Spěšny a dobry.

Z dwójnej spěšnosću, zatwarjenym škitom priwatnosće a Mozilla, je nowy Firefox lěpša móžnosć za přehladowanje.

Waš system najskerje žadanjam Firefox njewotpowěduje, ale móžeće jednu ze slědowacych wersijow pospytować:

Waš system njewotpowěduje žadanjam, zo by Firefox fungował.

Waš system njewotpowěduje žadanjam, zo by Firefox fungował.

Prošu slědujće tutym instrukcijam za instalowanje Firefox.

Priwatnosć Firefox

Činimy internet wěsćiši, strowši a nimoměry spěšny.

Mozilla je powšitkownosći wužitna organizacija za Firefox, originalny alternatiwny wobhladowak. Wuwiwamy produkty a tworimy prawidła, zo by internet ludźom słužił, nic profitej.

Naš wliw

Wužiwajo Firefox, pomhaće Mozilla při wojowanju přećiwo desinformacijam online, při wučenju digitalnych kmanošćow a činiće komentarne wobwody bóle čłowjeske. Wobhladajće sej, štož pomha, strowši internet wutworić.

Naše inowacije

Z pomocu weba jako platformu, wuwiwamy wotewrjene, inowatiwne technologije, kotrež wuwiwarjam zmóžnjeja, bjez wotzamknjenych, komercielnych ekosystemow dźěłać a spěšniše, wěsćiše webdožiwjenja za nas wšěch wutworić.