allereie har, eller å finne ein kul kafé som er like kul som den kule kaféen der du nyleg har vore. Andre vil likevel vere usamde og hevde at Google faktisk samlar inn ei eineståande mengde data for sine eigne marknadsføringsformål. Dei reklamerer for at dei beskyttar deg mot hackarar, men samtidig driv dei det største annonseringsnettverket – ved å bruke store mengder private brukardata som dei tidlegare har samla inn.

Til sjuande og sist er det opp til deg å bestemme deg for om du vil trekkje ei klar linje her, og om du vil dele informasjon som søkjehistorikk og dei siste kjøpa dine på nett. Men dersom du er som folk flest, har du sannsynlegvis søkt etter enkelte ting på nettet som du helst vil halde privat.

Last ned Firefox-nettlesar

Nytte

Nytte Firefox Chrome
Blokkering av automatisk avspeling Ja Nei
Nettlesing med faner Ja Ja
Bokmerkehandterar Ja Ja
Fyller ut skjemaer automatisk Ja Ja
Innstillingar for søkjemotor Ja Ja
Tekst til tale Ja Nei
Lesemodus Ja Ja
Stavekontroll Ja Ja
Nett-utvidingar/tillegg Ja Ja
Skjermbildeverktøy i nettlesaren Ja Nei

Når det gjeld funksjonar, tilbyr både Firefox og Chrome eit stort bibliotek med utvidingar og tilleggsprogram. Chrome-tilbodet veks raskt og slår alle andre nettlesarar når det gjelder mengde. I tillegg er alt fint integreret med andre Google-tenester, som til dømes Gmail og Google Docs.

Sjølv om det ikkje er så omfattande som Chrome sitt tilleggsbibliotek, har Firefox, som open kjeldekode-programvare med eit stort tal på aktive bidragsytarar, også utruleg mange nyttige utvidingar.

Firefox har også ein synkroniseringsfunksjon for å sjå siste opna faner, nettlesarhistorikk og bokmerke på alle einingane dine.

Medan Chrome er leiande når det gjeld tillegg og utvidingar, har Firefox ei mengde med innebygde funksjonar, til dømes det utruleg praktiske skjermbildeverktøyet, og lesemodusfunksjonen som fjernar alle distraksjonar fra ein nettstad og berre gir deg det du vil sjå der og då: teksten.

Dersom du likar å ha mange opne faner handlar det berre om kva for eit brukargrensesnitt du føretrekkjer. Med Firefox har du moglegheita til å rulle horisontalt gjennom alle dei opne fanene dine. Dette er meir praktisk enn dersom alle blir mindre og mindre med kvar nye fane. Google Chrome føretrekkjer å krympe dei ned slik at berre favikonet er synleg. Det einaste problemet med dette er når du har fleire faner opne frå same nettstad, ser du det same favikonet på tvers av alle fanene.

Når det gjeld tilpasning til dine behov, vil fansen vår fortelle deg at ein av tinga dei likar best med nettlesaren vår, er evna til å tillate deg å flytte og arrangere eit fleirtal av elementa til brukargrensesnittet som passar best til dine behov. Chrome lèt deg gøyme bestemte brukargrensesnittelement, men du har ikkje mange, om nokon, tilpassingmoglegheiter der. Det må likevel seiast at både Chrome og Firefox gjer det ganske enkelt å endre nettlesarutsjånaden og tema.

Last ned Firefox-nettlesar

Portabilitet

Portabilitet Firefox Chrome
OS-tilgjengelegheit Ja Ja
Mobil OS-tilgjengelegheit Ja Ja
Synkroniserer med mobilen din Ja Ja
Passordhandtering Ja Ja
Hovudpassord Ja Nei

Nesten unødvendig å seie, men versjonar av både Firefox og Chrome er tilgjengelege for dei mest populære mobile og datamaskin-operativsystema (Windows, macOS, Linux, Android og iOS).

Både Chrome og Firefox lèt deg òg synkronisere ting som passord, bokmerke og opne faner på alle einingane dine. Firefox har likevel den ekstra sikkerheita til eit hovedpassord som held alle lagra innloggingar og passord under eit ekstra sett med lås og nøkkel. Dersom du har ein Firefox-konto, kan du manuelt sende ei open fane frå datamaskina til mobileininga di eller omvendt. Med Chrome vert dette gjort automatisk dersom du har valt den innstillinga. Det å behøve å sende fana manuelt frå den eine eininga til den andre, er praktisk når du vil gjere noko som å fortsetje å lese ein artikkel du ikkje har fullført tidlegare. Men det kan finnast tilfelle der automatisk synkronisering kanskje ikkje er ideell dersom det er ein sjanse for at fleire brukarar surfar medan dei er logga inn på Google-kontoen.

Last ned Firefox-nettlesar

Samla vurdring

Vi synest det er rettferdig å seie at Firefox og Chrome verkeleg er jamnt matcha når det er snakk om portabilitet og nytte. Chrome har ein liten fordel med tanke på funksjonalitet på grunn av det enorme spekteret av utvidingar og tillegg-funksjonar. Når det gjeld personvern, er Firefox likevel tydeleg framom. Den konstante plikta til å beskytte dataa til brukarane våre og dei innebygde tenestene som passordhandteraren, viser dette veldig tydeleg. Du kan også bli åtvara her dersom innloggingsdetaljane dine er involverte i ein datalekkasje.

For praktiske formål er det openbert ingenting som hindrar deg i å bruke begge nettlesarane — Firefox for dei augneblinkane der personvern verkeleg er viktig og Chrome dersom du framleis investerer i Google-økosystemet. Likevel, med fleire og fleire inngrep i personopplysningane våre, kan Firefox vise seg å vere det rette valet på lang sikt for dei av oss som verdset å ta vare på personvernet vårt på nettet.

Samanlikninga her vart gjort med standardinnstillingar, og på tvers av følgjande nettlesarversjonar:
Firefox (81) | Chrome (85)
Denne sida vert oppdatert kvartalsvis for å spegle av dei nyaste versjonane, og speglar kanskje ikke alltid av dei siste oppdateringane.