Facebook. Pod kontrolu. Wužiwajće zbytk swojeho žiwjenja za sebje.

Wobstarajće sej rozšěrjenje Facebook Container

Sćehńće Firefox a wobstarajće sej rozšěrjenje Facebook Container

Waš system najskerje žadanjam Firefox njewotpowěduje, ale móžeće jednu ze slědowacych wersijow pospytować:

Waš system njewotpowěduje žadanjam, zo by Firefox fungował.

Waš system njewotpowěduje žadanjam, zo by Firefox fungował.

Prošu slědujće tutym instrukcijam za instalowanje Firefox.

Pokazki priwatnosće Firefox

Rozšěrjenje Facebook Container za mobilne graty k dispoziciji njeje.

Wužiwajće Firefox Klar, wobhladowak priwatnosće za Android a iOS.

Wotpokazanje pod wašimi wuměnjenjemi

Facebook móže nimale wšě z wašich webaktiwitow slědować a je z wašej identitu Facebook zwjazać. Jeli to je přewjele za was, izoluje rozšěrjenje Facebook Container wašu identitu do wotdźěleneho kontejneroweho rajtarka, zo by Facebookej poćežiło, was we webje zwonka Facebook slědować.

Instalować a w šachu dźeržeć

Instalowanje rozšěrjenja je lochke a, hdyž je zmóžnjene, budźe so Facebook kóždy raz, hdyž jón wužiwaće, w módrym rajtarku wočinjeć. Wužiwajće Facebook cyle normalnje. Facebook móže wam dale wabjenje a doporučenja na swójim websydle pósłać, ale budźe wjele ćeśo za Facebook, wašu zwonka Facebooka zběranu aktiwitu wužiwać, wam wabjenje a druhe wusměrjene powěsće słać.

Wo Firefox a Mozilla

Nas Mozilla podpěruje, powšitkownosći wužitna organizacija, kotrejž ludźo su wažniši hač profit, a kotraž so za to zasadźuje, zo kóždy ma wjace mocy online. Smy tute rozšěrjenje wutworili, dokelž wěrimy, zo trjebaće lochko wužiwajomne nastroje, zo byšće swoju priwatnosć a wěstotu škitał.

Přehladujće hišće dźensa swobodnje z Firefox.

Waš system najskerje žadanjam Firefox njewotpowěduje, ale móžeće jednu ze slědowacych wersijow pospytować:

Waš system njewotpowěduje žadanjam, zo by Firefox fungował.

Waš system njewotpowěduje žadanjam, zo by Firefox fungował.

Prošu slědujće tutym instrukcijam za instalowanje Firefox.

Pokazki priwatnosće Firefox