Firefox sćahnyć

Firefox so na Windows 8.1 a staršich hižo njepodpěruje.

Prošu sćehńće Firefox ESR (wersija za rozšěrjenu podpěru), zo byšće Firefox wužiwał.

Firefox so na macOS 10.14 a staršich hižo njepodpěruje.

Prošu sćehńće Firefox ESR (wersija za rozšěrjenu podpěru), zo byšće Firefox wužiwał.

Pokazki priwatnosće Firefox

Manifest Mozilla

Zawod

Internet budźe dźeń a wažniši dźěl našeho žiwjenja.

Projekt Mozilla je gobalne zhromadźenstwo ludźi, kotřiž wěrja, zo wotwrjenosć, inowacija a móžnosće su kluč trajneho derjeměća interneta. Smy wot lěta 1998 hromadźe dźěłali, zo bychmy zawěsćili, zo internet so na wašnje wuwiwa, kotrež kóždemu tyje. Najbóle znaty z našich projektow je webwobhladowak Mozilla Firefox.

Projekt Mozilla zepěra so na zhromadźenstwo, zo by prěnjorjadnu softwaru zjawneho žórła wutworił a nowe wašnja kooperacije wuwiwał. Załožujemy zhromadźenstwa ludźi, kotřiž internet k lěpšemu městnu za nas wšěch činja.

Jako wuslědk tutych napinanjow smy rjad principow zestajeli, kotrež mamy za kritiske za internet, zo bychmy dale zjawnemu dobru słužili kaž tež komercielnym aspektam žiwjenja. Tute principy deleka podamy.

Cile za manifest su:

 1. wiziju za internet artikulować, kotruž załožba Mozilla Foundation ma po měnjenju sobuskutkowacych Mozilla spěchować;
 2. ludźi narěčeć, njedźiwajo na jich techniski pozadk;
 3. sobuskutkowacych Mozilla hordych na to činić, štož činimy a nas motiwować dale dźěłać; a
 4. wobłuk za druhich ludźi wutworić, zo bychmy tutu wiziju wo interneće doprědka ćěrili.

Tute principy so same wot so njezwoprawdźeja. Ludźo su trěbne, kotřiž internet wotewrjeny a k městnu aktiwneho wobdźělenja činja - ludźo, kotřiž jako jednotliwcy jednaja, w skupinach hromadźe dźěłaja a druhich nawjeduja. Załožba Mozilla Foundation ma nadawk, principy manifesta Mozilla spěchować. Přeprošujemy druhich, so nam přidružić a internet k dźeń a lěpšemu městnu za kóždeho činić.

Principy

 1. Internet je integralny dźěl moderneho žiwjenja — klučowa komponenta w kubłanju, komunikaciji, kooperaciji, wobchodźe, zabawjenju a towaršnosći w cyłku.
 2. Internet je globalna zjawna resursa, kotryž dyrbi wotewrjena a přistupna wostać.
 3. Internet dyrbi žiwjenje jednotliwych ludźi wobohaćić.
 4. Wěstota a priwatnosć jednotliwcow w interneće stej fundamentalnej a njesmědźa jej jako opcionalnej wohladować.
 5. Jednotliwcy dyrbja móžnosć měć, internet a swoje dožiwjenja w interneće wuhotować.
 6. Efektiwita interneta jako zjawna resursa wotwisuje wot komunikacije mjez sobu (protokole, datowe formaty, wobsah), inowacije a decentralneho wobdźělenja swětodaloko.
 7. Darmotna softwara z wotewrjeneho žórła spěchuje wuwiwanje interneta jako zjawnu resursu.
 8. Transparentne procesy na zakładźe zhromadźenstwa sylnja wobdźělenje, zamołwitosć a dowěru.
 9. Komercielne wobdźělenje na wuwiću interneta wjele lěpšinow přinjese; balansa mjez komercielnym profitom a zjawnym wužitkom je rozsudna.
 10. Zesylnjowanje aspektow zjawneho wužitka interneta je wažny zaměr, kotryž je hódny nałožka na času, kedźbnosći a angažemenće.

Spěchowanje manifesta Mozilla

Je wjele rozdźělnych wašnjow, principy manifesta Mozilla zwoprawdźić. Witamy šěroku paletu aktiwitow a wočakujemy samsnu kreatiwnosć, kotruž wobdźělnicy na projekće Mozilla su na druhich polach projekta pokazali. Za jednotliwcow, kotřiž do projekta Mozilla hłuboko zapřijeći njejsu, je zakładna a jara efektiwna móžnosć, manifest podpěrać, Mozilla Firefox a druhe produkty wužiwać, kotrež principy manifesta sćělesnjeja.

Lubjenje załožby Mozilla Foundation

Załožba Mozilla Foundation lubi aktiwity manifesta Mozilla podpěrać. Předewšěm budźemy:

 • technologije wotewrjeneho žórła a zhromadźenstwa wuwiwać a zmóžnić, kotrež principy manifesta podpěraja;
 • wulkotne kupcowske produkty wutworjeć a k dispoziciji stajeć, kotrež principy manifesta podpěraja;
 • aktiwa Mozilla wužiwać (intelektualne swójstwo kaž na př. awtorstwa a wikowanske znamjenja, infrastruktura, financielne srědki a mjeno), zo bychmy internet jako wotewrjenu platformu wobchowali;
 • modele za wutworjenje ekonomiskich hódnotow k zjawnemu wužitkej spěchować; a
 • principy manifesta Mozilla w zjawnym diskursu a znutřka internetneje branže spěchować.

Někotre aktiwity załožby - tuchwilu wutorjenje, poskićenje a spěchowanje kupcowskich produktow - so hłownje přez Mozilla Corporation, stoprocentowu wotnožku towarstwa załožby Mozilla Foundation přewjedu.

Přeprošenje

Załožba Mozilla Foundation přeprošuje wšěch druhich, kotřiž principy manifesta Mozilla podpěruja, so nam přidružić a nowe puće namakać, tutu wiziju interneta zwoprawdźić.