Firefox Developer Edition

Witajće k wašenu nowemu najlubšemu wobhladowekej. Wobstarajće sej najnowše funkcije, spěšny wukon a wuwiwarske nastroje, kotrež trjebaće, zo byšće za wotewrjeny web wuwiwał.

Waš system najskerje žadanjam Firefox njewotpowěduje, ale móžeće jednu ze slědowacych wersijow pospytować:

Firefox Developer Edition so na Windows 8.1 a staršich hižo njepodpěruje.

Prošu sćehńće Firefox ESR (wersija za rozšěrjenu podpěru), zo byšće Firefox wužiwał.

Firefox Developer Edition so na macOS 10.14 a staršich hižo njepodpěruje.

Prošu sćehńće Firefox ESR (wersija za rozšěrjenu podpěru), zo byšće Firefox wužiwał.

Pokazki priwatnosće Firefox

Using Debian, Ubuntu or any Debian-based distribution?
You can set up our APT repository instead.

Firefox Developer Edition Mozilla awtomatisce informacije sćele. Dalše informacije

Firefox Developer Edition

Wobhladowak za wuwiwarjow

Wšě najnowše wuwiwarske nastroje w betawersiji kaž tež eksperimentelne funkcije kaž wjacelinkowy konsolowy editor a WebSocket Inspector.

Separatny profil a separatna šćežka, tak móžeće jón z kónčnej wersiju abo Beta Firefox wuwjesć.

Nastajenja, kotrež su na webwuwiwarjow wusměrjene: Pytanje zmylkow wobhladowaka a znazdala stej po standardźe zmóžnjenej, runje tak kaž ćmowa drasta a tłóčatko za wuwiwarsku symbolowu lajstu.

Inaktiwny CSS
Nowe nastroje

Inaktiwny CSS

Firefox DevTools CSS-deklaracije šěrja, kotrež na stronje žadyn efekt nimaja. Hdyž z kursorom myški přez symbol Info zjědźeće, budźeće wužitnu powěsć widźeć, čehodla CSS so njenałožuje, inkluziwnje pokiw, kak móžeće problem rozrisać.

Dalše informacije

Firefox DevTools
Nowe nastroje

Firefox DevTools

Nowe Firefox DevTools su mócne, fleksibelne a najlěpše, přeměnjomne. K nim tež program za pytanje za zmylkami słuša, najlěpše jeho družiny, kotryž móže z wjaocrymi wobhladowakami wobchadźeć a je so w React a Redux wuwił.

Dalše informacije

Hłowna CSS-lěsyca
Inowatiwne funkcije

Hłowna CSS-lěsyca

Firefox je jenički wobhladowak z nastrojemi, kotryž je za wuwiwanje a wuhotowanje z CSS-lěsycu wuwity. Tute nastroje wam zmóžnjeja, lěsycu wizualizować, zwjazane mjena wobłukow pokazać, transformacije na lěsycy w přehledźe pokazać a wjele wjace.

Dalše informacije

Polo pismow
Spěšniše informacije

Polo pismow

Nowe polo pismow we Firefox DevTools zmóžnja wuwiwarjam spěšny přistup ke wšěm informacijam, kotrež wo wužitych pismach w elemenće trjebaja. Wobsahuje tež hódnotne informacije wo žórle, waze, stil pisma a wjace.

Dalše informacije

Wuhotować. Programować. Testować. Polěpšić.

Wuwiwajće a perfekcionujće swoje sydło
z Firefox DevTools

Inspektor

Analyzujće a polěpšće žórłowy kod, zo byšće na pikselu dokładne wuhotowanja wuwiwał.

Zhóńće wjace wo inspektorje stronow

Konsola

Analyzujće a polěpšće žórłowy kod, zo byšće na pikselu dokładne wuhotowanja wuwiwał.

Zhońće wjace wo webkonsoli

Debugger

Mócny JavaScriptowy debugger z podpěru za waš framework.

Zhońće wjace wo pytaku zmylkow JavaScript

Syć

Dohladujće syćowe naprašowanja, kotrež móža waše sydło spomałšić abo blokować.

Zhońće wjace wo syćowym monitorje

Składowakowy wobłuk

Přidajće, změńće a wotstrońće pufrowak, placki, datowe banki a posedźenske daty.

Zhońće wjace wo napohledźe za składowak

Modus přiměrjeneho designa

Testujće sydła na emulowanych gratach w swojim wobhladowaku.

Zhońće wjace wo přiměrjenym designje

Wizuelne wobdźěłowanje

Polěpšće animacije, wusměrjenje a wotstupy.

Zhońće wjace wo wizuelnym wobdźěłowanju

Wukon

Wotstrońce blešowe šije, starajće so wo prudojte procesy a optimujće wukon.

Zhońće wjace wo wukonowych nastrojach

Skład

Namakajće składowe dźěry, zo by waše nałoženje hładce běžało.

Zhońće wjace wo składowych nastrojach

Stilowy editor

Wobdźěłujće a rjadujće wšě swoje CSS-předłohi w swojim wobhladowaku.

Zhońće wjace wo wobdźěłowanju stilow

Zdźělće nam swoje měnjenje

Waše měnjenje nam pomha so polěpšić. Zdźělće nam, kak móžemy wobhladowak a wuwiwarske nastroje polěpšić.

Sobu diskutować

Sobu činić

Pomhajće posledni njewotwisny wobhladowak polěpšować. Pisajće kod, porjedźće zmylki, wuwiwajće přidatki a wjace.

Nětko započeć

Sćehńće wobhladowak Firefox wuwity za wuwiwarjow