Firefox

Přehladujeće swobodnje z najnowšej wersiju Firefox.

Aktualizujće swój Firefox za najnowše w spěšnosći a priwatnosći.

Zbožopřeće! Wužiwaće najnowšu wersiju Firefox.

Aktualizujće swój Firefox za najnowše w spěšnosći a priwatnosći.

Wužiwaće předwersiju Firefox.

Wuhotujće swój kurs

Waš system najskerje žadanjam Firefox njewotpowěduje, ale móžeće jednu ze slědowacych wersijow pospytować:

Waš system njewotpowěduje žadanjam, zo by Firefox fungował.

Waš system njewotpowěduje žadanjam, zo by Firefox fungował.

Prošu slědujće tutym instrukcijam za instalowanje Firefox.

Priwatnosć Firefox

Waš system najskerje žadanjam Firefox njewotpowěduje, ale móžeće jednu ze slědowacych wersijow pospytować:

Waš system njewotpowěduje žadanjam, zo by Firefox fungował.

Waš system njewotpowěduje žadanjam, zo by Firefox fungował.

Prošu slědujće tutym instrukcijam za instalowanje Firefox.

Priwatnosć Firefox

Prošu slědujće tutym instrukcijam za instalowanje Firefox.

Dalše informacije
  • Cil spěšnje docpěć

    Dyrbiće wjele činić. Sčińće je spěšnišo.

  • Přińdźće doprědka

    Dóstańće so wšudźe z wjace zatwarjenymi nastrojemi priwatnosće hač w kóždym druhim wobhladowaku.

  • Dźiće doprědka

    Wužiwajće jenički wobhladowak, kotryž so za ludźi, za powšitkownosć, wuwiwa.

Rozšěrjene instalowanske nastajenja a druhe platformy

Sćehńće Firefox za Windows

Sćehńće Firefox za macOS

Sćehńće Firefox za Linux

Waš system najskerje žadanjam Firefox njewotpowěduje, ale móžeće jednu ze slědowacych wersijow pospytować:

Waš system njewotpowěduje žadanjam, zo by Firefox fungował.

Waš system njewotpowěduje žadanjam, zo by Firefox fungował.

Prošu slědujće tutym instrukcijam za instalowanje Firefox.

Priwatnosć Firefox