Warunki korzystania z usługi Hubs

Wersja 1.3, obowiązuje od 1 listopada 2023 r.

Hubs („Usługa”) to nowa usługa przedpremierowa, umożliwiająca skonfigurowanie własnego zestawu działających w czasie rzeczywistym platform komunikacyjnych do obsługi rzeczywistości wirtualnej i rzeczywistości rozszerzonej na komputerze stacjonarnym, laptopie lub urządzeniu mobilnym, a także zarządzanie nimi. Jest dostępna jako płatna usługa subskrypcyjna.

W niniejszych Warunkach korzystania z Usługi objaśniono prawa i obowiązki użytkownika usługi Hubs. Poprzez wykupienie usługi Hubs i korzystanie z niej użytkownik potwierdza firmie Mozilla, że przeczytał niniejsze warunki i akceptuje je. Jeśli użytkownik akceptuje niniejsze warunki w imieniu podmiotu, na przykład pracodawcy, użytkownik oświadcza, że jest do tego upoważniony i zamierza podjąć zobowiązania w imieniu tego podmiotu. Starsza wersja usługi Hubs jest obecnie nadal dostępna i podlega niniejszym Warunkom świadczenia usługi z wyłączeniem sekcji 1 dotyczącej subskrypcji usługi Hubs.

1. Subskrypcja usługi Hubs

Potrzebne będzie konto Mozilla

Do korzystania z Usługi wymagane jest posiadanie konta Mozilla. Aby utworzyć konto Mozilla, należy zaakceptować Warunki korzystania z usługi i Zasady prywatności dotyczące konta Mozilla.

Płatność użytkownika

Płatność. Oferujemy Usługę jako automatycznie odnawianą usługę subskrypcyjną. Rejestrując się, użytkownik upoważnia nas do obciążenia podanej przez siebie metody płatności opłatami za subskrypcję za pierwszy okres korzystania z Usługi. Plan użytkownika odnawia się automatycznie na koniec każdego okresu, a użytkownik upoważnia nas do pobierania opłat za subskrypcję w każdym okresie. Jeśli użytkownik przestanie płacić, natychmiast zawiesimy jego konto, a po 2 miesiącach niepłacenia możemy je usunąć.

Zasady zwrotu kosztów w ciągu 30 dni. Przy pierwszej subskrypcji Usługi za pośrednictwem witryny firmy Mozilla, jeśli użytkownik zrezygnuje z konta w ciągu pierwszych 30 dni, może zażądać zwrotu pieniędzy, a Mozilla zwróci pieniądze za pierwszy okres subskrypcji. Ta oferta obowiązuje tylko przy pierwszej subskrypcji. Stanowi to dodatek do praw przysługujących użytkownikowi na mocy przepisów konsumenckich obowiązujących w danym kraju.

Użytkownik może anulować subskrypcję w dowolnym momencie

Anulowanie. Użytkownik może anulować subskrypcję Usługi w dowolnym momencie, dezaktywując swoje konto i anulując subskrypcję. Można to zrobić, klikając łącze „Anuluj subskrypcję” w dowolnej wysłanej przez nas wiadomości e-mail dotyczącej Usługi lub przechodząc do sekcji Subskrypcje i płatności na swoim koncie Mozilla i klikając opcję „Anuluj”. Jeśli użytkownik zdecyduje się na anulowanie, automatyczne odnawianie zostanie zatrzymane, nie będziemy pobierać opłat za żadne przyszłe okresy płatności, a użytkownik straci dostęp do Usług z końcem bieżącego cyklu rozliczeniowego.

2. Komunikacja i zawartość

Usługa Hubs umożliwia użytkownikom przesyłanie informacji (na przykład dźwięku, obrazu, tekstu, obrazów, modeli 3D i scen) innym użytkownikom.

Rejestrując się w Usłudze i tworząc pokoje Hubs, użytkownik zgadza się na udzielenie firmie Mozilla wszelkich niezbędnych uprawnień niezbędnych do świadczenia usługi Hubs. Ponadto użytkownik potwierdza firmie Mozilla, że posiada lub uzyskał uprawnienia i upoważnienia niezbędne do przyznania firmie Mozilla wszelkich uprawnień i zezwoleń niezbędnych do świadczenia usługi Hubs. Obejmuje to między innymi licencję i pozwolenie na przetwarzanie, przesyłanie i wyświetlanie informacji, które użytkownik i jego użytkownicy wysyłają przez usługę Hubs. Obejmuje to również zezwolenie na gromadzenie i udostępnianie informacji w sposób opisany w Zasadach prywatności usługi Hubs.

Gdy użytkownik oraz jego użytkownicy przesyłają informację do usługi Hubs, pierwotny twórca tych informacji zachowuje prawa do tej zawartości. Użytkownik udziela firmie Mozilla obowiązującej na całym świecie, wolnej od tantiem, bezterminowej, nieodwoływalnej, niewyłącznej, przenoszalnej i podlegającej sublicencjonowaniu licencji na używanie, kopiowanie, modyfikowanie, adaptowanie, przygotowywanie dzieł pochodnych, rozpowszechnianie, wykonywanie i wyświetlanie tych informacji, dźwięku, obrazu, obrazów lub modeli 3D do celów związanych ze świadczeniem usługi Hubs. Użytkownik udziela nam ponadto zgody na usuwanie metadanych związanych z przesyłanymi przez niego informacjami lub danymi. Jeśli użytkownik lub jeden z jego użytkowników zezwoli na remiks sceny lub awatara, użytkownik wyraża zgodę na udzielenie licencji na tę scenę lub awatara w ramach licencji CC-BY 3.0.

Aby dowiedzieć się więcej na temat sposobu działania usługi Hubs, można zapoznać się z kodem źródłowym.

Wszelkie przekazane nam przez użytkownika pomysły, sugestie i opinie dotyczące usługi Hubs mają charakter całkowicie dobrowolny i użytkownik zgadza się, że Mozilla może wykorzystać takie pomysły, sugestie i opinie bez wynagrodzenia dla użytkownika ani zobowiązań wobec niego.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za informacje, które on sam i jego użytkownicy wysyłają, tworzą lub edytują przy użyciu usługi Hubs, a także za konsekwencje wysyłania, tworzenia lub edytowania tych informacji.

Prywatność. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za prywatność osób korzystających z jego pokojów Hubs. Obejmuje to zapewnienie zgodności z wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi prywatności. W Zasadach prywatności usługi Hubs wyjaśniono, w jaki sposób Mozilla odbiera i obsługuje dane w związku ze świadczeniem Usługi.

Mozilla jest organizacją globalną, a komputery nasze i usługodawców mogą znajdować się w różnych krajach świata, w tym w Stanach Zjednoczonych. Oznacza to, że informacje użytkownika oraz jego użytkowników mogą być przetwarzane na serwerach znajdujących się poza krajem zamieszkania użytkownika i jego użytkowników, a w kraju tym mogą obowiązywać inne przepisy dotyczące ochrony danych niż w kraju użytkownika. Korzystając z Usługi, użytkownik potwierdza firmie Mozilla, że zgadza się na tego rodzaju przesyłanie danych użytkowników oraz że uzyskał wymaganą zgodę od osób, które korzystają z jego pokojów Hubs.

3. Warunki użytkowania

Korzystając z usługi Hubs, użytkownik zgadza się przestrzegać ustalonych przez firmę Mozilla Warunków użytkowania. Mozilla zastrzega sobie prawo do usuwania dowolnej zawartości, zawieszania dowolnych użytkowników oraz zamykania dowolnych pokojów Hubs w przypadku uzasadnionego przypuszczenia naruszenia niniejszych warunków.

Dostępność. Aby korzystać z płatnej subskrypcji, użytkownik musi znajdować się w kraju, w którym usługa Hubs jest dostępna. Usługa Hubs jest obecnie dostępna w Kanadzie, Niemczech oraz Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.

Korzystanie z usługi Hubs. Jeśli użytkownik posiada aktualną, płatną subskrypcję usługi Hubs, Mozilla zezwala użytkownikowi na korzystanie z niej zgodnie z niniejszymi Warunkami korzystania z usługi. Usługi Hubs nie można przenieść ani odsprzedać. Wykupiona licencja obejmuje wyłącznie osobę lub podmiot będące właścicielem konta Mozilla powiązanego z daną instancją usługi Hubs.

W ramach płatnej subskrypcji można mieć maksymalnie 25 użytkowników w pokoju Hubs oraz do 2 GB miejsca na pokoje Hubs.

Zgodność z przepisami prawa. W zależności od miejsca zamieszkania użytkownika oraz jego użytkowników oraz miejsca udostępniania pokojów Hubs, użytkownik może podlegać określonym wymogom i przepisom prawa, a w szczególności regulacjom prawnym dotyczącym prywatności danych. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zapoznanie się z wymogami i przepisami prawa, które mogą obowiązywać w odniesieniu do jego pokojów Hubs. To użytkownik, a nie firma Mozilla, ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie obsługi danych w sposób w pełni zgodny ze wszystkimi obowiązującymi wymogami i przepisami prawa. Aby dowiedzieć się więcej na temat sposobu działania usługi Hubs, można zapoznać się z kodem źródłowym.

4. Prawa firmy Mozilla

Mozilla nie udziela użytkownikowi żadnych praw własności intelektualnej do usługi Hubs, chyba że w niniejszych Warunkach wyraźnie określono inaczej. Na przykład niniejsze Warunki nie przyznają prawa do korzystania przez użytkownika z jakichkolwiek praw autorskich, nazw handlowych, znaków towarowych i usługowych, logo, nazw domen i innych cech marki Mozilla.

Mozilla rozpowszechnia oprogramowanie Hubs w ramach licencji open source. Więcej informacji można znaleźć w licencji oprogramowania Hubs lub czytając Często zadawane pytania.

5. Przerwy w działaniu usługi, okres jej świadczenia i zakończenie świadczenia usługi

Usługa Hubs jest nadal w opracowaniu. W związku z tym planujemy wprowadzać wraz z upływem czasu zmiany i ulepszenia w usłudze Hubs. W tym celu możemy tymczasowo zawiesić świadczenie usługi i uprzedzenie o tym nie zawsze jest możliwe. Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w związku z wydatkami lub szkodami wynikłymi z zawieszenia lub ograniczenia użytkowania usługi Hubs.

W dowolnym momencie i z dowolnego powodu możemy odciąć użytkownikowi dostęp do usługi Hubs tymczasowo lub na stałe. Obejmuje to między innymi sytuacje, w których mamy podstawy do następujących przypuszczeń: (i) użytkownik naruszył niniejsze Warunki, (ii) spowodował ryzyko odpowiedzialności prawnej firmy Mozilla, albo (iii) świadczenie usługi Hubs lub jej obsługa nie są już ekonomicznie uzasadnione. W razie możliwości będziemy się starać powiadomić użytkownika poprzez usługę Hubs.

We wszystkich takich przypadkach Warunki utracą ważność, co spowoduje m.in. odebranie licencji na korzystanie z usługi Hubs. Wyjątkiem będą postanowienia wymienionych niżej sekcji, które pozostaną w mocy: Przejęcie odpowiedzialności, Zastrzeżenia prawne; ograniczenia odpowiedzialności oraz Postanowienia różne.

6. Przejęcie odpowiedzialności

Użytkownik zobowiązuje się podjąć obrony firmy Mozilla oraz odpowiednio jej spółek macierzystych i oddziałów, kontrahentów, współpracowników, licencjodawców i partnerów, dyrektorów, przedstawicieli, pracowników i agentów („Strony zabezpieczone”), a także przejąć ich odpowiedzialność i zabezpieczyć przed szkodami w przypadku jakichkolwiek roszczeń osób trzecich i wydatków z tym związanych, obejmujących m.in. wynagrodzenia przedstawicieli prawnych, wynikających lub powiązanych z korzystaniem z usługi Hubs przez użytkownika. Obejmuje to między innymi roszczenia i wydatki wynikające z jakiejkolwiek zawartości przesyłanej, edytowanej lub tworzonej w ramach usługi Hubs przez użytkownika lub jego użytkowników.

7. Zastrzeżenia prawne; ograniczenia odpowiedzialności

USŁUGI SĄ ŚWIADCZONE „W TAKIEJ FORMIE, W JAKIEJ SĄ”, ZE WSZYSTKIMI MOŻLIWYMI BŁĘDAMI. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZONYM PRZEZ PRAWO MOZILLA NINIEJSZYM WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE W ZAKRESIE USŁUG, ZARÓWNO WYRAŹNE, JAK I DOROZUMIANE, WŁĄCZAJĄC W TO GWARANCJE BRAKU BŁĘDÓW, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW.

UŻYTKOWNIK PONOSI CAŁKOWITE RYZYKO ZWIĄZANE Z WYBOREM USŁUG DO OKREŚLONYCH PRZEZ SIEBIE CELÓW, JAKOŚCIĄ I WYDAJNOŚCIĄ USŁUG, W TYM RYZYKO USUNIĘCIA LUB USZKODZENIA ZAWARTOŚCI UŻYTKOWNIKA. NINIEJSZE OGRANICZENIE ZACHOWUJE WAŻNOŚĆ BEZ WZGLĘDU NA EWENTUALNĄ ZASADNICZĄ NIESKUTECZNOŚĆ WSZELKICH ŚRODKÓW NAPRAWCZYCH. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE GWARANCJI DOROZUMIANYCH; W TAKIM PRZYPADKU NINIEJSZE ZASTRZEŻENIE MOŻE NIE MIEĆ W ODNIESIENIU DO UŻYTKOWNIKA MOCY PRAWNEJ.

Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW WYMAGANYCH PRZEZ PRAWO MOZILLA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, WYPADKOWE LUB WYNIKOWE CZY ODSZKODOWANIA RETORSYJNE, WYNIKAJĄCE Z WARUNKÓW LUB POWIĄZANE Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI, UŻYTKOWANIEM USŁUG LUB NIEMOŻNOŚCIĄ UŻYTKOWANIA USŁUG, WŁĄCZNIE Z BEZPOŚREDNIMI I POŚREDNIMI SZKODAMI OBEJMUJĄCYMI UTRATĘ WARTOŚCI, PRZERWY W PRACY, UTRATĘ ZYSKÓW, UTRATĘ DANYCH, AWARIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I INNE AWARIE, NAWET JEŚLI ZGŁOSZONO MOŻLIWOŚĆ WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD I BEZ WZGLĘDU NA CHARAKTER ODPOWIEDZIALNOŚCI (KONTRAKTOWY, DELIKTOWY CZY INNY), NA KTÓRYM OPARTO ROSZCZENIE. WYNIKAJĄCA Z TEJ UMOWY ZBIORCZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY MOZILLA NIE PRZEKROCZY KWOTY 500 USD (PIĘCIUSET DOLARÓW AMERYKAŃSKICH). NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE POZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE SZKÓD WYPADKOWYCH, WYNIKOWYCH LUB SZCZEGÓLNYCH; W TAKIM PRZYPADKU WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA MOGĄ NIE MIEĆ W ODNIESIENIU DO UŻYTKOWNIKA MOCY PRAWNEJ.

8. Zmiany w postanowieniach niniejszych Warunków

Mozilla może od czasu do czasu aktualizować niniejsze Warunki. Zaktualizowane Warunki opublikujemy online. Jeżeli zmiany będą istotne, możemy ogłosić aktualizację za pośrednictwem typowych kanałów firmy Mozilla służących do tego typu komunikacji, takich jak blogi, fora lub sama usługa, czyli w tym przypadku usługa Hubs.

Dalsze korzystanie z usługi Hubs po opublikowaniu przez nas nowych Warunków oznacza zaakceptowanie nowych Warunków. Aby ułatwić zapoznawanie się ze zmianami, zamieścimy datę ich wejścia w życie u góry niniejszej strony.

9. Kontakt z nami

W celu otrzymania pomocy, przekazania opinii lub zgłoszenia nadużyć w usłudze Hubs albo naruszeń Warunków użytkowania można wysłać do nas wiadomość e-mail na adres hubs@mozilla.com.

Można zapoznać się z naszą polityką dotyczącą roszczeń w sprawie naruszenia praw autorskich lub znaków towarowych.

Inne powiadomienia można przesłać do nas pocztą e-mail na adres legal-notices@mozilla.com lub wysłać pocztą do Mozilla Corporation Mozilla Corporation
Attn: Mozilla – Legal Notices
149 New Montgomery Street
4th Floor
San Francisco, CA 94105

legal-notices@mozilla.com

W przypadku rozbieżności lub niejednoznaczności między przetłumaczoną wersją niniejszych Warunków a wersją w języku angielskim, za nadrzędną uznaje się ich wersję w języku angielskim.