Firefox za mobilne rědy

Malsnosć, kótaruž trjebaśo z priwatnosću, kótaruž cośo na wšych rědach měś.

Wubjeŕśo abo ześěgniśo wše za iOS a Android.

Firefox

Połny funkcijow. Pśiměrjobny. Spěšnučki. Pśeglědujśo bźez kompromisow.

Firefox

Firefox Klar

Awtomatiske blokěrowanje wabjenja a šćit pśeśiwo slědowanjeju na lažko wužywajobnem priwatnem wobglědowaku.

Firefox Klar

Firefox

Dopołna wersija Firefox z robustnymi móžnosćami pśiměrjenja a priwatnosći, gótowa k zasajźenjeju za mobilny telefon a tablet.

Firefox za mobilne rědy

Něnto ześěgnuś

Sync

iOS a Android

Pśidajśo wšym swójim rědam Firefox, aby njepósrědnje pśeglědował.

Sync
  1. Lažki pśistup na waše nejlubše cytańske znamjenja, skłažone gronidła, pśeglědowańsku historiju a wěcej.
  2. Z funkciju Rejtarki pósłaś móžośo wócynjone rejtarki lažko mjazy mobilnym rědom a desktopom wuměniś.

Priwatnosć

iOS a Android

Kontrolěrujśo z nejmócnjejšym priwatnym modusom ze slědowańskim šćitom, což online źěliśo.

Priwatnosć
  1. Zajźujo wabjenjeju, kótarež wam pó interneśe slědujo.
  2. Njebuźo se pó pśeglědowanju wašu historiju spomnjeś abo cookieje składowaś.

Zatwarjony slědowański šćit a blokěrowańske lisćiny wót Disconnect.

Rozšyrjenja a pśiměrjenje

Jano Android

Spušćće granice wobglědowaka: Wót emoźijow až do rědow, pśiměrśo Firefox swójim pótrěbnosćam.

Rozšyrjenja a pśiměrjenje
  1. Rozšyrjenja Wubjeŕśo z towzyntow dodankow: Blokěrowaki wabjenja, wideopśeslědowaki a zastojniki gronidłow.
  2. Drastwy Pśiměrśo Firefox swójej mysli. Wubjeŕśo wenkowny naglěd z našych drastwowych kategorijow abo napórajśo swójski.

Firefox Klar

Blokěrujo wabjenje, kótarež wam slědujo. Awtomatiski. Mimo togo móžo zacytanje bokow póspěšyś. Wobstarajśo se wobglědowak, kótaryž wam kśebjat lichy źaržy.

Awtomatiska priwatnosć

iOS a Android

Pśeglědujśo bźez stresa. Mócne funkcije priwatnosći su pśecej zmóžnjone a waša pśeglědowańska historija se pó kuždem pósejźenju wulašujo.

Sync
  1. Blokěrujo awtomatiski wabjenje, kótarež kšajźu daty zběra.
  2. Jadno dotyknjenje waše cookieje a pśeglědowańsku historiju wulašujo.

Zatwarjony slědowański šćit a blokěrowańske lisćiny wót Disconnect.

Malsnosć

iOS a Android

Docyńśo wěcej. Blokěrujśo wabjenje a skripty, slědowański šćit móžo wašo pśeglědowanje póspěšyś.

Malsnosć
  1. Mjenjej elementow móžo malsnjejše zacytanje bokow wóznamjeniś.

Lažki

iOS a Android

Zežaŕśo składowak za swój dopomnjeśa. Firefox Klar mjenjej ruma na wašom mobilnem telefonje zaběra.

Lažki
  1. Mały, ale mócny pśi mjenjej ako 5 MB.