Zda so, zo staršu wersiju Firefox wužiwaće.

Nowa wersija Sync jenož z najnowšej wersiju Firefox funguje

Sync je jedna z wulkotnych funkcijow, kotrež jenož z Firefox dóstawaće.

Synchronizujće nětko ze swojimi gratami iOS a Android.

Waš system najskerje žadanjam Firefox njewotpowěduje, ale móžeće jednu ze slědowacych wersijow pospytować:

Waš system njewotpowěduje žadanjam, zo by Firefox fungował.

Waš system njewotpowěduje žadanjam, zo by Firefox fungował.

Please follow these instructions to install Firefox.

Priwatnosć Firefox

Započńće ze Sync w štyrjoch lochkich krokach:

  1. Wočińće meni horjeka naprawo we Firefox a wubjerće “Pola Sync přizjewić.
  2. Klikńće na “Prěnje kroki” we wočinjacym so rajtarku.
  3. Zapodajće e-mejlowu adresu a hesło, zo byšće “konto Firefox załožił.
  4. Klikńće na “Dale”, zo byšće wobkrućensku e-mejlku dóstał.

Po tym zo sće swoju e-mejl přepruwował a na wobkrućenski wotkaz kliknył, sće za start přihotowany! Firefox budźe wot toho w pozadku synchronizować.

Kak Sync w pjeć lochkich krokach konfigurujeće:

  1. Podótkńće so tłóčatka Meni (pak pod wobrazowku pak horjeka w prawym róžku wobhladowaka).
  2. Wubjerće Nastajenja (dyrbiće so snadź najprjedy Wjace podótknyć).
  3. Podótkńće so Sync a potom Započeć.
  4. Strona Konto Firefox wutworić so w nowym rajtarku wočini.
  5. Wupjelńće formular a klikńće na Dale.

Po tym zo sće swoju e-mejl přepruwował a na wobkrućenski wotkaz kliknył, sće za start přihotowany! Njezabudźće wšě ze swojich gratow zwjazać, zo byšće najwjace ze Sync wućahnył.

Synchronizujće mało. Synchronizujće wjele.

Wubjerće, kotre dźěle swojeho Firefox chceće synchronizować a hdźe chceće je synchronizować. Wzmiće swoje wočinjene rajtarki na swojim wšědnym puću na dźěło sobu. Wužiwajće swoje zapołožki na dźěle. Štožkuli, hdyžkuli, hdźežkuli.

Doma

Zběhńće so ze swojeho pisanskeho blida a dźiće ke kawči, bjeztoho zo byšće wokomik wusadźił. Mějće přistup na swoje wočinjene rajtarki na swojim smartfonje, abo přehladujće dale swoje zapołožki direktnje na swojim tableće.

Na dźěle

Wostańće ze wšěmi wašimi wažnymi informacijemi zwjazany. Synchronizujće kóždy čas hesła a zapołožki, kotrež snano trjebaće. Kaž dźě Firefox, je tak wěsty kaž móžno.

Po puću

Informujće běžnje wo swojich najlubšich sydłach, abo skónčće nastawk, kotryž sće doma započał — hdźežkuli sće. Ze Sync, njeje ženje lóšo było.

Wobstarajće sej Firefox wšudźe

Wobstarajće sej jón z Google Play Z App Store sćahnyć