துப்புப் பகுதிகளில் உலாவு.

பணித்திரை, Android மற்றும் iOSகான வருங்கால Firefox வெளியீடுகளை ஆராய்பவர்களிலில் முதல் நபராக இருங்கள்.

Beta

வெளியிடப்பட இருக்கும் வசதிகளை மிகவும் நிலையான வெளியீட்டுக்கு முந்தைய உருவாக்கத்தில் சோதிக்கவும்.

பயர்பாக்ஸ் பீட்டா — தமிழ்

உங்கள் கணினி Firefoxகான தேவைகளை அடையாமலிருக்கலாம், ஆனால் நீங்கள் இந்த பதிப்புகளில் ஒன்றை முயற்சிக்க முடியும்.

பயர்பாக்ஸ் பீட்டா — தமிழ்

உங்கள் கணினி பயர்பாக்ஸை இயக்க வேண்டிய தேவைகளை பூர்த்தி செய்யவில்லை.

உங்கள் கணினி பயர்பாக்ஸை இயக்க வேண்டிய தேவைகளை பூர்த்தி செய்யவில்லை.

Please follow these instructions to install Firefox.

பயர்பாக்ஸ் தனியுரிமை

Firefox Beta Mozillaவிற்கு தானாவே பின்னூட்டங்களை அனுப்புகிறது. மேலும் அறிய

ஒரு திடமான சூழளுக்கு தகுந்தவாறு செயல்களையும் செயல்திறனையும் மேன்மைப்படுத்தஎங்களுக்கு கருத்துக்களைத் தெரிவித்து உதவுங்கள்.

உருவாக்குநர் பதிப்பு

உருவாக்குநர்களுக்காக கட்டமைக்கப்பட்ட ஒரே உலாவியுடன் உருவாக்குங்கள், சோதியுங்கள், அளவிடுங்கள் இன்னும் பலவற்றைச் செய்யுங்கள்.

Firefox Developer Edition — தமிழ்

உங்கள் கணினி Firefoxகான தேவைகளை அடையாமலிருக்கலாம், ஆனால் நீங்கள் இந்த பதிப்புகளில் ஒன்றை முயற்சிக்க முடியும்.

Firefox Developer Edition — தமிழ்

உங்கள் கணினி பயர்பாக்ஸை இயக்க வேண்டிய தேவைகளை பூர்த்தி செய்யவில்லை.

உங்கள் கணினி பயர்பாக்ஸை இயக்க வேண்டிய தேவைகளை பூர்த்தி செய்யவில்லை.

Please follow these instructions to install Firefox.

பயர்பாக்ஸ் தனியுரிமை

Firefox Developer Edition Mozillaவிற்கு தானாவே பின்னூட்டங்களை அனுப்புகிறது. மேலும் அறிய

Nightly

புத்தம் புதிய வசதிகளை தினசரி (அல்லது… இரவுதோறும்) சோதியுங்கள். உங்கள் சொந்த இடர்துணிவில் அனுபவியுங்கள்.

பயர்பாக்ஸை பதிவிறக்கு — தமிழ்

உங்கள் கணினி Firefoxகான தேவைகளை அடையாமலிருக்கலாம், ஆனால் நீங்கள் இந்த பதிப்புகளில் ஒன்றை முயற்சிக்க முடியும்.

பயர்பாக்ஸை பதிவிறக்கு — தமிழ்

உங்கள் கணினி பயர்பாக்ஸை இயக்க வேண்டிய தேவைகளை பூர்த்தி செய்யவில்லை.

உங்கள் கணினி பயர்பாக்ஸை இயக்க வேண்டிய தேவைகளை பூர்த்தி செய்யவில்லை.

Please follow these instructions to install Firefox.

பயர்பாக்ஸ் தனியுரிமை

Firefox Nightly Mozillaவிற்கு தானாவே பின்னூட்டங்களை அனுப்புகிறது. மேலும் அறிய

ஏதாவது வேலை செய்யாமல் இருப்பதைப் பார்க்கிறீர்களா? எங்களுக்குத் தெரிவியுங்கள்.

எங்கள் சமீபத்திய சோதனை வசதிகளை முயற்சித்து பயர்பாக்சின் எதிர்காலத்தை வடிவமையுங்கள்.