Firefox sćahnyć

Firefox so na Windows 8.1 a staršich hižo njepodpěruje.

Prošu sćehńće Firefox ESR (wersija za rozšěrjenu podpěru), zo byšće Firefox wužiwał.

Firefox so na macOS 10.14 a staršich hižo njepodpěruje.

Prošu sćehńće Firefox ESR (wersija za rozšěrjenu podpěru), zo byšće Firefox wužiwał.

Pokazki priwatnosće Firefox

Wabjenski blokowak - tajna bróń přećiwo wobćežnemu wabjenju.

Tak wjele wabjenja, tak mało sćerpnosće… Je čas, błudnosć skónčić.

Přerězna wosoba w přerězku 4.000 wabjenjow wob dźeń widźi. Jeli měniće, zo to je přejwele, je wabjenski blokowak waš najlěpši přećel.

Blokowak wabjenja je program, z kotrymž móžeće wabjenje blokować a funguja na dwě wašni. Prěnje wašnje je, zo so wabjenje ženje na wašej stronje njepokazuje, hdyž blokowak wabjenja signal ze serwera wabjerja blokuje. Druhe wašnje, na kotrež blokowaki wabjenja funguja, je, zo so wotrězki websydła blokuja, kotrež móhli wabjenje być.

Tute wabjenje móhło hłósne wabjenske wideja, wabjenje, kotrež wam we webje slěduje, přesćěhowaki, placki třećich poskićowarjow a wjace być. Zo byšće blokowak wabjenja wužiwał, móžeće za přidatkami blokowakow wabjenja pytać, kotrež su za waš wobhladowak k dispoziciji. Firefox, na přikład, ma tutu lisćinu schwalenych přidatkow blokowakow wabjenja. Klikńće na tutu lisćinu (abo blokowaki wabjenja, kotrež su schwalene za waše wobhladowak) a hladajće, kotry wašim potrěbnosćam wotpowěduje.

Namakajće prawy wabjenski blokowak za sebje

Je na přikład AdBlocker Ultimate, kotryž kóžde wabjenje wotstronja, ale kupcy dyrbja kedźbować. Někotre z wašich najlubšich nowin a magacinow su wotwisne wot wabjenja. Přewjele ludźi, kotrež jich wabjenje blokuja, móhli je z wobchoda wutłóčić.

Wuskakowace wabjenje je najhórše. Blokujće jo z blokowakami wuskakowacych woknow a njetrjebaće so hižo ženje wo wobćežne wabjenje starać.

Jedyn z woblubowanych wabjenskich blokowakow za Chrome, Safari a Firefox je AdBlock. Wužiwajće jón, zo byšće wabjenje na Facebook, YouTube a Hulu blokował.

Wutworće conu bjez přesćěhowaka z blokowanjom wobsaha

W Firefox móžeće nastajenja priwatnosće abo blokowanja wobsaha wužiwać, zo byšće wjace kontrole nad wabjenskimi přesćěhowakami dóstał, kotrež wam wabjenje prezentuja.

Wubjerće škitny schodźenk

To start, click the shield to the left of the address bar on any webpage and select “Protection Settings.” This will open the Firefox Settings Privacy & Security panel in a new tab. You should see a blue pop-up with different selections.

Čińće sej lochko ze standardnym modusom

Jeli wabjenje wam njewadźi a njewučini wam, zo přesćěhowaki a placki třećich poskićowarjow wam slěduja, móžeće standardny modus wužiwać. Zo by přesćěhowaki w standardnym modusu wotbył, wužiwajće priwatne wokno.

Nałožće ze striktnym modusum hinaše srědki

Jeli wam přewjele wabjenja waš dźeń ruinuje, so striktny modus lěpje hodźi. Tutón modus znate přesćěhowaki a placki třećich poskićowarjow we wšěch woknach Firefox blokuje.

Wužiwajće swójski modus

Modus Swójski da wam ultimatiwnu wólbu. Móžeće rozsudźić, štož chceće blokować, na přikład přesćěhowaki, placki a wjace. Jeli placki z websydła dowoleće, so awtomatisce modus Swójski wužiwa.

Zamazajće swój slěd, blokujće přesćěhowaki

Klikńće na kašćik Přesćěhowaki a móžeće přesćěhowaki na dwě wašni blokować. Jedne wašnje, zo byšće přesćěhowaki blokował, je, hdyž w priwatnym woknje dźěłaće. Druhe wašnje, zo byšće to činił, je, přesćěhowaki we wšěch woknach blokować. Dźiwajće na to, zo, jeli so rozsudźeće, přesćěhowaki přeco blokować, někotre strony njemóhli so korektnje začitać.

Kusajće do plackow

Placki so wot websydłow sćelu, kotrež wopytujeće. Składuja so na wašim ličaku a dohladuja, štož na sydle činiće. Hdyž lětanske towarstwo płaćizny za was powyša, dokelž sće sej tutón dźeń lětanki wobhladał, je to dźěło placka.

Móžeće we Firefox wšě placki třećich poskićowarjow blokować, abo jenož te, kotrež přesćěhowaki stajeja. Budźće sej wědomy, zo blokowanje wšěch plackow móže někotre sydła wobškodźić.

Sćelće signal „Njeslědować“

Jeli nochceće, zo so waše zadźerženje za wabjenje wužiwa, móžeće nastajenje Firefox Njeslědować zmóžnić, zo byšće websydłam zdwórliwe „ně, dźakuju so“ pósłał. Wobdźělenje je dobrowólne, ale websydła, kotrež so wobdźěluja, hnydom slědowanje skónča.

Spěšniši dźak wabjenskim blokowakam

W někotrych padach móže blokowak wabjenja pomhać, waš wobhladowak spěšniši činić. Hdyž so wabjenje začita, móže so websydło spomalić. Nadobo traje dlěje, to namakać, štož pytaće, jeli maće přewjele dźěła, zo byšće dalše wabjenje začinił.

Jeli chceće wjace wo blokowanju wabjenja zhonił, su sta rozšěrjenjow za blokowanje wabjenja za Firefox a druhe wobhladowaki k dispoziciji. Jeli chceće wabjenske blokowaki wupruwować, kotrež Firefox wužiwa, klikńće tu, zo byšće wobhladowak sćahnył, za kotryž priwatnosć je na prěnim městnje.