Firefox ześěgnuś

Firefox se na Windows 8.1 a staršych wěcej njepódpěra.

Pšosym ześěgniśo Firefox ESR (wersija za rozšyrjonu pódpěru), aby Firefox wužywał.

Firefox se na macOS 10.14 a staršych wěcej njepódpěra.

Pšosym ześěgniśo Firefox ESR (wersija za rozšyrjonu pódpěru), aby Firefox wužywał.

Pokazki priwatnosći Firefox

Stawizny projekta Mozilla

Projekt Mozilla jo se w lěśe 1998 z pśewóstajanim žrědłowego koda wobglědowakowego paketa Netscape załožył. Wótglěd jo był, kreatiwnu móc tysacow programěrowarjow w interneśe zapśěgnuś a schójźeńki inowacije bźez rownosći we wikach wobglědowakow spěchował. W běgu prědnego lěta su južo nowe cłonki zgromaźeństwa z cełego swěta nowu funkcionalnosć pśinosowali, eksistěrujuce funkcije pólěpšyli a su na nawjedowanju a planowanju projekta sobu statkowali.

Pśez napóranje wótwórjonego zgromaźeństwa jo projekt Mozilla wětšy ako druge pśedewześe. Cłonki zgromaźeństwa su se angažěrowali a su wobłuk spócetneje misije projekta rozšyrili — město togo až su jano na pśichodnem wobglědowaku Netscape źěłali, su luźe zachopili wšake wobglědowaki, wuwijarske rědy a wuběrk drugich projektow wuwijaś. Luźoe su k Mozilla na rozdźělne wašnje pśinosowali, ale kuždy jo ze zagóritosću dermotnu softwaru napórał, kótaraž by luźam zmóžniła, wuběrk měś, kak su internet dožywili.

Pó někotarych lětach wuwijanja jo se Mozilla 1.0, prědna głowna wersija, w lěśe 2002 pśepódał. Toś ta wersija jo se pśez wjele pólěpšenjow na wobglědowaku, e-mailowem klienśe a drugich nałoženjach w pakeśe wuznamjeniła, ale nic wjele luźi jo ju wužyło. Až do 2002 jo wěcej ako 90% internetnych wužywarjow z Internet Explorer pśeglědowało. Nic wjele luźi jo to tegdy zawupytnuło, ale prědna wersija Phoenix (pózdźej do Firefox pśemjenjony) jo se w tom lěśe wót cłonkow zgromaźeństwa Mozilla pśepódała, ze zaměrom, nejlěpše móžne pśeglědowańske dožywjenje tak wjele ako móžno luźam póbitowaś.

W lěśe 2003 jo projekt Mozilla załožbu Mozilla Foundation załožył, njewótwisnu za wše wužytnu organizaciju, kótaraž pódpěra se wót jadnotliwych pósćiwarjow a wjele pśedewześow. Nowa załožba Mozilla Foundation jo ze zastojanim aktiwitow projekta pókšacowała a teke oficielnje rolu pśewzeła, wótwórjonosć, inowaciju a šanse w interneśe spěchowaś. Wóna jo dalej softwaru k dispoziciji stajał, na pśikład Firefox a Thunderbird, a jo swójo źěło na nowe póla rozšyriła, ako na pśikład pśizwolenje spěchowańskich srědkow, aby pólěpšenje bźezbariernosći we webje pódpěrała.

Firefox 1.0 jo se w lěśe 2004 pśepódał a jo wjeliki wuspěch był — w běgu lěbda lěta, jo se pśez 100 milionow razow ześěgnuł. Wót togo casa su pšawidłownje nowe wersije Firefox wujšli a dojśpiju stawnje nowe rekordy. Popularnosć Firefox jo k tomu pśinosowała, wuběrk slědk k wužywarjam donjasć. Wótnowjone wuběźowanje jo inowacije póspěšyło a internet za kuždego pólěpšyło.

W lěśe 2013 smy Mozilla Firefox OS startowali, aby połnu móc weba na smartfony pušćili a jaden raz wěcej kontrolu a wuběrańsku móžnosć za nowu generaciju luźi póbitowali, kótarež su něnto online.

Mozilla jo teke w lěśe 2013 swóju 15. wrośenicu wóswěśił. Zgromaźeństwo jo pokazało, až komercielne pśedewześa mógu wužytk ze sobuźěła w projektach wótwórjonego žrědła śěgnuś a až wjelicne produkty za kóńcnych wužywarjow daju se ako software wótwórjonego žrědła zgótowaś. Wěcej luźi ako do togo wužywa internet a dožywja jen w swójej rěcy. Do pśichodna gódna organizacija jo se załožyła, kótaraž wužywa wikowe mechanizmy, aby pódpěrała misiju zjawnego wužytka a toś ten model jo se pótom teke wót drugich wužył, aby wótwórjone, transparentne a gromadu źěłajuce organizacije w šyrokem wobłuku pólow napórali.

Pśichod jo połny wupominanjow a šansow, kótarež rownaju se tym zachodnosći. Njejo žedna garantija, až internet wóstanjo wótwórjony, zwjaselecy abo wěsty. Mozilla dajo dalej luźam góźbu, jich głose zwignuś a swójske žywjenja online wugótowaś. Njecynimy to same, to se wě. Zgromaźeństwo Mozilla eksistěrujo, gromaźe z drugimi projektami wótwórjonego žrědła a drugimi za wše wužytnymi organizacijami, jano, dokulaž luźe angazěruju se za to, naše zgromadne cele zwopšawdniś. Jolic cośo se nam w našej misiji pśizamknuś, cyńśo pšosym sobu.

Za dalšne informacije wó Mozilla, glejśo slědujuce: