பயர்பாக்சு குவாண்டம்: உருவாக்குநர் பதிப்பு

உங்களுக்குப் பிடித்தமான உலாவிக்கு வரவேற்கிறோம். திறந்த இணையத்தைக் கட்டைமக்கத் தேவையான கருவிகள், வேகமான செயல்களுக்கு, அண்மைய அம்சங்களைப் இன்றே பெற்றிடுங்கள்.

உங்கள் கணினி Firefoxகான தேவைகளை அடையாமலிருக்கலாம், ஆனால் நீங்கள் இந்த பதிப்புகளில் ஒன்றை முயற்சிக்க முடியும்.

பயர்பாக்சை இயக்க வேண்டிய தேவைகளை உங்கள் கணினி பூர்த்தி செய்யவில்லை.

பயர்பாக்சை இயக்க வேண்டிய தேவைகளை உங்கள் கணினி பூர்த்தி செய்யவில்லை.

பயர்பாக்சை நிறுவுவதற்கு தயவுசெய்து இந்த வழிமுறைகளைப் பின்பற்றவும்.

பயர்பாக்சு தனியுரிமை

அதிவேக செயல்பாட்டிற்கு

அடுத்த தலைமுறை CSS இயந்திரம்

பயர்பாச்சு மிக வேகமாகமானதாகவும் அதி சக்தி வாய்ந்ததாகவும் செயல்பட நிலத்தளத்திலிருந்து மறுகட்டமைக்கப்பட்டது. அதி நவீன உருவாக்கத்தையும் அதிவேகத்தையும் கொண்டுள்ள CSS இயந்திரம் இதில் உள்ளடங்கியதாகும்.

மேலும் அறிய

புதிய கருவிகள்

பயர்பாக்சு DevTools

புதிய பயர்பாக்சின் DevTools சக்திவாய்ந்ததும் எளிதில் கையாளத்தக்கதும் அதிலும் எளிதாக ஊடுருவக்கூடியதும் ஆகும். பல உலாவிகளைக் குறிக்கும் மற்றும் ரியெக்ட்,ரிடக்சில் கட்டமைப்பைக் கொண்டுள்ள உயர்தர JavaScript வழுநீக்கியை இது உள்ளடக்கியது.

மேலும் அறிய

புத்தாக்க அம்சங்கள்

தலமை CSS கட்டம்

பயர்பாக்சு, கட்டமைப்பு மற்றும் CSS கிரிட் வடிவமைப்பு கொண்டு குறிப்பாக அமைக்கப்பட்ட கருவிகளைக் கொண்டுள்ள ஒரே உலாவியாகும். கட்டத்தைக் காட்சிப்படுத்தவும் சம்பந்தப்பட்ட பரப்பு பெயர்களைக் காட்சிப்படுத்தவும் கட்டத்தின் மேலுள்ள மாற்றத்தை முற்காட்சிப்படுத்தவும் இந்தக் கருவிகள் தங்களுக்குத் துணைப்புரியும்.

மேலும் அறிய

வடிவமைக்கவும். நிரலாக்கவும். சோதிக்கவும். சுத்திகரிக்கவும்.

பயர்பாக்சு DevTools உதவியுடன் உங்களின்
தளங்களை தரமானதாக உருவாக்குங்கள்

குரல் கொடுங்கள்

உங்களின் கருத்து நாங்கள் மேம்பட உதவும். உலாவியையும் கருவி மேம்பாட்டாளரைம் எவ்வாறு செம்மைப்படுத்த இயலும் என்று எங்களுக்கு கூறுங்கள்.

உரையாடலில் சேருங்கள்

பங்குபெறுங்கள்

முந்தைய சுய உலாவியை உருவாக்க உதவுங்கள். நிரலாக்கம் செய்தல், பிழையைச் சரி செய்தல், கூடுதல் இணைப்புகளை உருவாக்குதல் மற்றும் பல.

இப்போது துவங்கு

உருவாக்குநர்களுக்கான பயர்பாக்சு உலாவியைப் பதிவிறக்குங்கள்