Patakaran sa Privacy ng Mozilla

Ano ang ibig naming sabihin sa "personal na impormasyon?"

Para sa amin, ang ibig sabihin ng "personal na impormasyon" ay impormasyong nakakapagpakilala sa inyo, tulad ng inyong pangalan o email address.

Ang anumang impormasyong hindi kasama rito ay "hindi personal na impormasyon."

Kung iiimbak namin ang inyong personal na impormasyon kasama ng impormasyong hindi personal, ituturing namin ang kumbinasyon bilang personal na impormasyon. Kung aalisin namin ang lahat ng personal na impormasyon sa isang set ng data, ang matitira ay hindi personal na impormasyon.

Paano namin nalalaman ang impormasyon tungkol sa inyo?

Nalalaman namin ang impormasyon tungkol sa inyo kapag:

  • direkta ninyo itong ibinigay sa amin (hal., kapag pinili ninyong magpadala sa amin ng mga ulat ng pag-crash);
  • awtomatiko namin itong kinolekta sa pamamagitan ng aming mga produkto at serbisyo (hal., kapag nakipag-ugnayan sa amin ang inyong Firefox browser upang malaman kung napapanahon ito);
  • sinabi sa amin ng ibang tao ang impormasyon tungkol sa inyo (hal., kapag nakipagtulungan ang Thunderbird sa mga provider ng inyong email upang i-set up ang inyong account); o
  • sinubukan at naunawaan namin ang higit pa tungkol sa inyo batay sa impormasyong ibinigay ninyo sa amin (hal., kapag ginamit namin ang inyong IP address upang i-customize ang wika para sa ilan sa aming mga serbisyo).

Ano ang ginagawa namin sa inyong impormasyon kapag nakuha na namin ito?

Kapag binigyan niyo kami ng impormasyon, gagamitin namin ito sa mga paraan kung saan binigyan ninyo kami ng pahintulot. Sa pangkalahatan, ginagamit namin ang inyong impormasyon upang makatulong sa aming maibigay at mapahusay ang aming mga produkto at serbisyo para sa inyo.

Para sa mga user sa EU, EEA, at Switzerland: tumingin dito para sa higit pang impormasyon.

Kailan namin ibinabahagi sa iba ang inyong impormasyon?

  • Kapag hiniling at natanggap namin ang inyong pahintulot na ibahagi ito.
  • Para sa pagproseso o pagbibigay ng mga produkto at serbisyo sa inyo, ngunit kapag lang ang mga entity na iyon na tumatanggap ng inyong impormasyon ay may obligasyon batay sa kontrata na pangasiwaan ang data sa mga paraang inaprubahan ng Mozilla.
  • Kapag ginagampanan namin ang aming misyon ng pagiging bukas. Naglalabas kami minsan ng impormasyon upang pagandahin ang aming mga produkto at hikayatin ang isang bukas na web, ngunit kapag ginawa namin ito, aalisin namin ang inyong personal na impormasyon at susubukang ibunyag ito sa paraang maliit ang panganib na makikilala kayong muli.
  • Kapag kinakailangan ito ng batas. Sinusunod namin ang batas sa tuwing makakatanggap kami ng mga kahilingan tungkol sa inyo mula sa isang pamahalaan o kaugnay sa isang demanda. Aabisuhan namin kayo kapag inatasan kaming ibigay ang inyong personal na impormasyon sa ganitong paraan maliban na lang kung pinagbawalan kami ng batas na gawin iyon. Kapag nakatanggap kami ng mga kahilingang tulad nito, ilalabas lang namin ang inyong personal na impormasyon kung naniniwala kami nang may mabuting hangarin na inaatasan kami ng batas na gawin ito. Walang anuman sa patakarang ito ang naglalayong limitahan ang anumang mga legal na depensa o pagtutol na maaaring mayroon kayo sa isang kahilingan ng third party na ibunyag ang inyong impormasyon.
  • Kapag naniniwala kaming kinakailangan ito upang mapigilan ang panganib sa inyo o sa ibang tao. Ibabahagi lang namin ang inyong impormasyon sa ganitong paraan kung naniniwala kami nang may mabuting hangarin na ito ay makatuwirang kinakailangan upang maprotektahan ang mga karapatan, ari-arian o kaligtasan ninyo, ng iba pa naming mga user, ng Mozilla o ng publiko.
  • Kung magbago ang istraktura o katayuan ng aming organisasyon (kung sumailalim kami sa muling pagsasaayos, nabili o nabangkarote kami), maaari naming ipasa ang inyong impormasyon sa isang kahalili o affiliate.

Paano namin iniimbak at pinoprotektahan ang inyong personal na impormasyon?

Naninindigan kami sa pagprotekta sa inyong personal na impormasyon kapag nakuha na namin ito. Nagpapatupad kami ng mga pisikal, pangnegosyo at teknikal na hakbang sa seguridad. Sa kabila ng aming mga pagsusumikap, kung may malaman kaming paglabag sa seguridad, aabisuhan namin kayo upang makagawa kayo ng mga naaangkop na hakbang na pamprotekta.

Ayaw din naming itago ang inyong personal na impormasyon nang mas matagal kaysa sa panahon na kailangan namin ito, kaya itatago lang namin ito sa loob ng sapat na panahon upang magawa ang dahilan ng pagkolekta namin dito. Kapag hindi na namin ito kailangan, magsasagawa kami ng mga hakbang upang sirain ito maliban kung aatasan kami ng batas na itago ito nang mas matagal.

Ano pa ang dapat ninyong malaman?

Isa kaming pandaigdigang organisasyon at matatagpuan sa ilang iba't ibang lugar sa buong mundo ang aming mga computer. Gumagamit din kami ng mga provider ng serbisyo na may mga computer na maaaring nasa iba't ibang bansa rin. Nangangahulugan ito na ang inyong impormasyon ay maaaring mapunta sa isa sa mga computer na iyon sa ibang bansa, at ang bansang iyon ay maaaring may ibang antas ng pagkontrol sa proteksyon ng data kaysa sa inyong antas ng pagkontrol sa proteksyon ng data. Sa pamamagitan ng pagbibigay sa amin ng impormasyon, sumasang-ayon kayo sa ganitong uri ng paglipat ng inyong impormasyon. Saanmang bansa mapunta ang inyong impormasyon, susunod kami sa naaangkop na batas at tutuparin din namin ang mga pangakong ginawa namin sa patakaran sa privacy na ito.

Kung wala pa kayong 13, ayaw namin ng inyong personal na impormasyon, at hindi ninyo ito dapat ibigay sa amin. Kung isa kayong magulang at naniniwala kayong nagbigay sa amin ng personal na impormasyon ang inyong anak na wala pang 13 taong gulang, mangyaring makipag-ugnayan sa amin upang maalis ang impormasyon ng inyong anak.

Paano kung binago namin ang patakaran sa privacy na ito o ang alinman sa aming mga abiso sa privacy?

Maaaring kailanganin naming baguhin ang patakarang ito at ang aming mga abiso. Ang mga abiso ay ipo-post online. Kung malaki ang mga pagbabago, iaanunsyo namin ang update sa pamamagitan ng mga karaniwang pamamaraan ng Mozilla para sa mga nasabing anunsiyo gaya ng mga post sa blog at forum. Ipinapahayag ng inyong patuloy na paggamit ng produkto o serbisyo pagkalipas ng petsa ng pagpapatupad ng mga nasabing pagbabago ang inyong pagtanggap sa mga nasabing pagbabago. Upang gawing mas madali ang inyong pagre-review, magpo-post kami ng petsa ng pagpapatupad sa itaas ng page.

Contact Mozilla

If you want to make a correction to your information, or you have any questions about our privacy policies, please get in touch with:

Mozilla Corporation
Attn: Mozilla - Privacy
2 Harrison St., # 175,
San Francisco, CA 94105
USA
compliance@mozilla.com

See here for Data Subject Access Requests. If you are under 13, we don’t want your personal information, and you must not provide it to us. If you are a parent and believe that your child who is under 13 has provided us with personal information, please contact us to have your child’s information removed.

For product support requests, please visit our forums.