Last ned Firefox

Firefox er ikkje lenger støtta på Windows 8.1 og tidligare versjonar.

Last ned Firefox ESR (Extended Support Release) for å bruke Firefox.

Firefox er ikkje lenger støtta på macOS 10.14 og tidligare versjonar.

Last ned Firefox ESR (Extended Support Release) for å bruke Firefox.

Firefox personvernerklæring

Samanlikning av Firefox-nettlesar med Microsoft Edge

Last ned Firefox

Firefox er ikkje lenger støtta på Windows 8.1 og tidligare versjonar.

Last ned Firefox ESR (Extended Support Release) for å bruke Firefox.

Firefox er ikkje lenger støtta på macOS 10.14 og tidligare versjonar.

Last ned Firefox ESR (Extended Support Release) for å bruke Firefox.

Firefox personvernerklæring

Med Windows 10 introduserte Microsoft sin Edge-nettlesar for å konkurrere med Firefox og Chrome noko som gjer han til standardnettlesar førehandsinstallert på millionar av selde PC-ar. Trass i dette, var brukarane trege til å ta han i bruk og Microsoft kunngjorde til slutt planear om å relansere Edge som ein Chromium-basert nettlesar (der Chromium sjølvsagt er Google sit nettlesarprosjekt basert på open kjeldekode).

Her samanliknar vi Firefox-nettlesar med den Chromium-baserte Microsoft Edge når det gjeld personvern, nytte og portabilitet, for å hjelpe deg med å få ei betre forståing av kva for ein nettleser som passar best til dine behov og preferansar.

Sikkerheit og personvern

Sikkerheit og personvern Firefox Edge
Privat nettlesingsmodus Ja Ja
Blokkerer tredjeparts sporingsinfokapslar som standard Ja Ja
Blokkerer kryptoutvinningsskript Ja Ja
Blokkerer sosiale mediesporarar Ja Ja

Edge er integrert i Windows 10-plattforma og køyrer i eit sandkassemiljø, noko som betyr at han isolerer program og hindrar vondsinna program i å spionere på datamaskina di. Han har ein innebygd SmartScreen som skannar omdømmet til nettstadar du besøkjer og blokkerer mistenkjelege nettstadar. For å betre personvernet lèt Edge deg bruke biometri eller ein PIN-kode med Edge Hello i staden for passord for nettgodkjenning.

Hos Firefox er vi stolte over å ta vare på sikkerheita og personvernet til brukarane våre. Personvernerklæringa vår er open og på eit vanleg språk. Vi la faktisk mykje arbeid i å sørgje for at ho vart enkel og lett å lese. Med utvida sporingsvern no som standard, blokkerer vi over 2000 sporarar automatisk. Sporarar er dei små kodestykkja som prøver å setje saman det du gjer på fleire nettstadar for å lage eit samansett og detaljert bilde av kven du er, noko som går ut over privatlivet ditt, berre for å målrette betre annonsar.

Personvernsikring viser deg dei sporarane og infokapslane som sidene har prøvdt å leggje igjen, og kor mykje Firefox har blokkert for deg.

I Firefox, slettar privat nettlesingmodus automatisk informasjonen din om surfing, som passord, infokapslar og historikk, slik at det ikkje blir spor etter at du har avslutta økta. Edge registrerer faktisk nettlesarhistorikken i sin private modus (kalla “InPrivate”), og det er ei relativt enkel oppgåve for nokon å rekonstruere heile nettlesarhistorikken din, uavhengig av om surfinga vart gjort i vanleg modus eller i InPrivate-modus.

Begge nettlesarane er relativt like med tanke på datakryptering. Dersom personvern og openheit på nettet er viktig for deg, er likevel Firefox heilt klart eit betre val her.

Last ned Firefox-nettlesar

Nytte

Nytte Firefox Edge
Blokkering av automatisk avspeling Ja Ja
Nettlesing med faner Ja Ja
Bokmerkehandterar Ja Ja
Fyller ut skjemaer automatisk Ja Ja
Innstillingar for søkjemotor Ja Ja
Tekst til tale Ja Ja
Lesemodus Ja Ja
Stavekontroll Ja Ja
Nett-utvidingar/tillegg Ja Ja
Skjermbildeverktøy i nettlesaren Ja Ja

Firefox er ein rask og open kjeldekodebasert nettlesar. Dette betyr at brukarar kan tilpasse han på mange måtar. Firefox lèt også brukarane sine tilpasse brukargrensesnittet, det vil seie det du ser og brukar i nettlesaren, ved å bruke ulike tema og verktøylinjekonfigurasjonar. Sidan nettlesaren vår alltid har vore basert på open kjeldekode, kan vi stole på mange flotte utviklarar som har laga eit bibliotek med mange tillegg og nettlesarutvidingar.

Sidan Edge har bytt til den prosessorintensive Chromium-plattforma, kan du forvente at han vil gå litt tregare, spesielt dersom du har fleire program som køyrer samtidig. Likevel, med Chromium-plattform kjem eit massivt bibliotek med utvidingar, så vel som eit skikkeleg nivå av brukargrensesnittilpasningar som Edge ikkje hadde før han flytta til Chromium.

Edge har nokre fine brukargrensesnitt-funksjonar, som førehandsvising av faner, som kan gjere det enkelt å finne dei rette opne fanene dersom du har mange av dei opne. Ein annan nyttig fanerelatert funksjon lèt deg sette bort alle aktive faner som du ikkje brukar, men ikkje vil late att.

Firefox har eit rullefane-grensesnitt, som held faneinformasjon synleg og rullar dei horisontalt i staden for å krympe dei ned til berre favikon-størrelse. Kvar gong du opnar ei ny fane, føreslår Pocket-funksjonen vår relevante artiklar og innhald for deg. I tillegg kan du med Pocket også lagre artiklar, videoar og anna innhald med eitt klikk for lesing seinare.

Firefox og Edge har begge gode lesemodusar. Med Firefox trykkjer du berre på det vesle ikonet i søkjefeltet, og nettlesaren fjernar alle unødvendige element og presenterer ein artikkel som ser bra ut. I Edge trykkjer du berre på det vesle bokikonet og nettlesaren for å få eit reint brukargrensesnitt som er lett å lese.

Firefox inneheld også mange praktiske innebygde funksjonar som standard, som utvidet sporingsvern, eit innebygd skjermbildeverktøy, sending av store filer og meir.

Frå byrjinga har Firefox fleire funksjonar og integrasjonar innebygd i nettlesaren eller har dei lett tilgjengelege ved nedlasting. Sjølv om begge nettlesarane har ei svær mengde av tillegg og utvidingar tilgjengelege, gir Edge «kompatibilitet» med Google si Chromium-plattform den fordelen når det gjeld den store mengda.

Last ned Firefox-nettlesar

Portabilitet

Portabilitet Firefox Edge
OS-tilgjengelegheit Ja Ja
Mobil OS-tilgjengelegheit Ja Ja
Synkroniserer med mobilen din Ja Ja
Passordhandtering Ja Ja
Hovudpassord Ja Ja

Med Internet Explorer, lærte Microsoft frå sin mangel på tilgjengelegheit på tvers av plattformer og gjorde Edge tilgjengeleg for macOS og Android. Programvara er no lett tilgjengeleg på iOS, Android, Windows, macOS og snart Linux.

Firefox har vore tilgjengeleg på iOS, Android, Windows, macOS og Linux i årevis. Og som du kan vente med alle moderne nettlesarar, lèt Firefox deg logge inn med ein gratis konto og synkroniserer data som passord, surfehistorikk, bokmerke og opne faner mellom datamaskina, nettbrettet og telefonen. Han lèt deg også synkronisere på tvers av plattformer.

Edge lèt deg også kople den tilknytta Microsoft-kontoen din og logge inn for å synkronisere favorittane, historikken, passorda dine og meir mellom datamaskina di og iOS- eller Android-einingar.

Last ned Firefox-nettlesar

Samla vurdring

Bortsett fra å suge opp mykje datakraft, har Edge som køyrer på Chromium svart på mange brukarar sitt behov for funksjonalitet og funksjonar. Men det er framleis mykje å ta omsyn til når det gjeld personvernet til nettlesaren. Det er vår vurdering at Firefox framleis er eit betre val for folk flest å bruke i kvardagen, ikkje berre basert på funksjonalitet, men endå viktigare på openheita vår i korleis vi samlar inn brukardata, kva vi samlar inn, og kva vi gjer med dei. Fordi morselskapet vårt Mozilla, er ein ideell organisasjon dedikert til Internett-personvern og -fridom har vi ganske enkelt eit anna sett av prioriteringar når det gjeld brukaren sine data.

Hovudpoenget er at sjølv om vi føreslår at du brukar Firefox, vil den beste nettlesaren for deg til slutt vere den som passar dine individuelle behov med utvidingsstøtte, tilpassing av surfeverktøy, fart, personvern og sikkerheit.

Samanlikninga her vart gjort med standardinnstillingar, og på tvers av følgjande nettlesarversjonar:
Firefox (81) | Edge (85)
Denne sida vert oppdatert kvartalsvis for å spegle av dei nyaste versjonane, og speglar kanskje ikke alltid av dei siste oppdateringane.