Mjenje składoweho wužića hač Chrome

Jeli waš webwobhladowak přewjele składa wužiwa, přeńdźće k Firefox.

Waš system najskerje žadanjam Firefox njewotpowěduje, ale móžeće jednu ze slědowacych wersijow pospytować:

Waš system njewotpowěduje žadanjam, zo by Firefox fungował.

Waš system njewotpowěduje žadanjam, zo by Firefox fungował.

Prošu slědujće tutym instrukcijam za instalowanje Firefox.

Pokazki priwatnosće Firefox

Pospěšće swój ličak

Kóždy kompjuterowy program skład za dźěłanje trjeba. Hdyž so přewjele wužiwa, móže so waš system spomaaaaaaalić. Firefox so wo wurunanje prócuje - z dosć składom da was maznje přehladować a wostaji wam wjele składa wyše, zo by waš ličak reakcijekmany wostał.

Njestarajće so hižo wo falowacy skład

Chrome hač k 1,77x wjace składa wužiwa hač Firefox. Jeli waš ličak hižo ma mało składa k dispoziciji, móže so jara spomalić. Najnowša wersija Firefox z wjaceprocesowej architekturu wam wjace składa k dispoziciji staja, zo byšće móhł swoje najlubše programy wuwjesć.

Přehladujće spěšnišo a priwatnje

Wuslěžće web spěšnišo z priwatnym modusom Firefox. Jenož priwatny modus Firefox skići slědowanski škit, kotryž začitowanju wabjenja ze slědowanjom ze stronow zadźěwa. Wurjedźenje sydłow rěka, zo hodźa so websydła spěšnišo začitać.