Firefox sćahnyć

Firefox is no longer supported on Windows 8.1 and below.

Please download Firefox ESR (Extended Support Release) to use Firefox.

Firefox is no longer supported on macOS 10.14 and below.

Please download Firefox ESR (Extended Support Release) to use Firefox.

Pokazki priwatnosće Firefox

Firefox Browser

Wobstarajće sej wobhladowak, kotryž škita, štož je wažne.

Žane dwělomne prawidła priwatnosće abo zadnje durčki za wabjerjow. Jenož błyskospěšny wobhladowak, kotryž was njewobšudźa.

Firefox sćahnyć

Firefox is no longer supported on Windows 8.1 and below.

Please download Firefox ESR (Extended Support Release) to use Firefox.

Firefox is no longer supported on macOS 10.14 and below.

Please download Firefox ESR (Extended Support Release) to use Firefox.

Pokazki priwatnosće Firefox

Čińće online, štož chceće.
Firefox Browser njepřihladuje.

Přirunanje mjez Firefox a druhimi wobhladowakami

Get all the speed and tools with none of the invasions of privacy. Firefox Browser collects so little data about you, we don’t even require your email address to download. That’s because unlike other browsers, we have no financial stake in following you around the web.

Kak porno druhim wobhladowakam wotrězujemy

Přirunajće Firefox z:
Firefox Chrome Microsoft Edge Safari
Blokuje slědowanske placki třećich poskićowarjow po standardźe
Blokowanje awtomatiskeho wothrawanja
Blokuje přesćěhowaki socialnych syćow
Disponujomnosć dźěłowych systemow
Nastroj za fota wobrazowki we wobhladowaku
Hłowne hesło

My blokujemy wabjenske přesćěhowaki. Wy přeslědźeće internet spěšnišo.

Ads are distracting and make web pages load slower while their trackers watch every move you make online. The Firefox Browser blocks most trackers automatically, so there’s no need to dig into your security settings.

Firefox je za wšěch

Available in over 90 languages, and compatible with Windows, Mac and Linux machines, Firefox works no matter what you’re using or where you are. Make sure your operating system is up to date for the best experience.

Čitajće systemowe žadanja

Wobstarajće sej Firefox za wšě swoje graty

Take your privacy with you everywhere. Firefox Browsers for iOS and Android have the same strong privacy settings to block trackers from following you around the web, no matter where you are.

Čińće wšitko z Firefox

Pytajće bóle inteligentnje a spěšnišo

 • Pytanje w adresowym polu
 • Nastajenja pytawy
 • Inteligentne pytanske namjety
 • Zapołožki, historija a wočinjene rajtarki we wuslědkach

Stopnjujće swoju produktiwitu

 • Funguje z produktami wot Google
 • Zatwarjeny nastroj za fota wobrazowki
 • Zrjadowak zapołožkow
 • URL awtomatisce namjetować
 • Synchronizacija mjez gratami
 • Čitanski modus
 • Prawopisna kontrola
 • Připjate rajtarki

Prudźić, dźělić a hrać

 • Awtomatiske wothrawanje widejow a awdio blokować
 • Wobraz-we-wobrazu
 • Hladany wobsah na nowym rajtarku
 • Wotkazy dźělić

Škitajcé swoju priwatnosć

Zawěsćće swoje wosobinske informacije

 • Warnowanja wo websydłach z datowymi dźěrami
 • Zatwarjeny zrjadowak hesłow
 • Historiju zhašeć
 • Awtomatiske wupjelnjenje formularow
 • Awtomatiske aktualizacije

Přiměrće swój wobhladowak

 • Drasty
 • Ćmowy modus
 • Biblioteka rozšěrjenjow
 • Nastajenja pytanskeho pola přiměrić
 • Wuhotowanje noweho rajtarka změnić
Firefox sćahnyć

Firefox is no longer supported on Windows 8.1 and below.

Please download Firefox ESR (Extended Support Release) to use Firefox.

Firefox is no longer supported on macOS 10.14 and below.

Please download Firefox ESR (Extended Support Release) to use Firefox.

Pokazki priwatnosće Firefox

Přiměrće Firefox swojim přećam

 • Rozšěrjenja za kóždy zajim

  From security to news to gaming, there’s an extension for everyone. Add as many as you want until your browser is just right.

 • Změńće napohlad

  Wuměńće swětły modus z ćmowym modusom wotwisujo wot swojeje nalady abo nachilnosće abo wozjewće wobrazowku ze swójskej drastu (snano tučelowy jednorohač).

 • Přiměrće swoje nastajenja

  Njetrjebaće so ze standardom spokojić. Změńće stronu noweho rajtarka, pytanske polo, zapołožki a wjace, zo byšće internet po swojim zdaću wuslědźił.

Podpěruje so přez powšitkownosći wužitnu organizaciju

Dwělujemy na status quo wot lěta 1998

Firefox was created by Mozilla as a faster, more private alternative to browsers like Internet Explorer, and now Chrome. Today, our mission-driven company and volunteer community continue to put your privacy above all else.

Priwatnosć ma najwyšu prioritu

As the internet grows and changes, Firefox continues to focus on your right to privacy — we call it the Personal Data Promise: Take less. Keep it safe. No secrets. Your data, your web activity, your life online is protected with Firefox.

Wobchowajće swoje najlubše funkcije wobhladowaka – a wotkryjće nowe.

Funguje z produktami wot Google

Wšě swoje najlubše nastroje Google (na př. Gmail a Docs) w Firefox Browser bjezposrědnje funguja.

Facebook Container

Sćehńće tute rozšěrjenje wobhladowaka, zo byšće Facebook a (Instagram) zadźěwał, wam po webje slědować.

Synchronizujće swoje graty

Firefox je na wšěch wašich gratach k dispoziciji; bjerće swoje rajtarki, swoju historiju a swoje zapołožki sobu. Wšitko, štož trjebaće, je konto Firefox.

Fota wobrazowki

Grab a high-resolution image of anything online with our screenshot tool built right in the browser

Polěpšeny slědowanski škit (ETP)

Firefox wjele přesćěhowakow třećich awtomatisce při tym haći waše webaktiwity hromadźeć a předawać.

Wobraz-we-wobrazu

From watching a web tutorial to keeping an eye on your favorite team, your video follows you while you multitask.

Firefox sćahnyć

Firefox is no longer supported on Windows 8.1 and below.

Please download Firefox ESR (Extended Support Release) to use Firefox.

Firefox is no longer supported on macOS 10.14 and below.

Please download Firefox ESR (Extended Support Release) to use Firefox.

Pokazki priwatnosće Firefox
Maće prašenja? Pomoc Mozilla budźe wam pomhać.