சில நிமிடங்களிலேயே குரோமிலிருந்து பயர்பாக்சிற்கு மாறுங்கள்

பயர்பாக்சிற்கு மாறுவது வேகமானது, எளிதானது மற்றும் இடரில்லாதது. பயர்பாக்சு உங்களின் புத்தகக்குறிகள், தானிரப்பிகள், கடவுச்சொற்கள் மற்றும் விருப்பமைவுகளை குரோமிலிருந்து இறக்குமதி செய்கிறது.

  1. குரோமிலிருந்து எவற்றை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டுமென தேர்ந்தெடுங்கள்.
  2. பயர்பாக்சு மீதத்தைச் செய்யும்.
  3. வேகமான இணையத்தை அனுபவியுங்கள், எல்லாம் உங்களுக்காகத் தயாராக உள்ளன.

பயர்பாக்சைப்(Firefox) பதிவிறக்கு — தமிழ்

உங்கள் கணினி Firefoxகான தேவைகளை அடையாமலிருக்கலாம், ஆனால் நீங்கள் இந்த பதிப்புகளில் ஒன்றை முயற்சிக்க முடியும்.

பயர்பாக்சைப்(Firefox) பதிவிறக்கு — தமிழ்

Firefox is no longer supported on Windows 8.1 and below.

Please download Firefox ESR (Extended Support Release) to use Firefox.

Firefox is no longer supported on macOS 10.14 and below.

Please download Firefox ESR (Extended Support Release) to use Firefox.

பயர்பாக்சு (Firefox) தனியுரிமை அறிவிப்பு