Mozilla

Xứ mệnh của chúng tôi là đảm bảo cho Internet là một nguồn tài nguyên công cộng toàn cầu, mở và dễ dàng đến với tất cả mọi người. Một Internet mà thực sự tập trung vào con người trước tiên, nơi mà những cá nhân có thể định hướng trải nghiệm của họ và được trao quyền, an toàn và riêng biệt.

Tại Mozilla, chúng tôi là một cộng đồng toàn cầu của những nhà kỹ thuật, nhà tư tưởng và những người xây dựng làm việc cùng nhau để giữ Internet tồn tại và dễ dàng tiếp cận, vì thế mọi người trên khắp thế giới có thể thông báo đến những người đóng góp và những nhà sáng tạo Web. Chúng tôi tin rằng việc tương tác giữa mọi người qua một nền tảng mở là cần thiết cho sự phát triển mỗi cá nhân và tương lại của chúng tôi.

Đọc Tuyên ngôn Mozilla để biết thêm những giá trị và nguyên tắc khi chúng tôi thực hiện mục tiêu.

Xem video ở để biết thêm về chúng tôi và cách chúng tôi làm Web trở nên tốt hơn cho bạn.