Abiso sa Privacy ng Mga Website, Komunikasyon at Cookies

Pinahahalagahan namin ang inyong privacy. Kapag nangongolekta ng impormasyon ang Mozilla (kami iyon) tungkol sa inyo, inilalarawan ng aming Patakaran sa Privacy sa Mozilla kung paano namin pinapangasiwaan ang impormasyong iyon.

Nalalapat ang abiso sa privacy na ito sa mga website at mobile app na pinapatakbo ng Mozilla, kung saan kasama ang mga domain na mozillians.org, mozilla.org, firefox.com, at webmaker.org, at iba pa. Kabilang dito, halimbawa, ang bugzilla.mozilla.org, reps.mozilla.org, careers.mozilla.org, developers.mozilla.org, support.mozilla.org, addons.mozilla.org, at wiki.mozilla.org.

Mga bagay na dapat ninyong malaman

Maaari kaming makatanggap ng personal na impormasyon mula sa inyo batay sa inyong pakikipag-ugnayan sa amin sa mga social media platform; kung nagsumite kayo ng aplikasyon para sa trabaho, aplikasyon upang maging intern o fellow; kung nagboluntaryo kayo bilang isang miyembro ng komunidad ng Mozilla; kung nagsumite kayo sa amin ng feedback ng user o ng kahilingan; kung nag-sign up kayo para sa isang account; o kung nag-engage kayo sa isang produkto o kampanya ng patakaran.

 • Social Media: Kung nakipag-ugnayan kayo sa aming mga social media account, gaya ng Twitter at Facebook, maaari kaming makatanggap ng personal na impormasyon tungkol sa inyo. Kung ginagamit ninyo ang mga network na ito, ilalapat ang mga patakaran sa privacy ng mga ito, at hinihikayat kayong basahin ang mga ito.

 • Mga Aplikante sa Trabaho, Pagiging Intern at Fellow: Kinakailangang magbigay sa amin ang mga aplikante para sa mga opurtunidad ng pagtatrabaho, internship o fellowship sa Mozilla ng pangalan, address ng kalye, numero ng telepono, email address, at resume. Gagamitin namin ang impormasyong ito upang iproseso at suriin ang mga aplikasyon at upang makipag-ugnayan sa mga aplikante tungkol sa mga opurtunidad. Gumagamit kami ng third party na vendor upang tulungan kami sa mga aplikasyon para sa pagtatrabaho. Para sa higit pang impormasyon tungkol sa aming mga kasanayan sa data sa mga third party na vendor, tingnan ang aming Patakaran sa Privacy ng Mozilla.

 • Mga Contributor: Kapag magboboluntaryo para sa Mozilla bilang isang contributor ng komunidad, maaaring kailanganin ng Mozilla at ng iba pa na makipag-ugnayan sa inyo sa email address na ibinigay ninyo kaugnay sa inyong pag-aambag at upang makilala ang inyong mga pagsusumikap. Kung nag-ambag kayo sa Bugzilla, Mozilla Reps o sa aming code base, magiging available sa publiko sa lahat ng user ng internet ang inyong email address at posibleng pati pangalan ninyo. Kung gumawa kayo ng profile sa Mozillians.org, maa-access ito ng mga empleyado ng Mozilla at contributor ng Mozilla. Maaari ninyong i-edit ang data ng inyong profile sa Mga Setting ng Profile. Ginagamit namin kung minsan ang impormasyon ng contributor mula sa mga pinagmulan (gaya ng Bugzilla) sa mga dashboard upang visual na magbahagi ng pinagsama-samang data sa komunidad ng Mozilla. Halimbawa ang https://wiki.mozilla.org/Contribute/Dashboards. Kung posible, sinusubukan naming bawasan hangga't maaari ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan na ipinapakita sa publiko.

 • Feedback ng User: Maaari kayong magbigay sa amin ng feedback tungkol sa aming mga produkto at serbisyo sa mga webpage tulad ng input.mozilla.org, sa pamamagitan ng karanasan sa produkto, o sa pamamagitan ng mga channel gaya ng email, Bugzilla, IRC, isang social media account, aming page na Makisali, o sa pamamagitan ng pangkat tulad ng Mga Student Ambassador. Pakibawasan hangga't maaari ang personal na impormasyon na pipiliin ninyong ibahagi sa mga forum na ito dahil maaaring ma-access ng publiko ang inyong mga komento.

 • Mga Account: Nangangailangan ang ilang website, halimbawa ang Marketplace, AMO, MDN, at Webmaker, ng paggawa ng account upang magsumite ng content ng developer; magsumite ng mga review o komento ng user; o mag-install ng ilang partikular na uri ng app. Maaari kang pana-panahong makatanggap ng mga emails kaugnay ng inyong account.

 • Mga Kampanya ng Produkto at Patakaran: Ang ilan sa aming mga webpage ay nagho-host ng mga kampanya ng produkto o patakaran. Halimbawa, maaari kayong humiling ng link sa pamamagitan ng email o SMS upang i-install ang Firefox sa inyong mobile device o mag-petition sa inyong mga legislator sa mga isyu sa internet. Gumagamit kami ng mga third party upang pamahalaan ang mga kampanyang ito at mangasiwa ng anumang data na pipiliin ninyong isumite.


Maaari kaming gumamit ng cookies, mga clear na GIF, third party web analytics, impormasyon ng device, at IP address para sa functionality at upang mas maunawaan ang pakikipag-ugnayan ng user sa aming mga produkto, serbisyo, at komunikasyon.

 • Functionality: Maaari kaming gumamit ng impormasyon tulad ng cookies, impormasyon ng device, at mga IP address upang pahusayin ang functionality ng ilang partikular na produkto, service, at komunikasyon. Halimbawa:

  • Gumagamit kami ng cookies upang matandaan ang impormasyon tungkol sa mga setting ng inyong Firefox (tulad ng kagustuhan sa wika at mga add-on sa Firefox), at upang makapagrekomenda kami ng mga nauugnay na feature at Add-on sa inyo batay sa mga setting ng inyong Firefox. Nakakatulong din ang mga ito sa pag-sign in at pagpapatotoo ng user upang malaktawan ninyo ang paglalagay ng inyong mga password sa ilang partikular na website ng Mozilla.
  • Gumagamit kami ng mga IP address upang ma-customize ang mga komunikasyon ayon sa wika at bansa.
  • Gumagamit kami ng ilang partikular na impormasyon ng device tulad ng bansa, wika, operator at OEM, upang ma-customize ang inyong experience.
 • Mga Sukatan: Maaari din kaming gumamit ng cookies, impormasyon ng device at mga IP address, kasama ang mga clear na GIF, cookies at third party na serbisyo upang makatulong sa aming maunawaan sa pinagsama-samang data kung paano nakikipag-ugnayan ang mga user sa aming mga produkto, serbisyo, komunikasyon, website, online na kampanya, snippet, device, at iba pang platform. Gumagamit kami ng:

  • Google Analytics, na naglalagay ng cookie sa inyong device, upang makakuha ng mga sukatan kung paano nakikipag-ugnayan ang mga users sa aming mga website. Nakakatulong ito sa aming pahusayin ang content ng site.
  • Convert.com at ShareProgress, na naglalagay ng cookie sa inyong device, upang makatulong sa aming sumubok ng mga variation ng web content. Nakakatulong ito sa aming mag-alok ng mas mahuhusay na karanasan sa web sa mga user.
  • DoubleClick at Flashtalking, na parehon gumagamit ng clear na GIF sa aming page na i-download ang Firefox. Nakakatulong ito sa aming sukatin ang bisa ng aming mga kampanya ng advertising.
  • Yahoo Dot Pixel, na gumagamit ng JavaScript sa aming page na i-download ang Firefox. Nakakatulong ito sa aming sukatin ang bisa ng aming mga kampanya ng advertising.
  • HTTP Referral Data, na maaaring kasama sa installer ng Firefox, upang maunawaan ang domain ng website o kampanya ng advertising na nag-refer sa inyo sa aming page ng pag-download. Nakakatulong ito sa aming maunawaan ang bisa ng aming mga kampanya ng advertising at pahusayin ang mga ito.
  • Iba pang tool ng sukatan paminsan-minsan bilang eksperimento. Halimbawa, maaari namin itong gawin upang makatulong na magtasa ng bagong tool ng sukatan, o sumubok ng kasalukuyang koleksyon ng mga sukatan.

Maaari ninyong kontrolin ang mga indibidwal na kagustuhan sa cookie, isaad sa iba ang inyong mga kagustuhan sa cookie, at mag-opt out sa web analytics at mga tool sa pag-optimize.

 • History ng Cookie: Maaari ninyong tanggapin o tanggihan ang indibidwal na cookies sa inyong mga kagustuhan sa Firefox sa seksyong Mga Tool/Mga Opsyon/history ng Privacy. Tandaang maaaring hindi gumana nang maayos ang ilang partikular na feature ng aming mga produkto at serbisyo kung walang tulong ng cookies.

 • Huwag Subaybayan: Hindi sinusubaybayan ng Mozilla ang mga user sa mga third party na website upang magbigay ng naka-target na pag-a-advertise. Kung na-configure ninyo ang inyong browser na magpadala ng “Huwag Subaybayan” na signal kapag ina-access ang aming mga website, hindi gagamitin ng Mozilla ang alinman sa mga tool na inilalarawan sa seksyong Mga Sukatan.

 • Email: Opsyonal na matatanggap ang aming mga komunikasyon para sa marketing at maaari kayong mag-unsubscribe mula sa footer ng email o sa pamamagitan ng pag-update sa inyong mga kagustuhan sa email sa Mozilla.

 • Analytics at Pag-optimize: Sundin ang mga tagubilin sa ibaba upang maiwasan ang pangongolekta ng data tungkol sa inyong mga pagbisita sa mga website ng Mozilla:

 • Social Media: Dinisenyo ang mga button ng social sharing sa mga website ng Mozilla na huwag magbahagi ng data sa provider ng social media hanggang sa partikular ninyong i-click ang button.


Nagbibigay-daan sa inyo ang ilang website ng Mozilla na bumili (gaya ng mga app o gear) o magbigay ng donasyon. Ang mga transaksyong ito ay pinoproseso ng mga third party, at hindi ng Mozilla.

 • Pagproseso ng Pagbabayad: Ang Mozilla ay walang natatanggap na anumang pampinansyang impormasyon, na ipinapadala mula sa inyo patungo sa aming mga third party na vendor para sa pagproseso. Ipapakita ang pangalan ng third party sa oras ng transaksyon.

 • Pag-iwas sa Panloloko: Ang Mozilla ay nagpapatupad ng third-party na teknolohiya, ang Invisible reCAPTCHA ng Google, na tumatakbo sa background ng ilan sa aming mga website upang makatukoy ng mapanlokong aktibidad. Ang paggamit ng Invisible reCAPTCHA ay pinapamahalaan ng Patakaran sa Privacy at Mga Tuntunin ng Paggamit ng Google.