துப்புப் பகுதிகளில் உலாவு.

பணித்திரை, Android மற்றும் iOSகான வருங்கால Firefox வெளியீடுகளை ஆராய்பவர்களிலில் முதல் நபராக இருங்கள்.

Beta

வெளியிடப்பட இருக்கும் வசதிகளை மிகவும் நிலையான வெளியீட்டுக்கு முந்தைய உருவாக்கத்தில் சோதிக்கவும்.

பீட்டா சோதனைக்கும் உருவாக்கத்திற்குமான ஒரு நிலையற்ற கட்டகம். இது முன்னிருப்பாக, மொசில்லாவிற்கு தரவை அனுப்புவதுடன் — சில நேரங்களில் பங்குதார்களுக்கும் அனுப்பும் — இது எங்களின் எண்ணங்களையும் சிக்கல்களையும் தீர்க்க உதவி புரிகிறது. என்ன பகிரப்பட்டது என்பதைக் காணுங்கள்.

ஒரு திடமான சூழளுக்கு தகுந்தவாறு செயல்களையும் செயல்திறனையும் மேன்மைப்படுத்தஎங்களுக்கு கருத்துக்களைத் தெரிவித்து உதவுங்கள்.

Developer Edition

உருவாக்குநர்களுக்காக கட்டமைக்கப்பட்ட ஒரே உலாவியுடன் உருவாக்குங்கள், சோதியுங்கள், அளவிடுங்கள் இன்னும் பலவற்றைச் செய்யுங்கள்.

உருவாக்குநர் பதிப்பு சோதனைக்கும் உருவாக்கத்திற்குமான ஒரு நிலையற்ற கட்டகம். இது முன்னிருப்பாக, மொசில்லாவிற்கு தரவை அனுப்புவதுடன் — சில நேரங்களில் பங்குதார்களுக்கும் அனுப்பும் — இது எங்களின் எண்ணங்களையும் சிக்கல்களையும் தீர்க்க உதவி புரிகிறது. என்ன பகிரப்பட்டது என்பதைக் காணுங்கள்.

Nightly

எங்களது அடுத்த தலைமுறை உலாவியில் ஒரு தெளிவான கண்ணோட்டத்தை பெறுவதுடன் இதைச் சிறந்த உலாவியாக மாற்ற உதவுங்கள்: பயர்பாஃசு இராக்கால உலாவியை முயற்சியுங்கள்.

இராக்கால பதிப்பு சோதனைக்கும் உருவாக்கத்திற்குமான ஒரு நிலையற்ற கட்டகம். இது முன்னிருப்பாக, மொசில்லாவிற்கு தரவை அனுப்புவதுடன் — சில நேரங்களில் பங்குதார்களுக்கும் அனுப்பும் — இது எங்களின் எண்ணங்களையும் சிக்கல்களையும் தீர்க்க உதவி புரிகிறது. என்ன பகிரப்பட்டது என்பதைக் காணுங்கள்.