Wuwiwarska edicija Firefox Quantum

Witajće k wašenu nowemu najlubšemu wobhladowekej. Wobstarajće sej najnowše funkcije, spěšny wukon a wuwiwarske nastroje, kotrež trjebaće, zo byšće za wotewrjeny web wuwiwał.

Waš system najskerje žadanjam Firefox njewotpowěduje, ale móžeće jednu ze slědowacych wersijow pospytować:

Waš system njewotpowěduje žadanjam, zo by Firefox fungował.

Waš system njewotpowěduje žadanjam, zo by Firefox fungował.

Prošu slědujće tutym instrukcijam za instalowanje Firefox.

Priwatnosć Firefox

Spěšniši wukon

CSS-mašina přichodneje generacije

Firefox je so dospołnje nowo wuwiwał, zo by spěšniši a mócniši hač do toho był. To nowu CSS-mašinu wobsahuje, kotraž ma najbóle moderne inowacije a je jara spěšna.

Dalše informacije

Nowe nastroje

Wuwiwarske nastroje Firefox

Nowe wuwiwarske nastroje Firefox su mócne, fleksibelne a najlěpše, přeměnjomne. K nim tež program za pytanje za zmylkami słuša, najlěpše jeho družiny, kotryž móže z wjacorymi wobhladowakami wobchadźeć a je so w React a Redux wuwił.

Dalše informacije

Inowatiwne funkcije

Hłowna CSS-lěsyca

Firefox je jenički wobhladowak z nastrojemi, kotryž je za wuwiwanje a wuhotowanje z CSS-lěsycu wuwity. Tute nastroje wam zmóžnjeja, lěsycu wizualizować, zwjazane mjena wobłukow pokazać, transformacije na lěsycy w přehledźe pokazać a wjele wjace.

Dalše informacije

Praktiske funkcije

Editor twarow

Wuwiwarske nastroje Firefox maja čisće nowy editor za twarowe šćežki, kotryž dokładne nastajenje wonknownych bokow twarow a twarow clip path zmóžneja, a móžeće z nim swoje přiměrjenja z wizuelnym editorom jara lochko přewjesć.

Dalše informacije

Spěšniše informacije

Polo pismow

Nowe polo pismow we wuwiwarskich nastrojach Firefox zmóžnja wuwiwarjam spěšny přistup na wšě informacije, kotrež wo wužitych pismach w elemenće trjebaja. Wobsahuje tež hódnotne informacije wo žórle, waze, stil pisma a wjace.

Dalše informacije

Wuhotować. Programować. Testować. Polěpšić.

Wuwiwajće a perfekcionujće swoje sydło
z wuwiwarskimi nastrojemi Firefox

Zdźělće nam swoje měnjenje

Waše měnjenje nam pomha so polěpšić. Zdźělće nam, kak móžemy wobhladowak a wuwiwarske nastroje polěpšić.

Sobu diskutować

Sobu činić

Pomhajće posledni njewotwisny wobhladowak polěpšować. Pisajće kod, porjedźće zmylki, wuwiwajće přidatki a wjace.

Nětko započeć

Sćehńće wobhladowak Firefox wuwity za wuwiwarjow