Firefox za mobilne rědy.

Malsny a dobry.

Malsnosć, kótaruž trjebaśo z priwatnosću, kótaruž cośo na wšych rědach měś.

K dispoziciji na iOS a Android.

Firefox

Połny funkcijow. Pśiměrjobny. Spěšnučki. Pśeglědujśo bźez kompromisow.


Wěcej pokazaś
Firefox

Firefox Klar

Awtomatiske blokěrowanje wabjenja a šćit pśeśiwo slědowanjeju na lažko wužywajobnem priwatnem wobglědowaku.


Wěcej pokazaś
Firefox Klar

Firefox

Dopołna wersija Firefox z robustnymi móžnosćami pśiměrjenja a priwatnosći, gótowa k zasajźenjeju za mobilny telefon a tablet.

Firefox za mobilne rědy

Něnto ześěgnuś

Sync

iOS a Android

Pśidajśo wšym swójim rědam Firefox, aby njepósrědnje pśeglědował.

Sync
  1. Lažki pśistup k wašym nejlubšym cytańskim znamjenjam, skłažonym gronidłam, pśeglědowańskej historiji a wěcej.
  2. Z funkciju Rejtarki pósłaś móžośo wócynjone rejtarki lažko mjazy mobilnym rědom a desktopom wuměniś.

Priwatnosć

iOS a Android

Kontrolěrujśo z nejmócnjejšym priwatnym modusom ze slědowańskim šćitom, což online źěliśo.

Priwatnosć
  1. Zajźujo wabjenjeju, kótarež wam pó interneśe slědujo.
  2. Njebuźo se pó pśeglědowanju wašu historiju spomnjeś abo cookieje składowaś.

Zatwarjony slědowański šćit a blokěrowańske lisćiny wót Disconnect.

Rozšyrjenja a pśiměrjenje

Jano Android

Spušćće granice wobglědowaka. Wót emoźijow až do rědow produktiwnosći, pśiměŕśo Firefox swójim pótrěbnosćam.

Rozšyrjenja a pśiměrjenje
  1. Rozšyrjenja Wubjeŕśo z towzyntow dodankow: Blokěrowaki wabjenja, wideopśeslědowaki a zastojniki gronidłow.
  2. Drastwy Pśiměŕśo Firefox swójej mysli. Wubjeŕśo wenkowny naglěd z našych drastwowych kategorijow abo napórajśo swójski.

Firefox Klar

Blokěrujo wabjenje, kótarež wam slědujo. Awtomatiski. Mimo togo móžo zacytanje bokow póspěšyś. Wobstarajśo se wobglědowak, kótaryž wam kśebjat lichy źaržy.

Awtomatiska priwatnosć

iOS a Android

Pśeglědujśo bźez stresa. Mócne funkcije priwatnosći su pśecej zmóžnjone a waša pśeglědowańska historija se pó kuždem pósejźenju wulašujo.

Sync
  1. Blokěrujo awtomatiski wabjenje, kótarež kšajźu daty zběra.
  2. Jadno dotyknjenje waše cookieje a pśeglědowańsku historiju wulašujo.

Zatwarjony slědowański šćit a blokěrowańske lisćiny wót Disconnect.

Malsnosć

iOS a Android

Docyńśo wěcej. Blokěrujśo wabjenje a skripty, slědowański šćit móžo wašo pśeglědowanje póspěšyś.

Malsnosć
  1. Mjenjej elementow móžo malsnjejše zacytanje bokow wóznamjeniś.

Na wašom boku

iOS a Android

Klar/Focus ma pólěpšony šćit priwatnosći, kótaryž jo dermotny, pśecej aktiwny a pśecej na wašom boku. Jo na zaměr wězany produkt wót Mozilla, kótaryž jo se za was wuwił – a nic za waše daty.

Lažki