துப்புப் பகுதிகளில் உலாவு.

பணித்திரை, Android மற்றும் iOSகான வருங்கால Firefox வெளியீடுகளை ஆராய்பவர்களிலில் முதல் நபராக இருங்கள்.

TestFlight

ஆப்பிளின் TestFlight திட்டத்தின் வழியாக iOS தளத்திற்கான பயர்பாக்சின் பீட்டா பதிப்புகளைச் சோதியுங்கள்.

ஏதாவது வேலை செய்யாமல் இருப்பதைப் பார்க்கிறீர்களா? எங்களுக்குத் தெரிவியுங்கள்.