Nowy Firefox

Zeznajće so z Firefox Quantum.

Spěšny a dobry.

Waš system najskerje žadanjam Firefox njewotpowěduje, ale móžeće jednu ze slědowacych wersijow pospytować:

Waš system njewotpowěduje žadanjam, zo by Firefox fungował.

Waš system njewotpowěduje žadanjam, zo by Firefox fungował.

Prošu slědujće tutym instrukcijam za instalowanje Firefox.

Priwatnosć Firefox

Što je nowe?

 • Mócna, nowa mašina, kotraž je so za błyskospěšne přewjedźenje wuwiła.
 • Lěpše a spěšne čitanje stronow, kotrež mjenje kompjuteroweho składa wužiwa.
 • Wulkotny design a inteligentne funkcije za inteligentne přehladowanje.

“Spěšny a samo bóle minimalistiski, da Firefox Quantum Chrome stary wupadać.” — (Digital Trends)

Foto wobrazowki nowo wuwiteje strony noweho rajtarka Firefox.

Nětko dwójce tak spěšny

Smjerćmócna mašina wobhladowaka? Trjechi. Začita strony spěšnišo? Trjechi tež. Firefox Quantum je dwójce tak spěšny kaž Firefox bě do toho.

30% lóši hač Chrome

Snadniše wužiće składa wjace ruma za waš ličak a běžniše fungowanje woznjamjenja. Waše druhe programy budu so wam dźakować.

Běžne přehladowanje

Wšojedne hač sće 10 abo 1000 rajtarkow wočinił, přeńdźenje mjez rajtarkami je nětko z nowej spěšnej mašinu Firefox spěšniše hač hdy prjedy.

Foto wobrazowki Firefox z wjele wočinjenymi rajtarkami a woknami wobhladowaka w jenakim času.

Přeńdźće wot Chrome do Firefox wob mało mjeńšin

Móžeće spěšnje k Firefox přeńć, je lochko a bjez rizika. Firefox waše zapołožki, awtowudospołnjenja, hesła a nastajenja z Chrome importuje.

Woprawdźity priwatny modus

Najmócniši priwatny modus z přidatnym škitom přećiwo slědowanju.

 • Priwatny modus

  Firefox blokuje přesćěhowaki online, mjeztym zo přehladujeće a njebudźe sej wašu historiju spomjatkować, hdyž sće hotowy.

 • Slědowanski škit

  Někotre wabjenje wobsahuje schowane přesćěhowaki, kotrež wam online slěduja. To docyła njeńdźe. Tohodla naš mócny nastroj je wušaltuje.

 • Spěšniše začitanje stronow

  Hdyž so wabjenje a skripty, kotrež přehladowanje spomaleja, blokuja, so strony wo 44% spěšnišo začitaja. To je dobytk za wobě stronje.

Funkcije Firefox Quantum

Screenshots

Proste fota wobrazowki. Wzmiće a dźělće je direktnje w Firefox. Přez to hižo njetrjebaće za mysterioznymi datajowymi mjenami na swojim ličaku pytać.

Pocket

Direktnje w symbolowej lajsće k dispoziciji, je to ultimatiwna funkcija, zo by so wšitko za pozdźišo wobchowało. Wobhladajće swoje nastawki, wideja a strony na wšěch gratach.

Hry a WR

Wuwity za přichodnu generaciju hrow, ma Firefox zatwarjenu podpěru za WASM a WebVR. Přidatna instalacija trěbna njeje!

Biblioteka

Zalutujće čas! Namakajće wšón swój najlubši wobsah kaž składowane zapiski Pocket, zapołožki, přehladowansku historiju, fota wobrazowki a sćehnjenja na jednym městnje.

Přiměrjenske funkcije

 • Rozšěrjenja

  Přiměrće Firefox z tysacami rozšěrjenjow kaž LastPass, uBlock Origin, Evernote a wjace.

 • Drasty

  Přiměrće Firefox swojim přećam! Wubjerće nowy wonkowny napohlad z našich drastowych kategorjiow, abo wutworće swójske.

 • Symbolowa lajsta

  Zarjadujće Firefox po swojich přećach. Ćehńće funkcije do a ze swojeje symboloweje lajsty za lochki přistup.

Synchronizujće wšě swoje graty z kontom Firefox

Wzmiće swoju priwatnosć, hesła a zapołožki wšudźe sobu.

GIF-wobraz dźěleny wot desktopa do mobilneho telefona z pomocu funkcije Rajtark pósłać.

Za dobre přehladować

Firefox so wot Mozilla. powšitkownosći słužaceho zakitowarja stroweho interneta, wuwiwa. Mozilla so tež wo priwatnosć, desinformacij a trolow stara a inwestuje tohodla do stipendijow, kampanjow a nowych technologijow, kotrež maja internet strowši činić.

Nowy Firefox

Zeznajće so z Firefox Quantum.

Spěšny a dobry.