Mjenje składoweho wužića hač Chrome

Jeli waš webwobhladowak přewjele składa wužiwa, přeńdźće k Firefox.

Pospěšće swój ličak

Kóždy kompjuterowy program skład za dźěłanje trjeba. Hdyž so přewjele wužiwa, móže so waš system spomaaaaaaalić. Firefox so wo wurunanje prócuje - z dosć składom da was maznje přehladować a wostaji wam wjele składa wyše, zo by waš ličak reakcijekmany wostał.

Njestarajće so hižo wo falowacy skład

Chrome hač k 1,77x wjace składa wužiwa hač Firefox. Jeli waš ličak hižo ma mało składa k dispoziciji, móže so jara spomalić. Najnowša wersija Firefox z wjaceprocesowej architekturu wam wjace składa k dispoziciji staja, zo byšće móhł swoje najlubše programy wuwjesć.

Přehladujće spěšnišo a priwatnje

Wuslěžće web spěšnišo z priwatnym modusom Firefox. Jenož priwatny modus Firefox skići slědowanski škit, kotryž začitowanju wabjenja ze slědowanjom ze stronow zadźěwa. Wurjedźenje sydłow rěka, zo hodźa so websydła spěšnišo začitać.