Firefox: Wjace škita. Mjenje starošćow.

Škit wašeje priwatnosće je nam jara wažny. Tohodla je priwatny modus Firefox mócniši hač druhe.

Waš system najskerje žadanjam Firefox njewotpowěduje, ale móžeće jednu ze slědowacych wersijow pospytować:

Waš system njewotpowěduje žadanjam, zo by Firefox fungował.

Waš system njewotpowěduje žadanjam, zo by Firefox fungował.

Prošu slědujće tutym instrukcijam za instalowanje Firefox.

Pokazki priwatnosće Firefox

Bjez slěda přehladować

Dźělenje je wažne, ale to je waš rozsud. Priwatny modus Firefox awtomatisce waše daty online kaž hesła, placki a historiju z wašeho ličaka zhaša. Hdyž tuž swój wobhladowak začinjeće, slědy njezawostajiće.

Schowane přesćěhowaki wuslědźić

Někotre websydła a wabjenske nawěški schowane přesćěhowaki nutř smykaja, kotrež waše přehladowanske daty hromadźa, po tym zo sće je wopušćił. Jenož priwatny modus Firefox ma slědowanski škit, zo by je awtomatisce blokował.

Wotbudźće ćežu přesćěhowakow

Přesćěhowaki nic jenož daty hromadźa, móža tež waše přehladowanje spomalić. Jenož priwatny modus Firefox wabjenje ze schowanymi přesćěhowakami blokuje, zo byšće balast wotbył a swobodnje přehladował.