Slědkglědanje. Doprědkaglědanje.

Mozilla eksistěrujo, aby wótwórjonosć, inowaciju a šanse w interneśe spěchował.
Woglědajśo se dokradnjej, chtož smy a informěrujśo se wó někotarych z našych nejwětšych wudobyśow a mrocnikow.

 • 01

  Projekt Mozilla jo se pla Netscape 31. měrca 1998 startował, aby wužywarjam wuběrk póbitował a inowacije we webje doprědka pórał.

 • 02

  Z gjardosću njekomericelna organizacija, napórajo Mozilla produkty ako Firefox z misiju, wšuźi móc weba w rukach wužywarjow wóstajił.

 • 03

  Wěcej ako 10.000 sobustatkujucych jo swóju pódpěru za našu misiju zwurazniło, za tym až jo cełobocnu anonsu w The New York Times dnja zapłaśiło, gaž Firefox 1.0 jo w lěśe 2004 wujšeł.

 • 04

  Źinsa ma Mozilla sobustatkujucych na kuždem kontinenśe, inkluziwnje Antarktiku (źož Firefox wužywa se wót 80 % luźi).

 • 05

  Dodanki Firefox wam zmóžnjaju, swóje webdožywjenja pśiměriś a kontrolu wó nich wobchowaś. Wěcej ako 4 miliardow z nich jo se dotychměst wót wužywarjow ześěgnuło.

 • 06

  Mozilla jo směrodajucy w priwatnosći online z inowacijami wobglědowaka ako Do Not Track a Lightbeam, kótarež dawaju wužywarjam wětšu kontrolu nad jich wósobinskimi datami.

 • 07

  Našo globalne zgromaźeństwo jo pomógło, Firefox do wěcej ako 70 rěcow pśełožowaś, pśez což wobglědowak stoj wěcej ako 90 % swětowego wobydlarstwa k dispoziciji.

 • 08

  W lěśe 2008 jo 8.002.530 luźi Firefox za jadnučki źeń wóliło, aby Guinessowy swětowy rekord za “Nejwěcej ześěgnjenjow softwarowego nałoženja za 24 góźinow” dojśpiło.

 • 09

  Festiwal Mozilla jo naš nejwětše kuždolětne tšojenje, kótarež gromaźi sta kreatiwnych duchow, aby połnu móc a potencial weba zwopšawdniło.

 • 10

  Mozilla Webmaker źěła ze zaměrom, wěcej nazgónjony planet nastupajucy web napóraś a staja rědy k dispoziciji, kótarež pomogaja luźam, wěcej kontrolu nad jich žywjenim online dobyś.

 • 11

  Firedox za Android donjaso pśeglědowańske dožywjenje Firefox desktop na telefony a tablety. Stoj na Google Play k dispoziciji a jo se južo wušej 80 milionow razow ześěgnuł.

 • 12

  Mozilla Developer Network jo wót zgromaźeństwa nawjedowana webresursa, kótaraž staja wěcej ako 2 milionam woglědowarjam nejlěpšu dokumentaciju, rozpokazanja a rědy kuždy mjasec k dispoziciji.

 • 13

  Mozilla źěła, aby se wó web starał a jen ako źělonu zjawnu resursu k wužytkoju kuždego wobchował.

 • 14

  W lěśe 2013 jo Mozilla Firefox OS startował, aby połnu móc weba na smartfony pušćił a jaden raz wěcej kontrolu a wuběrańsku móžnosć za nowu generaciju luźi póbitował, kótarež su něnto online.

 • 15

  Źěło, kótarež Mozilla cyni, jo z pomocu źaseśtysacow jadnotliwych dobrowólnikow móžno, kótarež wěrje, až web by měł wótwórjony a za wšych pśistupny byś.