Lěpše zapołožki

Njedračujće so, přećeljo zapołožkow. Organizujće z Firefox.

Waš system najskerje žadanjam Firefox njewotpowěduje, ale móžeće jednu ze slědowacych wersijow pospytować:

Waš system njewotpowěduje žadanjam, zo by Firefox fungował.

Waš system njewotpowěduje žadanjam, zo by Firefox fungował.

Prošu slědujće tutym instrukcijam za instalowanje Firefox.

Pokazki priwatnosće Firefox

Składujće tutu zapołožku

Dajće swoje fawority z hwězdnym symbolom zapołožkow sortěrować, kotryž wam zmóžnja, swojske mjena a rjadowak spěšnje přidać. Wobhladajće sej potom swoju lajstu zapołožkow, zo byšće zawěsćił, zo swoje najlubše wotkazy z wočow njezhubjeće.

Wužiwajće swoju zapołožku po puću

Wužiwajće swoje fawority po puću. Wužiwajće Firefox Sync, zo byšće přez wšě graty přistup na swoje zapołoki měł, wot desktopa do mobilneho grata. Abo spytajće Pocket, zo byšće nastawk abo stronu online składował a so pozdźiśo wróćił - samo bjez interneta.

Zaběrajće so nadrobnje z tej zapołožku

Zaběrajće so dokładnje z kóždym přidatkom z funkciju zrjadowaka zapołožkow, kotryž wam do mozow zajědźe, wot strony połneje z fotami wobrazowki přez bóčnicu za spěšne přepinanje hač do schowanych priwatnych zapołožkow.