Firefox sćahnyć

Firefox so na Windows 8.1 a staršich hižo njepodpěruje.

Prošu sćehńće Firefox ESR (wersija za rozšěrjenu podpěru), zo byšće Firefox wužiwał.

Firefox so na macOS 10.14 a staršich hižo njepodpěruje.

Prošu sćehńće Firefox ESR (wersija za rozšěrjenu podpěru), zo byšće Firefox wužiwał.

Pokazki priwatnosće Firefox

Stawizny projekta Mozilla

Projekt Mozilla je so w lěće 1998 z přewostajenjom žórłoweho koda wobhladowakoweho paketa Netscape załožił. Je wotpohladane było, kreatiwnu móc tysacow programowarjow w interneće zwužitkować a bjezpřikładne schodźenki inowacije we wikach wobhladowakow spěchował. W běhu prěnjeho lěta su hižo nowi čłonojo zhromadźenstwa z cyłeho swěta nowu funkcionalnosć přinošowali, eksistowace funkcije polěpšili a skutkowachu na nawjedowanju a planowanju projekta sobu.

Přez wutworjenje wotewrjeneho zhromadźenstwa je projekt Mozilla wjetši hač druhe předewzaće. Čłonojo zhromadźenstwa so angažowachu a rozšěrjachu wobłuk prěnjotneje misije projekta — město toho zo jenož na přichodnym wobhladowaku Netscape dźěłachu, započachu ludźowšelake wobhladowaki, wuwiwarske nastroje a wuběrk druhich projektow wutworjeć. Ludźo přinošowachu k Mozilla na rozdźělne wašnja, ale kóždy wutworješe ze zahoritosću darmotnu softwaru, kotraž by ludźom zmóžniła, wuběr měć, kak internet dožiwjachu.

Po wjacorych lětach wuwiwanja je so Mozilla 1.0, prěnja hłowna wersija, w lěće 2002 přepodał. Tuta wersija je so přez wjele polěpšenjow na wobhladowaku, e-mejlowym klienće a druhich nałoženjach w pakeće wuznamjeniła, ale nic wjele ludźi je ju wužiło. Hač do 2002 je přez 90% internetnych wužiwarjow z Internet Explorer přehladowało. Nic wjele ludźi je to tehdy pytnyło, ale prěnja wersija Phoenix (pozdźišo do Firefox přemjenowany) je so w tym lěće wot čłonow zhromadźenstwa Mozilla přepodała, ze zaměrom, najlěpše móžne přehladowanske dožiwjenje tak wjele kaž móžno ludźom poskićić.

W lěće 2003 je projekt Mozilla załožbu Mozilla Foundation załožił, njewotwisnu powšitkownosći wužitnu organizaciju, kotraž so wot jednotliwych darićelow a wjele předewzaćow podpěruje. Nowa załožba Mozilla Foundation pokročowaše z rjadowanjom aktiwitow projekta a přewza tež oficielnje rólu, wotewrjenosć, inowaciju a šansy w interneće spěchować. Wona staješe dale softwaru k dispoziciji, na přikład Firefox a Thunderbird, a rozšěrješe swoje dźěło na nowe pola, kaž na přikład přizwolenje spěchowanskich srědkow, zo by polěpšenje bjezbarjernosće we webje podpěrała.

Firefox 1.0 je so w lěće 2004 přepodał a bu wulki wuspěch — w běhu njecyłeho lěta, je so přez 100 milionow razow sćahnył. Wot toho časa su prawidłownje nowe wersije Firefox wušli a docpěwaja stajnje nowe rekordy. Popularnosć Firefox je k tomu přinošowała, wuběrk wróćo k wužiwarjam donjesć. Wobnowjene wubědźowanje je inowacije pospěšiło a internet za kóždeho polěpšiło.

W lěće 2013 smy Mozilla Firefox OS startowali, zo bychmy połnu móc weba na šmóratka pušćili a jónkróć wjace kontrolu a wuběransku móžnosć za nowu generaciju ludźi poskićili, kotřiž su nětko online.

Mozilla je tež w lěće 2013 swoju 15. róčnicu woswjećił. Zhromadźenstwo je pokazało, zo komercielne předewzaća móža wužitk ze sobudźěła w projektach wotewrjeneho žórła ćahnyć a zo wulkotne produkty za kónčnych wužiwarjow hodźa so jako softwara wotewrjeneho žórła zhotowić. Wjace ludźi hač do toho wužiwa internet a dožiwja jón w swojej rěči. Přichodakmana organizacija je so załožiła, kotraž wikowe mechanizmy wužiwa, zo by misiju zjawneho wužitka podpěrała a tutón model je so potom tež wot druhich wužił, zo bychu wotewrjene, transparentne a zhromadnje dźěłace organizacije w šěrokim wobłuku polow wutworili.

Přichod je połny wužadanjow a šansow, kotrež so tym zańdźenosće runaja. Njeje žana garantija, zo internet wostanje wotewrjeny, zwjeselacy abo wěsty. Mozilla da dale ludźom składnosć, jich hłosy pozběhnyć a swójske žiwjenja online wuhotować. Wězo nječinimy to sami. Zhromadźenstwo Mozilla eksistuje, hromadźe z druhimi projektami wotewrjeneho žórła a druhimi powšitkownosći słužacymi organizacijemi, jenož, dokelž so ludźo za to angažuja, naše zhromadne cile zwoprawdźić. Jeli chceće so nam w našej misiji přidružić, čińće prošu sobu.

Za dalše informacije wo Mozilla, hlejće tole: