Bayhaya sutura fondawey

Fondo igguwey wey ga hun Mozilla bayrandoo ra nd'a ga fahamandi takaa kaŋ nd'ir:

 • ga ir jinawey and goymiɲey tee
 • goykaw bayhaya kaŋ ir g'ir marga juwal
 • ir šettakašinawey suuba nda goy nd'ey
 • ka ir baytal alhukum nda boŋfeeray goy soolu
 1. Haya kaŋ naatandi de

  Alhabar ka goy nda k'a žemna takaa kaŋ goykaa ga dii y'a nd'a ga dii nafaa.

 2. Goykaw juwal

  Jinawey cin nda boŋfeeray ka dii fonda boryey kaŋ ga goykey gaa ka war bayhayey nda interneti goyey dabari.

 3. Bayhay hirri

  Marga woo kaŋ g'ir nafa, ir ma hin ka ir godey lanba wal'a haya kaŋ šii nda nafaw tuusu.

 4. Kayandiyan šendey

  Ir ma lakkal ga goy ka sutura nda goyyan binekaanay tenjandi.

 5. Jejebuyan guusa

  Ga saajaw dabari nda goyyan gaabu doo booboyaŋ ra, ibooboyaŋ kaŋ hin ka korosandi interneti ra.