Tải xuống Firefox

Firefox không còn được hỗ trợ trên Windows 8.1 hoặc cũ hơn.

Vui lòng tải xuống Firefox ESR (bản phát hành hỗ trợ mở rộng) để sử dụng Firefox.

Firefox không còn được hỗ trợ trên macOS 10.14 hoặc cũ hơn.

Vui lòng tải xuống Firefox ESR (bản phát hành hỗ trợ mở rộng) để sử dụng Firefox.

Thông báo bảo mật Firefox

Chúng tôi đang xây dựng văn hoá internet văn minh hơn

Chúng tôi có sứ mệnh đảm bảo rằng internet là nguồn thông tin toàn cầu, cởi mở và truy nhập được với mọi người. Một hệ thống Internet thực sự đặt con người làm trọng tâm, ở đó mỗi cá nhân có thể định hình trải nghiệm của riêng mình và được trao quyền, an tâm và tự chủ.

Tại Mozilla, chúng tôi là một cộng đồng toàn cầu của những nhà kỹ thuật, nhà tư tưởng và những người xây dựng làm việc cùng nhau để giữ Internet tồn tại và dễ dàng tiếp cận, vì thế mọi người trên khắp thế giới có thể thông báo đến những người đóng góp và những nhà sáng tạo Web. Chúng tôi tin rằng hành động tác hợp giữa người và người trên diện rộng này rất cần thiết để phát triển cá nhân và tương lai chung.

Cùng đọc tuyên ngôn Mozilla để tìm hiểu thêm về giá trị và nguyên tắc dẫn dắt việc theo đuổi sứ mệnh của chúng tôi.

Xem video ở trên để tìm hiểu thông tin về chúng tôi, cách chúng tôi khởi sự và cách chúng tôi xây dựng mạng lưới Web tốt hơn cho bạn như thế nào.
 • Cùng tham gia

  Cơ hội làm tình nguyện ở những nơi khác nhau

 • Lịch sử

  Chúng tôi khởi sự ra sao và cách đạt đến vị trí hiện nay thế nào

 • Diễn đàn

  Chủ đề bao gồm hỗ trợ, sản phẩm và công nghệ

 • Quản trị

  Cấu trúc, tổ chức và cộng đồng Mozilla rộng lớn của chúng tôi