Waš system nejskerjej njewótpowědujo pominanjam Firefox, ale móžośo jadnu ze slědujucych wersijow wopytowaś:

Waš system njewótpowědujo pominanjam, aby Firefox funkcioněrował.

Waš system njewótpowědujo pominanjam, aby Firefox funkcioněrował.

Pšosym slědujśo toś tym instrukcijam za instalěrowanje Firefox.

Priwatnosć Firefox

Slědkglědanje. Doprědkaglědanje.

Mozilla eksistěrujo, aby wótwórjonosć, inowaciju a šanse w interneśe spěchował.
Woglědajśo se dokradnjej, chtož smy a informěrujśo se wó někotarych z našych nejwětšych wudobyśow a mrocnikow.

 • 01

  Projekt Mozilla jo se pla Netscape 31. měrca 1998 startował, aby wužywarjam wuběrk póbitował a inowacije we webje doprědka pórał.

 • 02

  Z gjardosću njekomericelna organizacija, napórajo Mozilla produkty ako Firefox z misiju, wšuźi móc weba w rukach wužywarjow wóstajił.

 • 03

  Wěcej ako 10.000 sobustatkujucych jo swóju pódpěru za našu misiju zwurazniło, za tym až jo cełobocnu anonsu w The New York Times dnja zapłaśiło, gaž Firefox 1.0 jo w lěśe 2004 wujšeł.

 • 04

  Źinsa ma Mozilla sobustatkujucych na kuždem kontinenśe, inkluziwnje Antarktiku (źož Firefox wužywa se wót 80 % luźi).

 • 05

  Dodanki Firefox wam zmóžnjaju, swóje webdožywjenja pśiměriś a kontrolu wó nich wobchowaś. Wěcej ako 4 miliardow z nich jo se dotychměst wót wužywarjow ześěgnuło.

 • 06

  Mozilla jo směrodajucy w priwatnosći online z inowacijami wobglědowaka ako Do Not Track a Lightbeam, kótarež dawaju wužywarjam wětšu kontrolu nad jich wósobinskimi datami.

 • 07

  Našo globalne zgromaźeństwo jo pomógło, Firefox do wěcej ako 70 rěcow pśełožowaś, pśez což wobglědowak stoj wěcej ako 90 % swětowego wobydlarstwa k dispoziciji.

 • 08

  W lěśe 2008 jo 8.002.530 luźi Firefox za jadnučki źeń wóliło, aby Guinessowy swětowy rekord za “Nejwěcej ześěgnjenjow softwarowego nałoženja za 24 góźinow” dojśpiło.

 • 09

  Festiwal Mozilla jo naš nejwětše kuždolětne tšojenje, kótarež gromaźi sta kreatiwnych duchow, aby połnu móc a potencial weba zwopšawdniło.

 • 10

  Mozilla Webmaker źěła ze zaměrom, wěcej nazgónjony planet nastupajucy web napóraś a staja rědy k dispoziciji, kótarež pomogaja luźam, wěcej kontrolu nad jich žywjenim online dobyś.

 • 11

  Firedox za Android donjaso pśeglědowańske dožywjenje Firefox desktop na telefony a tablety. Stoj na Google Play k dispoziciji a jo se južo wušej 80 milionow razow ześěgnuł.

 • 12

  Mozilla Developer Network jo wót zgromaźeństwa nawjedowana webresursa, kótaraž staja wěcej ako 2 milionam woglědowarjam nejlěpšu dokumentaciju, rozpokazanja a rědy kuždy mjasec k dispoziciji.

 • 13

  Mozilla źěła, aby se wó web starał a jen ako źělonu zjawnu resursu k wužytkoju kuždego wobchował.

 • 14

  W lěśe 2013 jo Mozilla Firefox OS startował, aby połnu móc weba na smartfony pušćił a jaden raz wěcej kontrolu a wuběrańsku móžnosć za nowu generaciju luźi póbitował, kótarež su něnto online.

 • 15

  Źěło, kótarež Mozilla cyni, jo z pomocu źaseśtysacow jadnotliwych dobrowólnikow móžno, kótarež wěrje, až web by měł wótwórjony a za wšych pśistupny byś.