Firefox Browser Developer Edition

Witajće k wašenu nowemu najlubšemu wobhladowekej. Wobstarajće sej najnowše funkcije, spěšny wukon a wuwiwarske nastroje, kotrež trjebaće, zo byšće za wotewrjeny web wuwiwał.

Waš system najskerje žadanjam Firefox njewotpowěduje, ale móžeće jednu ze slědowacych wersijow pospytować:

Firefox Developer Edition so na Windows 8.1 a staršich hižo njepodpěruje.

Prošu sćehńće Firefox ESR (wersija za rozšěrjenu podpěru), zo byšće Firefox wužiwał.

Firefox Developer Edition so na macOS 10.14 a staršich hižo njepodpěruje.

Prošu sćehńće Firefox ESR (wersija za rozšěrjenu podpěru), zo byšće Firefox wužiwał.

Pokazki priwatnosće Firefox

Firefox Developer Edition Mozilla awtomatisce informacije sćele. Dalše informacije

Firefox Browser Developer Edition

Wobhladowak za wuwiwarjow

Wšě najnowše wuwiwarske nastroje w betawersiji kaž tež eksperimentelne funkcije kaž wjacelinkowy konsolowy editor a WebSocket Inspector.

Separatny profil a separatna šćežka, tak móžeće jón z kónčnej wersiju abo Beta Firefox wuwjesć.

Nastajenja, kotrež su na webwuwiwarjow wusměrjene: Pytanje zmylkow wobhladowaka a znazdala stej po standardźe zmóžnjenej, runje tak kaž ćmowa drasta a tłóčatko za wuwiwarsku symbolowu lajstu.

Wuhotować. Programować. Testować. Polěpšić.

Wuwiwajće a perfekcionujće swoje sydło
z Firefox DevTools

Zdźělće nam swoje měnjenje

Waše měnjenje nam pomha so polěpšić. Zdźělće nam, kak móžemy wobhladowak a wuwiwarske nastroje polěpšić.

Sobu diskutować

Sobu činić

Pomhajće posledni njewotwisny wobhladowak polěpšować. Pisajće kod, porjedźće zmylki, wuwiwajće přidatki a wjace.

Nětko započeć

Sćehńće wobhladowak Firefox wuwity za wuwiwarjow