Waš system najskerje žadanjam Firefox njewotpowěduje, ale móžeće jednu ze slědowacych wersijow pospytować:

Waš system njewotpowěduje žadanjam, zo by Firefox fungował.

Waš system njewotpowěduje žadanjam, zo by Firefox fungował.

Prošu slědujće tutym instrukcijam za instalowanje Firefox.

Pokazki priwatnosće Firefox

Přeńdźće wot Chrome do Firefox wob mało mjeńšin

Móžeće spěšnje k Firefox přeńć, je lochko a bjez rizika. Firefox waše zapołožki, awtowudospołnjenja, hesła a nastajenja z Chrome importuje.

  1. Wubjerće, štož chceće z Chrome přewzać.
  2. Dajće Firefox zbytk činić.
  3. Wjeselće so nad spěšnišim internetom, zarjadowanym za was.

Waš system najskerje žadanjam Firefox njewotpowěduje, ale móžeće jednu ze slědowacych wersijow pospytować:

Waš system njewotpowěduje žadanjam, zo by Firefox fungował.

Waš system njewotpowěduje žadanjam, zo by Firefox fungował.

Prošu slědujće tutym instrukcijam za instalowanje Firefox.

Pokazki priwatnosće Firefox