Manifest Mozilla

Zapokazanje

Internet jo stawnje wažnjejšy źěl našogo žywjenja.

Projekt Mozilla jo gobalne zgromaźeństwo luźi, kótarež wěrje, až wótwórjonosć, inowacija a móžnosći su kluc wobstawnego derjeměśa interneta. Smy wót lěta 1998 gromad źěłali, aby zawěsćili, až internet wuwija se na wašnju, kótaraž jo kuždemu wužytna. Nejwěcej znaty z našych projektow jo webwobglědowak Mozilla Firefox.

Projekt Mozilla zepěra se na zgromaźeństwo, aby wuběrnu softwaru zjawnego žrědła napórał a nowe wašnje kooperacije wuwijał. Załožujomy zgromaźeństwa luźi, kótarež cynje internet k lěpšemu městnoju za nas wšych.

Ako wuslědk toś tych prócowanjow smy rěd principow zestajali, kótarež mamy za kritiske za internet, aby dalej zjawnemu derjeměśeju słužyli a teke komercielnym aspektam žywjenja. Toś te principy pódajomy dołojce.

Cele za manifest su:

 1. wiziju za internet artikulěrowaś, kótaruž załožba Mozilla Foundation ma pó měnjenju sobustatkujucych Mozilla spěchowaś;
 2. luźam se pśigroniś, njeźiwajucy na jich technisku slězynu;
 3. sobustatkujucych Mozilla gjardych na to cyniś, což cynimy a nas motiwěrowaś dalej źěłaś; a
 4. wobłuk za drugich luźi napóraś, aby my toś tu wiziju wó interneśe doprědka spórali.

Toś te principy njezwopšawdnjuju se wót samego. Luźe su trěbne, kótarež cynje internet wótwórjony a k městnoju aktiwnego wobźělenja - luźe, kótarež jadnaju ako jadnotliwce, dźěłaju w kupkach gromadu a nawjeduju drugich. Załožba Mozilla Foundation ma nadawk, principy manifesta Mozilla spěchowaś. Pśepšošujomy drugich, se nam pśizamknuś a internet k stawnje lěpšemu městnoju za kuždego cyniś.

Principy

 1. Internet jo integralny źěl modernego žywjenja — klucowa komponenta w kubłanju, komunikaciji, kooperaciji, pśekupowanju, rozdrosćenju a towarišnosći w cełku.
 2. Internet jo globalna zjawna resursa, kótaryž musy wótwórjona a pśistupna wóstaś.
 3. Internet dej žywjenje jadnotliwych luźi wobogaśiś.
 4. Wěstota a priwatnosć jadnotliwcow w interneśe stej fundamentalnej a njesměju jej ako opcionalnej naglědaś.
 5. Jadnotliwce muse móžnosć měś, internet a swóje dožywjenja w interneśe wugótowaś.
 6. Efektiwita interneta ako zjawna resursa wótwisujo wót komunikacije mjazy sobu (protokole, datowe formaty, wopśimjeśe), inowacije a decentralnego wobźělenja swětodaloko.
 7. Dermotna software z wótwórjonego žrědła spěchujo wuwijanje interneta ako zjawnu resursu.
 8. Transparentne procese na zakłaźe zgromaźeństwa mócuju wobźělenje, zagronitosć a dowěru.
 9. Komercielne wobźělenje na wuwiśu interneta pśinjaso wjele lěpšynow; balansa mjazy komercielnym profitom a zjawnym wužytkom jo rozsudna.
 10. Mócowanje aspektow zjawnego wužytka interneta jo wažny zaměr, kótaryž jo gódny nałožka na casu, zajmowanosći a angažemenśe.

Spěchowanje manifesta Mozilla

Jo wjele rozdźělnych wašnjow, principy manifesta Mozilla zwopšawdniś. Witamy šyroku paletu aktiwitow a wócakujomy tu samsku kreatiwnosć, kótaruž wobźělniki na projekśe Mozilla su na drugich pólach projekta pokazali. Za jadnotliwcow, kótarež njejsu do projekta Mozilla dłymoko zapśěgnjone, jo zakładna a wjelgin efektiwna móžnosć, manifest pódpěraś, Mozilla Firefox a druge produkty wužywaś, kótarež symbolizěruju principy manifesta.

Zlubjenje załožby Mozilla Foundation

Załožba Mozilla Foundation lubi aktiwity manifesta Mozilla pódpěraś. Pśedewšym buźomy:

 • technologije wótwórjonego žrědła a zgromaźeństwa wuwijaś a zmóžniś, kótarež pódpěraju principy manifesta;
 • wjelicne produkty za kupcow napóraś a k dispoziciji stajaś, kótarež pódpěraju principy manifesta;
 • aktiwa Mozilla wužywaś (intelektualne swójstwo ako na pś. awtorstwa a wikowe marki, infrastruktura, financielne srědki a mě), aby my internet ako wótwórjonu platformu wobchowali;
 • modele za napóranje ekonomiskich gódnotow k zjawnemu wužytkoju spěchowaś; a
 • principy manifesta Mozilla w zjawnym diskursu a w internetnej branžy spěchowaś.

Někotare aktiwity załožby - tuchylu napóranje, póbitowanje a spěchowanje produktow za kupcow - pśewjedu se głownje pśez Mozilla Corporation, stoprocentowu wótnožku towaristwa załožby Mozilla Foundation.

Pśepšosenje

Załožba Mozilla Foundation pśepšosujo wšych drugich, kótarež pódpěraju principy manifesta Mozilla, se nam pśizamknuś a nowe drogi namakaś, toś tu wiziju interneta zwopšawdniś.