துப்புப் பகுதிகளில் உலாவு.

பணித்திரை, Android மற்றும் iOSகான வருங்கால Firefox வெளியீடுகளை ஆராய்பவர்களிலில் முதல் நபராக இருங்கள்.

டெசுட் ஃப்ளைட்

ஆப்பிளின் டெசுட் ஃப்ளைட் திட்டத்தின் வழியாக iOS தளத்திற்கான பயர்பாக்சின் பீட்டா பதிப்புகளைச் சோதியுங்கள்.