Firefox ześěgnuś

Firefox se na Windows 8.1 a staršych wěcej njepódpěra.

Pšosym ześěgniśo Firefox ESR (wersija za rozšyrjonu pódpěru), aby Firefox wužywał.

Firefox se na macOS 10.14 a staršych wěcej njepódpěra.

Pšosym ześěgniśo Firefox ESR (wersija za rozšyrjonu pódpěru), aby Firefox wužywał.

Pokazki priwatnosći Firefox

Manifest Mozilla

Zapokazanje

Internet jo stawnje wažnjejšy źěl našogo žywjenja.

Projekt Mozilla jo gobalne zgromaźeństwo luźi, kótarež wěrje, až wótwórjonosć, inowacija a móžnosći su kluc wobstawnego derjeměśa interneta. Smy wót lěta 1998 gromad źěłali, aby zawěsćili, až internet wuwija se na wašnju, kótaraž jo kuždemu wužytna. Nejwěcej znaty z našych projektow jo webwobglědowak Mozilla Firefox.

Projekt Mozilla zepěra se na zgromaźeństwo, aby wuběrnu softwaru zjawnego žrědła napórał a nowe wašnje kooperacije wuwijał. Załožujomy zgromaźeństwa luźi, kótarež cynje internet k lěpšemu městnoju za nas wšych.

Ako wuslědk toś tych prócowanjow smy rěd principow zestajali, kótarež mamy za kritiske za internet, aby dalej zjawnemu derjeměśeju słužyli a teke komercielnym aspektam žywjenja. Toś te principy pódajomy dołojce.

Cele za manifest su:

 1. wiziju za internet artikulěrowaś, kótaruž załožba Mozilla Foundation ma pó měnjenju sobustatkujucych Mozilla spěchowaś;
 2. luźam se pśigroniś, njeźiwajucy na jich technisku slězynu;
 3. sobustatkujucych Mozilla gjardych na to cyniś, což cynimy a nas motiwěrowaś dalej źěłaś; a
 4. wobłuk za drugich luźi napóraś, aby my toś tu wiziju wó interneśe doprědka spórali.

Toś te principy njezwopšawdnjuju se wót samego. Luźe su trěbne, kótarež cynje internet wótwórjony a k městnoju aktiwnego wobźělenja - luźe, kótarež jadnaju ako jadnotliwce, dźěłaju w kupkach gromadu a nawjeduju drugich. Załožba Mozilla Foundation ma nadawk, principy manifesta Mozilla spěchowaś. Pśepšošujomy drugich, se nam pśizamknuś a internet k stawnje lěpšemu městnoju za kuždego cyniś.

Principy

 1. Internet jo integralny źěl modernego žywjenja — klucowa komponenta w kubłanju, komunikaciji, kooperaciji, pśekupowanju, rozdrosćenju a towarišnosći w cełku.
 2. Internet jo globalna zjawna resursa, kótaryž musy wótwórjona a pśistupna wóstaś.
 3. Internet dej žywjenje jadnotliwych luźi wobogaśiś.
 4. Wěstota a priwatnosć jadnotliwcow w interneśe stej fundamentalnej a njesměju jej ako opcionalnej naglědaś.
 5. Jadnotliwce muse móžnosć měś, internet a swóje dožywjenja w interneśe wugótowaś.
 6. Efektiwita interneta ako zjawna resursa wótwisujo wót komunikacije mjazy sobu (protokole, datowe formaty, wopśimjeśe), inowacije a decentralnego wobźělenja swětodaloko.
 7. Dermotna software z wótwórjonego žrědła spěchujo wuwijanje interneta ako zjawnu resursu.
 8. Transparentne procese na zakłaźe zgromaźeństwa mócuju wobźělenje, zagronitosć a dowěru.
 9. Komercielne wobźělenje na wuwiśu interneta pśinjaso wjele lěpšynow; balansa mjazy komercielnym profitom a zjawnym wužytkom jo rozsudna.
 10. Mócowanje aspektow zjawnego wužytka interneta jo wažny zaměr, kótaryž jo gódny nałožka na casu, zajmowanosći a angažemenśe.

Spěchowanje manifesta Mozilla

Jo wjele rozdźělnych wašnjow, principy manifesta Mozilla zwopšawdniś. Witamy šyroku paletu aktiwitow a wócakujomy tu samsku kreatiwnosć, kótaruž wobźělniki na projekśe Mozilla su na drugich pólach projekta pokazali. Za jadnotliwcow, kótarež njejsu do projekta Mozilla dłymoko zapśěgnjone, jo zakładna a wjelgin efektiwna móžnosć, manifest pódpěraś, Mozilla Firefox a druge produkty wužywaś, kótarež symbolizěruju principy manifesta.

Zlubjenje załožby Mozilla Foundation

Załožba Mozilla Foundation lubi aktiwity manifesta Mozilla pódpěraś. Pśedewšym buźomy:

 • technologije wótwórjonego žrědła a zgromaźeństwa wuwijaś a zmóžniś, kótarež pódpěraju principy manifesta;
 • wjelicne produkty za kupcow napóraś a k dispoziciji stajaś, kótarež pódpěraju principy manifesta;
 • aktiwa Mozilla wužywaś (intelektualne swójstwo ako na pś. awtorstwa a wikowe marki, infrastruktura, financielne srědki a mě), aby my internet ako wótwórjonu platformu wobchowali;
 • modele za napóranje ekonomiskich gódnotow k zjawnemu wužytkoju spěchowaś; a
 • principy manifesta Mozilla w zjawnym diskursu a w internetnej branžy spěchowaś.

Někotare aktiwity załožby - tuchylu napóranje, póbitowanje a spěchowanje produktow za kupcow - pśewjedu se głownje pśez Mozilla Corporation, stoprocentowu wótnožku towaristwa załožby Mozilla Foundation.

Pśepšosenje

Załožba Mozilla Foundation pśepšosujo wšych drugich, kótarež pódpěraju principy manifesta Mozilla, se nam pśizamknuś a nowe drogi namakaś, toś tu wiziju interneta zwopšawdniś.